Cung cấp Bằng chứng Cư trú

Release Date:
Tháng 3 23, 2021

Các nạn nhân bão tuyết nghiêm trọng ở Texas làm đơn xin hỗ trợ của liên bang phải chứng minh được là họ đã sống trong nơi ở chính bị thảm họa tàn phá của mình trước các trận bão. Sau khi họ cung cấp bằng chứng, họ có thể được cân nhắc cho nhận trợ giúp từ FEMA, chẳng hạn như Hỗ trợ Nhà ở và một số kiểu Hỗ trợ Nhu cầu Khác, bao gồm hỗ trợ về tài sản cá nhân và hỗ trợ chuyển nhà/lưu kho.

Tất cả các thành viên hộ Gia đình tại thời điểm thảm họa xảy ra đều được coi là người cư ngụ. FEMA sẽ xác minh việc cư ngụ của đương đơn khi họ đăng ký nhận hỗ trợ hoặc khi đương đơn cung cấp các tài liệu hỗ trợ trong quá trình. Điều này áp dụng cho các chủ nhà và người thuê nhà của tài sản bị thiệt hại do thảm họa.

Nếu FEMA không thể xác nhận việc cư ngụ của đương đơn, người đó có thể phải cung cấp cho FEMA bất cứ tài liệu nào được liệt kê dưới đây. FEMA cũng có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung trong trường hợp tên trên hóa đơn tiện ích không khớp với tên của người cư ngụ chính của căn nhà bị hư hại. Các tài liệu có thể chứng tỏ được việc cư ngụ là:

 • Hóa đơn tiện ích đề ngày trong vòng ba tháng trước thảm họa:
  • Hóa đơn điện, gas, dầu, rác, nước/nước thải cho thấy tên của đương đơn hoặc người cùng đứng tên và địa chỉ của nơi ở bị thảm họa làm cho hư hại.
 • Hóa đơn của người bán đề ngày trong vòng ba tháng trước thảm họa:
  • Bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại, truyền hình cáp/vệ tinh, v.v. cho thấy tên của đương đơn hoặc người cùng đứng tên và địa chỉ của nơi ở bị thảm họa làm cho hư hại.
 • Tuyên bố của chủ lao động, phải đề ngày trong vòng ba tháng trước thảm họa:
  • Phiếu lương và các tài liệu tương tự cho thấy tên của đương đơn hoặc người cùng đứng tên và địa chỉ của nơi ở bị thảm họa làm cho hư hại.
 • Một thỏa thuận cho thuê/bố trí nhà ở có hiệu lực tại thời điểm xảy ra thảm họa:
  • Bản sao của một hợp đồng thuê bằng văn bản, thỏa thuận bố trí nhà ở hoặc tuyên bố bằng văn bản của chủ nhà có tên của đương đơn hoặc người cùng đứng tên, thông tin liên lạc của chủ nhà, và các điều khoản căn bản của việc thuê nhà, bao gồm địa điểm của căn nhà hư hại, số tiền thuê và thời hạn cho thuê. Điều này nhằm xác định rằng đương đơn đã sống ở đó tại thời điểm xảy ra thảm họa. Cả chủ nhà và đương đơn hoặc người cùng đứng tên đều phải ký vào tài liệu này.
 • Hóa đơn tiền thuê nhà đề ngày trong vòng ba tháng trước thảm họa:
  • Bản sao giấy biên nhận tiền thuê nhà hoặc bảng sao kê ngân hàng, bao gồm một tờ chi phiếu bị hủy, cho thấy tên đương đơn hoặc người cùng đứng tên, thông tin liên lạc của chủ nhà, địa chỉ căn nhà trước thảm họa, số tiền thuê nhà, và chữ ký của chủ nhà.
 • Tuyên bố của viên chức công cộng đề ngày trong vòng 18 tháng kể từ khi nhận hỗ trợ:
  • Một tuyên bố bằng văn bản của một viên chức (cảnh sát trưởng, thị trưởng, trưởng chi nhánh bưu điện, v.v.) có tên của đương đơn và người cùng đứng tên, địa chỉ căn nhà, giai đoạn cư ngụ, và tên cũng như thông tin liên lạc của viên chức đó.
 • Bằng lái xe, thẻ ID do tiểu bang cấp hoặc thẻ cử tri cho thấy tên của đương đơn hoặc người cùng đứng tên và địa chỉ của căn nhà bị hư hại. Các tài liệu này phải có hiệu lực tại thời điểm xảy ra thảm họa.

Để biết thêm thông tin về các trận bão:

Tags:
Cập nhật lần cuối