U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana

Active Disasters: 1
Louisiana

Active Disaster 4606

There is an active disaster declaration involving Severe Storms, Tornadoes, And Flooding. Learn about Disaster 4606

Disaster Declaration 4606 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 2145
Total Individual & Households Program (IHP) $10,219,046.75*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Jun 2, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

GFIP là một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt được thiết lập theo các quy định của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Tất cả các chủ hợp đồng NFIP (bao gồm cả người nắm chứng nhận GFIP) đều có thể yêu cầu bồi thường sau khi bị lũ lụt, ngay cả khi không có tuyên bố thảm họa của tổng thống.
illustration of page of paper Trang Thông tin | June 8, 2021
GFIP là một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt được thiết lập theo các quy định của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP). Tất cả các chủ hợp đồng NFIP (bao gồm cả người nắm chứng nhận GFIP) đều có thể yêu cầu bồi thường sau khi bị lũ lụt, ngay cả khi không có tuyên bố thảm họa của tổng thống.
illustration of page of paper Trang Thông tin | June 8, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on