Maaaring I-apela ng mga Aplikante ang Liham ng Pagtukoy ng FEMA

Release Date:
March 31, 2021

Ang mga nakaligtas sa matinding unos ng taglamig noong Pebrero sa Texas na nagparehistro sa FEMA ay maaaring nakatanggap ng isang sulat ng pagpapasiya tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat para sa tulong. Basahing mabuti ang liham. Maaaring hindi ito ang pangwakas na sagot. Maaaring kailanganin lamang ng FEMA ang iba pang mga dokumento upang maproseso ang inyong aplikasyon. Ang bawat aplikante ay maaaring mag-apela sa desisyon ng FEMA.

Ang mga halimbawa ng nawawalang dokumentasyon ay maaaring magsama ng isang liham sa pag-areglo ng insurance, patunay ng paninirahan, patunay ng pagmamay-ari ng nasirang pag-aari, o patunay na ang nasirang pag-aari ay inyong pangunahing tirahan sa oras ng kalamidad.

Pag-apela sa liham ng pagiging karapat-dapat sa FEMA

Sa pamamagitan ng pag-apila, hinihiling ninyo sa FEMA na suriin ang inyong kaso. Kung mayroon kang mga katanungan, tawagan ang FEMA Helpline sa 800-621- 3362. Ang mga gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 800-462-7585. Ang mga linya ay bukas magmula 6 a.m. hanggang 10 p.m. CST araw-araw.

Mayroong maraming mga kadahilanan kung bakit nagpasiya na hindi kayo karapat-dapat o walang desisyon na magagawa.

 Kung ang mga liham ay tumutukoy sa:

 • Hindi napatunayan ang pagmamay-ari — Maaari kayong mag-apela sa pamamagitan ng pagsusumite ng isa sa mga sumusunod:
  • Titulo o deed
  • Resibo o bill ng buwis
  • Mga dokumento ng mortgage
  • Ibang mga dokumento na nagpapatunay na pagmamay-ari ng bahay
 • Walang kontak para sa inspeksyon – Tumawag sa FEMA Helpline at ibigay ang inyong kasalukuyang numero ng telepono at ang pinakamahusay na oras upang maabot kayo.
 • Nabigo ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan — Magsumite ng mga dokumento upang mapatunayan ang iyong pangalan at numero ng Social Security:
  • Mga dokumento mula sa Social Security Administration o sa iba pang entities na Pederal.
  • Kasalukuyang dokumento ng payroll ng employer
  • Pasaporte ng U.S.
  • Ang wastong lisensya sa pagmamaneho o ang pang-isyu na ID ng estado at social security kard.
 • Nai-link para sa duplikado na pagsusuri — Magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na hindi kayo nakatira o tinulungan ng ibang tao na nag-apply para sa tulong sa inyong numero ng tirahan.
 • Insured o hindi karapat-dapat na insured — Magsumite ng isa sa mga sumusunod upang patunayan na kayo ay hindi insured o hindi sapat na-insured sa mga pinsala:
  • Mga dokumento sa pag-aayos ng insurance
  • Isang sulat ng pagtanggi
  • Anumang iba pang sumusuportang impormasyon

Ang mga apela ay dapat na isumite sa pamamagitan ng pagsulat sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng liham ng FEMA na tumutukoy sa pagiging karapat-dapat.

Upang matiyak ang kawastuhan at tulungan ang proseso ng pag-apela ng FEMA, kakailanganin ninyong isama ang sumusunod na impormasyon sa inyong liham:

 • Ang inyong buong pangalan
 • Ang numero ng inyong tirahan ng inyong nasirang pag-aari
 • Kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnay
 • Bilang ng kalamidad: DR-4586-TX
 • Ang huling apat na digit ng inyong numero ng Social Security
 • Ang inyong siyam na digit na numero ng pagpaparehistro ng FEMA sa bawat pahina at sa pagsuporta sa dokumentasyon
 • Ang inyong lagda
 • Ang dahilan kung bakit ka sumasamo.

Kung ang isang tao maliban sa inyo o sa kapwa aplikante ay sumusulat ng liham, dapat kayong lumagda sa isang pahayag na nagpapatunay na ang tao ay maaaring kumilos sa ngalan ninyo. Dapat ninyong itago ang isang kopya ng iyong apela para sa inyong mga talaan.

Maaari kayong magsumite ng mga nawawalang dokumento sa FEMA online sa pamamagitan ng koreo o fax.  I-upload ito sa www.Disaster.Assistance.gov:

Dapat ay mayroon kayong isang online account bago mag-upload ng mga dokumento. I-click ang "suriin ang katayuan" sa home page at sundin ang direksyon upang lumikha ng isang account.

Ipadala ang inyong sulat ng apela sa:

FEMA – Individuals & Households Program National Processing Service Center

PO Box 10055

Hyattsville MD 20782-8055

O maaari ninyong i-fax sa:

800-827-8112

Atensyon: FEMA – Indibidwal at mga Programang Sambahayan

Makakakuha kayo ng nakasulat na tugon mula sa FEMA tungkol sa desisyon ng ahensya sa loob ng 90 araw mula nang matanggap ang inyong liham. Ang desisyon ng FEMA ay pinal at hindi na maaaring iapela muli.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagyo:

 

Tags:
Huling na-update noong