U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Region 4

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 4 office, located in Atlanta, Georgia oversees federal emergency management for six Tribal Nations and the following states:

Our Federal Regional Center is located in Thomasville, Ga.

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Leadership

Gracia is standing front of of an American flag and she is smiling

Gracia B. Szczech
Regional Administrator

Appointed in February 2015. She joined FEMA in 2000 as one of the first members of the new Federal Coordinating Officer (FCO) cadre. After four years, she left briefly for a position in the private sector, rejoining the agency in May 2005.

Gracia B. Szczech Full Bio

Robert standing in front of an American flag

Robert Samaan
Deputy Regional Administrator

Prior to becoming the Deputy Regional Administrator in April 2014, He served as FEMA Region IV’s Federal Preparedness Coordinator and National Preparedness Division Director.

Robert Samaan Full Bio

Contact Us

Regional News and Information

BATON ROUGE, La. — Các nạn nhân Bão Laura sống ở các giáo xứ được chỉ định hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp và đã bị từ chối hỗ trợ nhà ở tạm thời có thể kháng nghị quyết định đó. Các nạn nhân có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư xác định của mình để kháng nghị quyết định đó.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

PENSACOLA, Fla. – Một trung tâm đăng ký lưu động của FEMA ở Quận Bay đã chuyển địa điểm, có hiệu lực vào Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2020.

 

Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động (MRIC) này, từng hoạt động tại Thư viện Quận Bay đã chuyển tới:

 

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

PENSACOLA, Fla. – Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang, điều quan trọng là phải đảm bảo FEMA liên lạc được với quý vị.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

PENSACOLA, Fla. — Việc nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi liên bang khác mà những nạn nhân của thiên tai ở Florida có thể nhận được.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

PENSACOLA, Fla. — Việc nộp đơn xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang từ FEMA sẽ không ảnh hưởng đến các quyền lợi liên bang khác mà những nạn nhân của thiên tai ở Florida có thể nhận được.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021