U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Texas Bão Tuyết Nghiêm Trọng ở Texas

DR-4586-TX
Texas

Incident Period: Feb 11, 2021 - Feb 21, 2021

Declaration Date: Feb 19, 2021


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

If you have insurance, you should file a claim with your insurance company immediately. FEMA assistance cannot aid with losses already covered by insurance.

Apply for Disaster Assistance

The fastest way to apply is through DisasterAssistance.gov. You can also apply by calling 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) or through the FEMA mobile app.

Learn more about the application process.

Get Immediate Help

Find help with needs that FEMA is not authorized to provide. Check with your local emergency management officials, voluntary agencies or by dialing your local 2-1-1.

I Was Told to Call the Small Business Administration

The U.S. Small Business Administration (SBA) has established a Virtual Disaster Loan Outreach Center for homeowners, renters and business owners to provide answers to questions about SBA’s disaster loan program, explain the application process and help each person complete their electronic loan application.

Virtual Business Recovery Center & Virtual Disaster Loan Outreach Center
Mondays – Fridays  |  9 a.m. – 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

I Applied for Assistance. What's Next?

You will receive notification letters from FEMA either by U.S. mail or by electronic correspondence. You may need to verify your identity or complete a home inspection. All inspections will be conducted by phone due to COVID-19 and the need to protect the safety and health of our workforce and survivors.

"Help After a Disaster" Brochures

Translated into 27 languages, the "Help After a Disaster" brochure is a tool that can be shared in your community to help people understand the types of FEMA assistance that may be available to support individuals and families in disaster recovery.

Download brochures.


Local Resources

Local News & Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Liên kết Nhanh

Truy cập trang web tiểu bang Texas để biết thêm thông tin địa phương.

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Nếu quý vị chịu thiệt hại do băng tuyết trong bão tuyết và quý vị có bảo hiểm, hãy liên lc vi công ty bo him ca quý v rồi sau đó liên lạc với FEMA. Cần có thông tin đề nghị bồi thường bảo hiểm của quý vị để xác định điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ Liên bang.

Tìm hiểu các bước cần thực hiện trước khi làm đơn xin hỗ trợ.

  • Nếu quý vị không có bảo hiểm, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đăng ký nhận hỗ trợ là làm trực tuyến tại DisasterAssistance.gov. Quý vị có thể đăng ký 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần, không cần đợi hay trì hoãn.
  • Lưu ý: FEMA không thể hoàn tiền cho quý vị cho thực phẩm bị hư do mất điện. Tuy nhiên, các tổ chức tình nguyện trong cộng đồng của quý vị có thể giúp. Quý vị cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp.

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Nếu quý vị cần hỗ trợ với bất cứ thứ gì không được bảo hiểm chi trả, các tổ chức tình nguyện địa phương trong cộng đồng quý vị có thể giúp. Quý vị cũng có thể gọi 211 để được trợ giúp

Sở Bảo hiểm Texas (TDI)

§  TDI các lời khuyên về bảo hiểm sau bão tuyết.

§  Tra cứu một công ty bảo hiểm ở Texas hoặc gọi 800-252-3439.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

§  Hỗ trợ Thảm họa cho nông dân và chủ trang trại.

Tổng Chưởng lý Texas

§  Báo cáo hành vi thổi giá hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo nào khác.

Hỗ trợ Sau một Thảm họa 

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gÌ?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. 

Tìm hiểu về các Bước Sau khi Làm đơn | Các Bước để Bắt đầu Quá trình Phục hồi của Quý vị

Tài Liệu "Trợ Giúp Sau Thảm Họa (Help After a Disaster)"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tập tài liệu "Trợ Giúp Sau Thảm họa" là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng của quý vị để giúp mọi người hiểu các loại hình hỗ trợ Hỗ trợ Cá nhân của FEMA có thể có trong việc khắc phục thảm họa.

Tải về Tờ rơi 

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ tại Hoa Kỳ

Để đáp ứng nhu cầu của người sống sót sau thảm họa, FEMA hợp tác với các cơ quan khác. FEMA hợp tác với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) Hoa Kỳ để cung cấp các khoản vay khắc phục thảm họ, lãi suất thấp, cho chủ nhà và người thuê nhà trong một khu vực có tuyên bố thảm họa. Quý vị không phải sở hữu một doanh nghiệp ở đăng ký vay khắc phục thảm họa. Quý vị có thể nhận được một cuộc gọi tư vấn cho quý vị về các cách đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ.

Tìm hiểu Thêm

Tự nguyện

Quá trình phục hồi sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Tiền mặt là cách tốt nhất để giúp đỡ những người khó khăn.

Tìm một tổ chức có uy tín thông qua trang web National Voluntary Organizations Active in a Disaster (NVOAD, Các Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Tích cực Tham gia Cứu trợ Thảm họa).


How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.


Funding Obligations

Individual Assistance Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $133,204,075.49
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $13,166,415.81
Total Individual & Households Program Dollars Approved $146,370,491.30
Individual Assistance Applications Approved 46935
Khả Năng Tiếp Cận Amount
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $0.00
Last updated April 20, 2021