Người Thuê Nhà Có Thể Đủ Tiêu Chuẩn Được Hỗ Trợ Thảm Họa

Release Date Release Number
008
Release Date:
Tháng 9 30, 2021

NEW YORK – Hỗ trợ thảm họa liên bang không chỉ cho chủ nhà. Chương trình này cũng có sẵn cho người thuê đủ tiêu chuẩn, và có thể bao trả cho các chi phí như đồ nội thất, thiết bị liên quan đến việc làm, sửa chữa xe, ngay cả hóa đơn y tế và nha khoa do thảm họa gây ra.

Những người thuê nhà trong các quận Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk và Westchester bị thiệt hại, tổn thất hoặc không thể sống trong nhà của họ sau Bão Ida, có thể đủ tiêu chuẩn được trợ giúp từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ.

Nếu quý vị có bảo hiểm người thuê thì, trước hết, nên gọi hãng bảo hiểm của quý vị để nộp đơn xin bồi hoàn. Rồi nộp đơn với FEMA Nếu quý vị có bảo hiểm thì phải cung cấp thông tin của hãng bảo hiểm của quý vị cho FEMA, có thể gồm tờ dàn xếp hoặc từ chối bảo hiểm.

Chương trình hỗ trợ tiền thuê của FEMA trang trải tiền thuê hàng tháng và chi phí cho tiện ích thiết yếu (như khí đốt, điện và nước). Quỹ của FEMA cũng có thể được dùng để đặt cọc nhưng không cho dịch vụ điện thoại, cáp hoặc internet.

Người thuê phải chứng minh họ đã ở nơi cư trú chánh bị thảm họa, trước khi được Hỗ Trợ Gia Cư của FEMA và một số loại Hỗ Trợ cho Các Nhu Cầu Khác của FEMA (như đối với tài sản cá nhân và chi phí chuyển chỗ và lưu trữ đồ).

Để chứng minh chỗ ở, người sống sót có thể nộp cho FEMA: thỏa thuận thuê mướn cho thuê hoặc gia cư, biên nhận tiền thuê, hóa đơn tiện ích, chứng nhận của người bán, chứng nhận của viên chức công cộng, thẻ ID, tài liệu của cơ quan dịch vụ xã hội, tài liệu của trường học địa phương, tài liệu liên bang hoặc tiểu bang, thẻ đăng bộ xe, chứng nhận về nơi cư trú hoặc tài liệu khác của tòa án, bãi đậu nhà di động. Chuyên gia Đường Dây Trợ Giúp của FEM tại số 800-621-3362 (711/VRS) có thể cung cấp thêm thông tin về tài liệu nào được chấp thuận, ngày và mô tả. 

Người thuê có thể được giới thiệu đến Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ, có thể cho vay tiền thảm họa với lãi xuất thấp. Tiền vay SBA có thể giúp trang trải những mất mát không được bảo hiểm trả. Người thuê có thể nộp đơn vay tiền lên đến $40,000 để sửa chữa hoặc thay thế những thứ trong nhà  bị hư hại hoặc phá hủy bao gồm quần áo, đồ nội thất, đồ gia dụng và tài sản cá nhân khác kể cả xe hơi. Người nào không đủ điều kiện cho tiền vay SBA có thể được giới thiệu trở lại chương trình quỹ Hỗ Trợ cho Các Nhu Cầu Khác của FEMA.

Nếu được giới thiệu đến SBA, thì quý vị nên điền và nộp đơn xin. Nếu đơn của quý vị được chấp thuận, thì quý vị không phải vay số tiền này, nhưng nếu quý vị không nộp đơn này, thì quý vị có thể không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ khác của FEMA.

Có nhiều cách để nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA:

  • Vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng di động của FEMA hoặc gọi đường dây giúp đỡ của FEMA theo số 800-621-3362 (711/VRS). Đường dây hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối, 7 ngày một tuần, và tổng đài có thể kết nối quý vị với một chuyên gia nói được ngôn ngữ của quý vị. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm, như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.

FEMA đã mở các Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa, để quý vị có thể gặp trực tiếp nhân viên của FEMA và đại diện của các cơ quan liên bang và tiểu bang khác, họ có thể cung cấp thông tin về hỗ trợ thảm họa, có thể có sẵn cho quý vị. Vào mạng lưới Định Vị DRC (DRC Locator) để tìm một trung tâm phục hồi thảm họa gần quý vị.

Xin vào mạng lưới an toàn của SBA tại https://DisasterLoanAssistance.sba.gov, để nộp đơn xin tiền vay với SBA. Quý vị cũng có thể gởi điện thư đến DisasterCustomerService@SBA.gov hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của SBA theo số 800-659-2955 để biết thêm thông tin.

Ngày cuối cùng để nộp đơn xin hỗ trợ với FEMA là Thứ Sáu, ngày 5 tháng Mười Một.

Xin vào mạng lưới DisasterAssistance.gov và bấm vào “Information” (Thông tin) để có thêm các nguồn tham khảo trực tuyến cũng như tải xuống các tập sách nhỏ và các loại hỗ trợ khác của FEMA.

Xin liên lạc trung tâm Tập Trung 211 gần quý vị nhất tại https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi Bão Ida của New York. Hãy theo chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion2www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối