Ang mga Napinsalang Balon, Pugon at mga Septic Systems ay Maaaring Saklaw ng FEMA

Release Date:
April 19, 2021

Ang mga residente ng Texas na ang mga pugon, septic system o balon ay nasira ng matinding unos ng taglamig noong Pebrero ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong pinansyal sa ilalim ng Programa ng Indibidwal at Sambahayan ng FEMA. Kung tinanggihan ang tulong, maaaring mag-apela ang mga aplikante.

Anong uri ng tulong ang magagamit?

  • Para sa mga pribadong balon, pugon, at septic system, maaaring magbigay ng tulong o muling pagbabayad ang FEMA para sa gastos ng isang propesyonal, tinatayang may lisensyadong tekniko ng pagkukumpuni o pagpapalit ng mga item na ito.
  • Maaari ka ring makatanggap ng tulong para sa aktwal na pagkumpuni o kapalit ng mga item na ito na hindi karaniwang sakop ng insurance ng bahay ng may-ari.
  • Kung nag-apply ka para sa tulong ng FEMA at wala pang inspeksyon sa bahay, dapat kang tumawag sa Helpline ng FEMA sa 800-621-3362 para sa mga tagubiling nauugnay sa iyong sitwasyon. Sa oras ng iyong inspeksyon mangyaring ipaalam sa inspektor ng FEMA na mayroon kang isang pribadong balon at / o septic system na maaaring napinsala ng bagyo. Kung nakarehistro ka na at nasuri na ang iyong bahay, dapat kang tumawag sa Helpline ng FEMA sa 800-621-3362 para sa mga tagubilin sa kung paano mag-apela.

Paano kung tinanggihan ang aking orihinal na aplikasyon?

Ang bawat aplikante ay maaaring mag-apela sa desisyon ng FEMA. Ang mga apela ay dapat na isumite sa pamamagitan ng pagsulat sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng liham ng FEMA na tumutukoy sa pagiging karapat-dapat. Ang mga nakaligtas sa matinding unos ng taglamig noong Pebrero sa Texas na nagparehistro sa FEMA ay maaaring nakatanggap ng isang sulat ng pagpapasiya tungkol sa pagiging karapat-dapat para sa tulong. Basahing mabuti ang liham. Maaaring hindi ito ang pangwakas na sagot. Maaaring kailanganin lamang ng FEMA ng karagdagang impormasyon o dokumentasyon upang maproseso ang iyong aplikasyon.

Kung mayroon kang mga katanungan o kailangang magsalita tungkol sa iyong katayuan sa pagiging karapat-dapat, tumawag sa 800-621-3362, bukas araw-araw mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi, CDT. Magagamit ang mga multilingual na operator.

Ang mga Aplikante ay maaaring mag-apela ng isang pagpapasiya ng FEMA, upang gawin ito, kailangan mong magsumite ng sumusuportang impormasyon kasama ang isang liham na naglalarawan nang detalye ng dahilan (o mga kadahilanan) ng iyong pinag-aapela.

Dapat mong isama ang iyong buong pangalan, numero ng aplikasyon ng FEMA at numero ng sakuna, address ng pangunahing tirahan bago ang kalamidad at kasalukuyang numero ng telepono at address sa lahat ng isinumiteng dokumento. Mahahanap mo ang application at numero ng sakuna na nakalimbag sa pahina 1 ng iyong liham ng pagpapasiya.

Maaari mong isumite ang iyong apela at anumang kaugnay na dokumentasyon ng:

  1. Pag-upload ng iyong dokumentasyon sa online sa disasterassistance.gov.
  2. Pag-mail sa iyong mga dokumento at liham sa loob ng 60 araw mula nang matanggap ang iyong pagpapasiya ng liham sa address sa ibaba. Ang iyong liham na may kasamang mga dokumento ay dapat na naka-postmark sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng iyong liham mula sa FEMA tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat.

FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-7055

  1. Faxing ang iyong impormasyon sa 800-827-8112.

Ang mga nakaligtas ay dapat magparehistro sa online sa disasterassistance.gov. Kung hindi ka makapag-rehistro sa online, tumawag sa 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Ang mga gumagamit ng isang serbisyong relay tulad ng isang videophone, Innocaption o CapTel ay dapat na i-update ang FEMA sa numero na nakatalaga sa serbisyong iyon.

Kung ang isang tao maliban sa iyo o sa kapwa aplikante ang nagsusulat ng liham, dapat kang lumagda sa isang pahayag na nagpapatunay na ang taong iyon ay maaaring kumilos sa ngalan mo. Dapat kang magtago ng isang kopya ng iyong apela para sa iyong kapakanan.

Bilang karagdagan, mahalagang siguraduhin na ang FEMA ay mayroong kasalukuyang impormasyon mo sa pakikipag-ugnay, kabilang ang mga address, numero ng telepono at mga bank account. Kung walang tamang impormasyon sa pakikipag-ugnay ang FEMA, maaari kang makaligtaan sa mga sulat o tawag sa telepono tungkol sa iyong aplikasyon, iyong apela o ang iyong katayuan sa pagbabayad.

Sa pamamagitan ng pag-apila, hinihiling mo sa FEMA na suriin ang iyong kaso. Kung mayroon kang mga katanungan, tawagan ang FEMA Helpline sa 800-621-3362. Ang mga gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. Ang mga linya ay bukas magmula ng alas-6 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi CST.

Para sa karagdagang impormasyon:

Tags:
Huling na-update noong April 21, 2021