U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Louisiana

Active Disasters: 1
Louisiana

Active Disaster 4590

There is an active disaster declaration involving Severe Winter Storms. Learn about Disaster 4590

Disaster Declaration 4590 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 2441
Total Individual & Households Program (IHP) $5,972,685.55*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Mar 9, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Events

There are no upcoming events at this time.

News and Information

BATON ROUGE, La. – Tháng Tư là Tháng Nhận thức về Căng thẳng Quốc gia và các cư dân của tiểu bang Louisiana đã phải trải qua tương đối nhiều căng thẳng trong năm qua – nhiều người

illustration of page of paper Press Release | April 22, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on