Main Content

Region VI

Ascension Parish School Board Receives $6M More in Disaster Aid

BATON ROUGE, La. — The Ascension Parish School Board will receive nearly $6.1 million for permanent school repairs following the August 2016 floods. The recently approved funding will help with campus-wide repair efforts at St. Amant High School.

English

Minimizing Hurricane Risks

Hurricane season begins June 1 and we've already experienced, Alberto, the first named storm system, but it’s not too late for citizens to protect themselves and their families during severe weather. Since the mid 1800’s when the National Weather Service began officially recording hurricanes, 54 hurricanes have directly hit Louisiana.

English

Hỗ trợ liên bang giúp khôi phục lại trung tâm hội nghị Fulton mang tính biểu tượng

AUSTIN, Texas — Trung tâm Hội nghị The Paws and Taws đã tổ chức các sự kiện ở Fulton, Texas trong hơn năm thập kỷ qua trước khi cơn bão Harvey tràn qua nơi này vào tháng Tám. Thật không may, chúng ta không thể sửa chữa những hư hỏng của tòa nhà thân thương này. Tuy nhiên, thiệt hại này không kết thúc câu chuyện của The Paws and Taws hay những ký ức được tạo ra tại tòa nhà.

 

Vietnamese

Asistencia federal ayuda a restaurar el icónico centro de convenciones de Fulton

AUSTIN, Texas — El Centro de Convenciones Paws and Taws organizó eventos en Fulton, Texas, durante más de cinco décadas antes de que el huracán Harvey lo destruyera en agosto. Desafortunadamente, la bella estructura no pudo ser reparada, pero su demolición no terminó con la historia de Paws and Taws ni con los recuerdos que alberga ese edificio.

 

Spanish

Federal assistance helping restore iconic Fulton convention center

AUSTIN, Texas — The Paws and Taws Convention Center hosted more than five decades of events in Fulton, Texas, before Hurricane Harvey tore through it in August. The beloved structure unfortunately could not be repaired, but its demolition didn’t end the Paws and Taws story or the memories created in the building.

 

English

Tìm hiểu kỹ năng cứu sinh trong Tháng Chuẩn bị Quốc gia

AUSTIN, Texas — Khi một cơn bão có thể sẽ phát triển ở Vịnh Mexico, chiến dịch Tháng Chuẩn bị Quốc gia nhắc nhở chúng ta điều quan trọng nhất cần bảo vệ khi xảy ra thảm họa là mạng sống của quý vị và những người xung quanh quý vị.

 

Vietnamese

Aprenda habilidades que permiten salvar vidas durante el Mes Nacional de la Preparación

AUSTIN, Texas — A medida que se desarrolla un posible ciclón en el Golfo de México, la campaña del Mes Nacional de la Preparación nos recuerda que lo más importante que debemos proteger en un desastre es su vida y la vida de quienes lo rodean.

 

Spanish

Learn lifesaving skills during National Preparedness Month

AUSTIN, Texas — As a potential cyclone develops in the Gulf of Mexico, the National Preparedness Month campaign reminds us the most important thing to protect in a disaster is your life and the lives of those around you.

 

English

Lên kế hoạch trước trong Tháng Chuẩn bị Quốc gia

AUSTIN, Texas — Thiên tai không có kế hoạch trước, nhưng quý vị có thể. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân và gia đình quý vị cho những sự kiện bất ngờ trong tháng 9 - tháng Chuẩn bị Quốc gia này.

 

Vietnamese

Planifique con anticipación durante el Mes Nacional de la Preparación

AUSTIN, Texas — Los desastres no hacen planes anticipados, pero usted sí puede hacerlos. Prepárese y prepare a su familia para lo inesperado durante el Mes Nacional de la Preparación en septiembre.

 

Spanish