alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 10

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 10 office, located in Bothell, WA, partners with federal emergency management for 271 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Willie Nunn

Region 10 Administrator

Leadership - Vincent Maykovich

Region 10 Deputy Administrator

Region 10 Resources

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 10 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Rất tiếc là không có kết quả nào dựa trên các lựa chọn bộ lọc của bạn.
Vui lòng đặt lại bộ lọc hoặc thay đổi các lựa chọn của bạn và thử lại.

Contact Us

General
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Alaska Area Office
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Congressional Affairs
FEMA-R10-CongQ@fema.dhs.gov

Regional News and Information

SALEM, Ore. – Quý vị có ghi danh với FEMA chưa? Quý vị có nghĩ là mình sẽ không đủ tiêu chuẩn do đã có bảo hiểm không? Quý vị vẫn nên nộp đơn.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và District of Columbia theo mục 501 (b) của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiê

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

ANCHORAGE, Alaska –Đương đơn nào nhận thư quyết định không thuận lợi cho mình từ FEMA sau khi ghi danh xin trợ cấp liên bang cho trận động đất Alaska ngày 30 tháng Mười Một có thể khiếu nại. Mọi người đều có quyền khiếu nại.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Sau thời hạn chót là ngày 31 tháng Năm để ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang, các trung tâm phục hồi thảm họa của FEMA sẽ bắt đầu hoạt động trong vai trò trung tâm tiếp ngoại cho vay nợ thảm họa cho Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published:

ANCHORAGE, Alaska – Các trung tâm phục hồi thảm họa mở tại Anchorage và Eagle River để ứng phó với trận động đất ở Alaska sẽ ngưng hoạt động vào ngày 31 tháng Năm, là ngày cuối cùng ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang.

 

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Published: