U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 6

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Determining Available Flood Hazard Information

Base Level Engineering Tools and Resources

Leadership

Contact Us and News

FEMA Region 6 office, located in Denton, Texas oversees federal emergency management for 68 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Determining Available Flood Hazard Information

The Available Flood Hazard Information (AFHI) tables are produced quarterly and may be issued intermediately in response to a Federal Disaster Declaration. AFHI tables allow access to all available flood hazard information within the FEMA flood mapping program, allowing communities, state, and federal entities access to all available data.

Base Level Engineering (BLE) Tools and Resources

We have resources to assist communities for the local review and incorporation of Base Level Engineering datasets in their floodplain management activities. These tools connect up with BLE data available, free-of-charge, on the interactive on-line portal, known as the Estimated Base Flood Elevation (estBFE) Viewer.

View All Base Level Engineering Resources

Leadership

Leadership Region 6 - Tony Robinson

Tony Robinson
Regional Administrator

Appointed in January 2013. Under his leadership, the Region has awarded and managed over $1 billion in grant funding each fiscal year to assist Region 6 partners.

Tony Robinson Full Bio

Moises dugan standing in front of an American Flag

Moises Dugan
Deputy Regional Administrator

His responsibilities include oversight and implementation of response and recovery operations for presidentially declared disasters in the five-state region.

Moises Dugan Full Bio

Contact-Us

Regional News and Information

BATON ROUGE, La. – Văn phòng Quyền Bình đẳng của FEMA phục vụ cơ quan này và quốc gia bằng việc hỗ trợ một môi trường làm việc không có phân biệt đối xử và tiếp cận bình đẳng đến các chương trình và dịch vụ của FEMA cho tất cả các nạn nhân thảm họa.

illustration of page of paper Fact Sheets | January 13, 2021

BATON ROUGE, La. – Sẽ mất vài năm để Louisiana khắc phục hoàn toàn hậu quả của mùa bão 2020, đó là một quá trình vẫn đang được tiến hành ở nhiều khía cạnh.

illustration of page of paper Press Release | January 13, 2021

Denton, Texas– Bản đồ Sơ bộ Được hiệu chỉnh Thông tin rủi ro lũ lụt và Bản đồ Xếp hạng Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Maps, FIRM) được cập nhật hiện có sẵn để người dân và các chủ doanh nghiệp tại Quận hạt Orange xem xét Quận hạt, Texas.

illustration of page of paper Press Release | November 3, 2020

DENTON, Texas –– Bản đồ Xếp hạng Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Maps, FIRMS) mới được sửa đổi hiện có sẵn để người dân và chủ doanh nghiệp xem xét tại các thành phố Bishop và Corpus Christi. Bản đồ về các khu vực chưa hợp nhất của Quận hạt Nueces cũng có sẵn.

illustration of page of paper Press Release | October 20, 2020

BATON ROUGE, La. – Một Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa Lái xe thông qua (Drive-thru) sẽ mở cửa tại Quận LaSalle từ thứ Năm, ngày 8 tháng 10 đến thứ Ba, ngày 13 tháng 10 để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura.

illustration of page of paper Press Release | October 16, 2020