U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Leadership

Contact Us and News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Leadership

Leadership Region 6 - Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Appointed in January 2013. Under his leadership, the Region has awarded and managed over $1 billion in grant funding each fiscal year to assist Region 6 partners.

Tony Robinson Full Bio

Moises dugan standing in front of an American Flag

Moises Dugan
Deputy Regional Administrator

His responsibilities include oversight and implementation of response and recovery operations for presidentially declared disasters in the five-state region.

Moises Dugan Full Bio

Contact-Us

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Regional News and Information

Khi một thảm họa ập đến, người cao niên là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người sống một mình. Có những biện pháp mà người Mỹ cao niên có thể thực hiện để bắt đầu chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trước khi chúng xảy ra.

illustration of page of paper Fact Sheets | April 12, 2021
Các viên chức phụ trách khắc phục hậu quả thiên tai nhắc nhở các nạn nhân có thể đã nhận được quỹ hỗ trợ thảm họa của FEMA rằng họ cần phải sử dụng tiền đó đúng mục đích – cho các chi phí liên quan đến thảm họa - và không phải cho các chi tiêu cho hộ gia đình và các khoản chi tiêu khác.
illustration of page of paper Fact Sheets | April 6, 2021
Người thuê nhà ở 126 quận được chỉ định* của Texas đã buộc phải rời căn nhà bị hư hại của họ do các trận bão tuyết nghiêm trọng có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp từ FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) Các cứu trợ hiện kim của liên bang có thể giúp thanh toán tiền nhà tạm thời và các nhu cầu khác không được bảo hiểm chi trả.
illustration of page of paper Fact Sheets | April 2, 2021
Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai ở Texas đã đăng ký với FEMA có thể đã nhận được một thư xác định liên quan đến điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ của quý vị. Hãy đọc kỹ thư này. Đó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng. Có thể là FEMA chỉ cần thêm giấy tờ để xử lý đơn của quý vị. Mọi đương đơn đều có thể kháng nghị quyết định của FEMA.
illustration of page of paper Fact Sheets | April 1, 2021