Đương đơn Có thể Kháng nghị Thư Xác định của FEMA

Release Date:
Tháng 3 31, 2021

Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng Tháng Hai ở Texas đã đăng ký với FEMA có thể đã nhận được một thư xác định liên quan đến điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ của quý vị. Hãy đọc kỹ thư này. Đó có thể không phải là câu trả lời cuối cùng. Có thể là FEMA chỉ cần thêm giấy tờ để xử lý đơn của quý vị. Mọi đương đơn đều có thể kháng nghị quyết định của FEMA.

Các ví dụ về tài liệu còn thiếu có thể bao gồm: thư dàn xếp thanh toán bảo hiểm, bằng chứng cư ngụ, bằng chứng chủ sở hữu đối với tài sản bị hư hại, hay bằng chứng cho thấy tài sản bị hư hại là nơi cư trú chính của quý vị tại thời điểm xảy ra thảm họa.

Kháng nghị thư về điều kiện hội đủ của FEMA

Bằng cách khiếu nại, quý vị đang yêu cầu FEMA cứu xét trường hợp của quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, hãy  liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621- 3362. Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585. Các đường dây hoạt động từ 6 a.m. đến 10 p.m. CST hàng ngày.

Có một số lý do tại sao quý vị có thể đã được xác định là không đủ điều kiện hoặc họ chưa thể đưa ra quyết định. Nếu thư này đề cập đến:

 • Quyền sở hữu chưa được chứng minh — Quý vị có thể kháng nghị bằng cách nộp một trong những giấy tờ sau:
  • Giấy tờ chứng nhận sở hữu (title) hoặc chứng thư (deed)
  • Biên nhận thuế bất động sản hoặc hóa đơn thuế bất động sản
  • Tài liệu mua nhà thế chấp
  • Các tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu ngôi nhà
 • Không có thông tin liên lạc để kiểm tra nhà -- Gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA và cung cấp cho họ số điện thoại hiện tại của quý vị cũng như thời gian tốt nhất để họ gọi cho quý vị.
 • Không xác minh được danh tính — Gửi các tài liệu của quý vị để xác minh tên và Số An sinh Xã hội của quý vị:
  • Các giấy tờ từ Cơ quan An sinh Xã hội hoặc các tổ chức của Liên bang khác.
  • Tài liệu bảng lương hiện tại của chủ lao động
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ
  • Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc ID do tiểu bang cấp và thẻ an sinh xã hội.
 • Liên hệ để xem xét việc trợ cấp trùng lặp — Nộp các tài liệu chứng minh là quý vị không sống với hoặc được hỗ trợ bởi người khác đã làm đơn xin hỗ trợ tại địa chỉ của quý vị.
 • Được bảo hiểm hoặc được bảo hiểm không hợp lệ — Nộp một trong các giấy tờ sau để chứng tỏ là quý vị không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức đối với thiệt hại:
  • Hồ sơ thanh toán bảo hiểm
  • Thư từ chối
  • Bất kỳ thông tin hỗ trợ nào khác

Phải nộp kháng nghị bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày đề trên thư của FEMA xác định điều kiện hội đủ.

Để đảm bảo tính chính xác và giúp FEMA xem xét khiếu nại của quý vị, quý vị sẽ cần phải bao gồm các thông tin sau đây trong thư của quý vị:

 • Họ và tên quý vị
 • Địa chỉ của tài sản bị thiệt hại
 • Thông tin liên lạc hiện tại
 • Số thiên tai: DR-4586-TX
 • Bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của quý vị
 • Số đăng ký FEMA gồm chín chữ số của quý vị trên mỗi trang và trên các tài liệu hỗ trợ
 • Chữ ký của quý vị
 • Lý do quý vị kháng nghị.

Nếu một người khác viết thay hoặc cùng đứng đơn được viết lá thư này, quý vị phải ký tên vào một bản tuyên khai xác nhận rằng người đó có thể hành động đại diện thay cho quý vị. Quý vị nên giữ một bản sao của đơn khiếu nại cho hồ sơ của quý vị.

Quý vị có thể nộp các tài liệu còn thiếu cho FEMA qua mạng, qua thư hay fax. Tải lên tại www.Disaster.Assistance.gov:

Quý vị phải có tài khoản trực tuyến trước khi tải lên tài liệu. Nhấp vào “check status” (kiểm tra trạng thái) trên trang chủ và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản.

Gửi thư kháng nghị của quý vị tới:

FEMA – Individuals & Households Program National Processing Service Center

PO Box 10055

Hyattsville MD 20782-8055

Hoặc gửi fax tới:

800-827-8112

Attention: FEMA – Individuals & Households Program (Chương Trình Cá Nhân và Gia Đình)

Quý vị sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản từ Cơ quan FEMA cho biết quyết định của cơ quan này trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thư của quý vị. Quyết định này của Cơ quan FEMA là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo lần nữa.

Để biết thêm thông tin về các trận bão:

 

Tags:
Cập nhật lần cuối