U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana

Active Disasters: 1
Louisiana

Active Disaster 4611

There is an active disaster declaration involving Hurricane Ida. Learn about Disaster 4611

Disaster Declaration 4611 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 527068
Total Individual & Households Program (IHP) $833,063,089.35*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $415,452.00*

As of Sep 15, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Nếu quý vị nộp đơn xin với FEMA và không thể ở trong ngôi nhà của mình vì nhà bị hư hại do bão Ida, người kiểm tra của FEMA sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp trò chuyện từ xa hoặc đến gặp trực tiếp, bên ngoài ngôi nhà được kiểm tra.
illustration of page of paper Trang Thông tin | October 18, 2021
Người sống sót có thể được hỗ trợ tài chánh để mai táng lại tại Louisiana, do bão Ida làm hư hại nghĩa trang.
illustration of page of paper Trang Thông tin | October 15, 2021
Cư dân Louisian có kinh nghiệm về mặt phục vụ khách hàng, cho vào dữ liệu, sự vụ bên ngoài, hậu cần và nhiều thứ khác, có một số cơ hội tham gia nỗ lực ứng phó và phục hồi bão Ida với tư cách là nhân viên tạm thời. Thuê nhân viên địa phương, tạm thời là một cách FEMA đa dạng hóa lực lượng lao động và mở rộng mức chuyên môn.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | October 14, 2021

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Treme Recreation Center

Address

900 North Villere Street
New Orleans, Louisiana 70116
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

New Orleans Public Library - Main Branch

Address

219 Loyola Avenue
New Orleans, Louisiana 70112
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:Closed
Tuesday:Closed
Wednesday:Closed
Thursday:Closed
Friday:Closed
Saturday:Closed
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Gonzales Mental Health Center

Address

1112 East Ascension complex Blvd
Gonzales, Louisiana 70737
Ascension
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Grand Isle Multiplex

Address

3101 LA-1
Grand Isle, Louisiana 70358
Jefferson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Fritchie Park Gym

Address

905 West Howze Beach road
Slidell, Louisiana 70458
Saint Tammany
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

American Legion Home

Address

63349 LA-10
Bogalusa, Louisiana 70427
Washington
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

YMCA Port Sulphur

Address

278 Civic Center
Port Sulphur, Louisiana 70083
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Edward Dufresne Community Center Parking Lot

Address

274 Judge Edward Dufresne Parkway
Luling, Louisiana 70070
Saint Charles
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

John P, Lyons Recreation Center

Address

624 Louisiana Avenue
New Orleans, Louisiana 70115
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

5th Ward Recreational District Parking lot

Address

31676 LA-16
Amite, Louisiana 70422
Tangipahoa
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Lemann Center

Address

1100 Clay Street
Donaldsonville, Louisiana 70346
Ascension
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

New Orleans Public Library - Main Branch

Address

219 Loyola Avenue
New Orleans, Louisiana 70112
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:Closed
Tuesday:Closed
Wednesday:Closed
Thursday:Closed
Friday:Closed
Saturday:Closed
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Plaquemines Government Complex

Address

333 F Edward Hebert Blvd
Belle Chasse, Louisiana 70037
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Gonzales Mental Health Center

Address

1112 E. Ascension Complex Blvd
Gonzales, Louisiana 70737
Ascension
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Houma-Terrebonne Civic Center

Address

346 Civic Center Blvd
Houma, Louisiana 70360
Terrebonne
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

St. John Baptist Parish Library - Parking Lot

Address

2979 LA-18
Edgard, Louisiana 70049
St John The Baptist
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Garyville Library Parking lot

Address

111 Historic Front Street
Garyville, Louisiana 70051
St John The Baptist
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Geaux Pass

Address

1821 S Alex Plaisance Blvd
Golden Meadow, Louisiana 70357
Lafourche
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Assumption Community Center

Address

4910 Hwy 308
Napoleonville, Louisiana 70390
Assumption
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Senior Center

Address

4014 Chennault St
Morgan City, Louisiana 70380
Saint Mary
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Convent Community Center

Address

5775 Hwy 44
Convent, Louisiana 70723
Saint James
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

River Parishes Community College (St. Charles)

Address

13145 US Hwy 90
Boutte, Louisiana 70039
Saint Charles
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

LPG Government Complex

Address

4876 LA-1
Raceland, Louisiana 70394
Lafourche
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Milne Recreation Center

Address

5420 Franklin Avenue
New Orleans, Louisiana 70122
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:10:00 AM - 6:00 PM

Cut Off Recreation Center-New Orleans

Address

6600 Belgrade Street
New Orleans, Louisiana 70131
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:8:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Rosenwald Recreation Center

Address

1120 S. Broad Street
New Orleans, Louisiana 70125
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Joe W. Brown Recreation Center

Address

5601 Read Blvd.
New Orleans, Louisiana 70127
Orleans
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Jean Lafitte Senior Center

Address

4927 Treasure Blvd.
Lafitte, Louisiana 70067
Jefferson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Tangipahoa Parish Library-Hammond Parish

Address

314 E Thomas Street
Hammond, Louisiana 70401
Tangipahoa
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 5:00 PM
Thursday:10:00 AM - 5:00 PM
Friday:10:00 AM - 5:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

YMCA Buras

Address

36342 US 11
Buras, Louisiana 70041
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 5:00 PM
Thursday:8:00 AM - 5:00 PM
Friday:8:00 AM - 5:00 PM
Saturday:8:00 AM - 5:00 PM
Sunday:8:00 AM - 5:00 PM

Rev. Percy Griffin Community Center

Address

15577 Highway 15
Braithwaite, Louisiana 70040
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 4:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 4:00 PM
Thursday:8:00 AM - 4:00 PM
Friday:8:00 AM - 4:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Belle Chasse Library

Address

8442 Highway 23
Belle Chasse, Louisiana 70037
Plaquemines
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 5:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 5:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 5:00 PM
Thursday:9:00 AM - 5:00 PM
Friday:9:00 AM - 5:00 PM
Saturday:9:00 AM - 5:00 PM
Sunday:9:00 AM - 5:00 PM

Jefferson Health Department

Address

1855 Ames Blvd.
Marrero, Louisiana 70072
Jefferson
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM