U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Texas

Texas
alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Các chủ nhà và người thuê nhà Texas ở Kerr, Lamar và Shackelford đã bị thiệt hại của bão tuyết hồi Tháng Hai giờ đây có thể làm đơn xin hỗ trợ thảm họa với FEMA. Nếu quý vị làm đơn với FEMA trước khi các quận này được bổ sung vào danh sách, quý vị không cần phải làm đơn lại.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | June 29, 2021
Mặc dù thời hạn đăng ký nhận trợ giúp thảm họa đã qua, vẫn còn trợ giúp cho các nạn nhân của các trận bão tuyết nghiêm trọng hồi Tháng Hai ở Texas. Các nạn nhân là một phần của nỗ lực toàn cộng đồng. Những bước họ thực hiện trên chặng đường khắc phục hậu quả thiên tai và những quyết định của họ là rất quan trọng.
illustration of page of paper Trang Thông tin | May 25, 2021
9-15 Tháng Năm là tuần lễ Chuẩn bị Sẵn sàng chống Bão của Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia năm nay. Các trận bão tuyết nghiêm trọng đã gây thiệt hại hàng triệu đô-la đầu năm nay, cùng với đại dịch coronavirus đang hoành hành, là lời nhắc nhở quan trọng rằng thảm họa có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Hãy dành thời gian bây giờ để lập một kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp và thực hiện các bước đơn giản để bảo vệ ngôi nhà và gia đình quý vị khỏi các thảm họa tương lai.
illustration of page of paper Trang Thông tin | May 14, 2021

Declared Disasters

Bão Tuyết Nghiêm trọng ở Texas
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on