Texas Severe Winter Storms

4586-DR-TX
Texas

Panahon ng Insidente: Feb 11, 2021 - Feb 21, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Feb 19, 2021


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text

Mabilisang Link

Bisitahin ang pahina ng estado ng Texas para sa mga impormasyon na pang-lokal.

Mag-apply para sa Tulong

Kung nagtamo ka ng pinsala mula sa snow at yelo sa panahon ng mga bagyong taglamig at mayroon kang insurance, makipag-ugnayan muna sa inyong insurance at pagkatapos sa FEMA. Kailangan ang impormasyon ng inyong claim sa insurance upang matukoy ang karapat-dapat para sa pederal na tulong.

  • Alamin kung anong mga hakbang ang gagawin bago mag-apply ng tulong.
  • Kung ikaw ay walang insurance, ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang mag-apply para sa tulong ay online sa DisasterAssistance.gov. Maaari kayong mag-apply ng 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, walang paghihintay o pagkaantala.
  • Paalala: Hindi ka maaaring bayaran ng FEMA sa mga pagkain na nawala dahil sa pagkawala ng kuryente.

Tulong Pagkatapos ng Isang Sakuna 

Nag-apply Ako ng Tulong. Ano ang kasunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng U.S. o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong i-verify ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. 

Alamin ang mga Hakbang Pagkatapos Mag-apply | Mga Hakbang Upang Simulan ang Inyong Proseso ng Pag-recover | Pinakamahusay na paraan upang magpadala ng mga dokumento sa sakuna

"Mga Tulong Pagkatapos ng isang Sakuna" Mga Babasahin

Isinalin sa 27 mga wika, ang babasahin na "Mga Tulong Pagkatapos ng isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa inyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng suporta ng FEMA Individual Assistance na maaaring magamit sa pagbawi ng sakuna.

I-download ang mga Babasahin

Small Business Administration

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna, nakikipagtulungan ang FEMA sa iba pang mga ahensya tulad ng U.S. Small Business Administration (SBA) na nag-aalok ng mga utang na may mababang interes sa sakuna sa mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa isang idineklarang lugar ng sakuna. Hindi ninyo kailangang pagmamay-ari ng isang negosyo upang mag-apply para sa isang pautang sa sakuna. Maaari kayong makatanggap ng isang tawag sa telepono upang payuhan kayo ng mga paraan upang mag-apply para sa Small Business Administration.

Matuto Pa

Pagkontrol sa Tsismis

Tsismis: Babayaran ng FEMA ang mga hotel kung mag-dial ka ng numero ng  “Texas Disaster Relief”.

Katotohanan: Mayroong maling numero ng telepono na ibinabahagi sa social media at mga text message na nagsasabing nagbabayad ang FEMA para sa mga hotel sa Texas dahil sa nagdaang bagyo. Ito ay isang scam. Ang pinakamahusay na impormasyon sa mga lehitimong mapagkukunan ng tulong sa inyong lugar ay magmumula sa mga lokal na opisyal o sa Texas Division of Emergency Management. Kung ikaw ay nasa isa sa itinalagang mga county, maaari kang mag-apply para sa tulong ng FEMA online sa DisasterAssistance.gov o tumawag sa 1-800-621-3362.

Pebrero 24, 2021

Tsismis: Magbabayad ang FEMA para sa mga kabawasan ng insurance para sa mga nakaligtas sa sakuna.

Katotohanan: Nagbibigay ang FEMA ng mga benepisyong salapi sa mga karapat-dapat na aplikante na hindi naka-insured o under-insured, ngunit ang mga benepisyong iyon ay nagaganap pagkatapos ng pag-aayos ng insurance. Hindi maaaring madoble ng FEMA ang mga benepisyo mula sa insurance o kabayaran sa inyong kabawasan.

Pebrero 21, 2021

Tingnan ang iba pang mga tsismis

Mga Lokal na Mapagkukunan

Kung kailangan ninyo ng tulong sa anumang hindi sakop ng insurance, maaaring makatulong ang mga lokal na boluntaryong organisasyon sa inyong komunidad. Maaari rin kayong tumawag sa  211 para sa tulong. 

Texas Department of Insurance (TDI)

  • TDI mga tip sa insurance kasunod ng mga bagyo sa taglamig.
  • Tumingin ng isang kumpanya ng insurance sa Texas o tumawag sa 800-252-3439.

U.S. Department of Agriculture

  • Tulong sa sakuna para sa mga magsasaka.

Texas Attorney General

  • Report ng gouging ng presyo o anumang iba pang mga scam.

Paano Tumulong

Magbigay

Ang cash ang pinakamahusay na paraan upang makatulong. Mag-coordinate bago mangolekta ng mga in-kind na item.

Bisitahin ang website para sa impormasyon ng donasyon.

Magboluntaryo

Mag-coordinate bago mag-deploy! 

Bisitahin ang https://www.txvoad.org/volunteer upang maunawaan kung paano ang pinakamahusay na magboluntaryo sa TX.

 


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $182,084,388.35
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $20,831,580.90
Total Individual & Households Program Dollars Approved $202,915,969.25
Individual Assistance Applications Approved 60329
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $50,114,173.68
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $40,764,118.89
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $96,120,771.01
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $261,278.49
Huling na-update noong March 25, 2023