U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Các tài liệu Cần có:

Sức khỏe Tâm thần

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Những ai có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện nếu:

 1. Quý vị là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
 2. Chi phí tang lễ là cho một người đã chết ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.

Một đứa trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch, hay người nước ngoài đủ điều kiện.

Tôi làm đơn xin thế nào?

alert - info


FEMA sẽ bắt đầu nhận đơn xin Hỗ trợ Tang lễ vào Thứ Hai, 12 Tháng Tư thông qua trung tâm tổng đài chuyên dụng của chúng tôi. Hiện thời, những người có chi phí tang lễ do COVID-19 được khuyến khích giữ và thu thập tài liệu.

Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bắt đầu nhận đơn vào 12 Tháng Tư, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Giờ Hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu
8 a.m. to 8 p.m. Giờ Central

Quý vị sẽ có thể gọi số điện thoại miễn phí chuyên dụng này để hoàn thành đơn với sự trợ giúp của các đại diện từ FEMA.

 • Chúng tôi không nhận đơn trực tuyến.
 • Sẽ có các dịch vụ đa ngôn ngữ

Sau khi một đương đơn đã đăng ký xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và được cung cấp một số điện thoại để làm đơn, họ có thể cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho FEMA theo một số cách:

 • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của họ
 • Gửi fax các tài liệu
 • Gửi thư các tài liệu

Các chi phí tang lễ nào được đài thọ?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sẽ giúp trang trải các chi phí dịch vụ tang lễ và chôn cất hoặc hỏa táng. Bất kỳ giấy biên nhận nào cho các chi phí không liên quan đến dịch vụ tang lễ sẽ không được coi là các chi phí đủ điều kiện. Các chi phí dịch vụ tang lễ và chôn cất hay hỏa táng thường bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

 • Chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • Chuyển giao thi hài
 • Quan tài hay bình tro
 • Địa điểm chôn cất hoặc ô đặt tro cốt
 • Biển hoặc bia mộ
 • Dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành
 • Bố trí tổ chức lễ tang
 • Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
 • Chi phí hỏa táng hoặc chôn cất
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều bản giấy chứng tử
 • Các chi phí bổ sung phù hợp do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt

Tôi chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ cho nhiều hơn một người qua đời liên quan đến COVID-19. Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho nhiều hơn một trường hợp tử vong không? Có giới hạn nào không?

Có, các đương đơn có thể nhận hỗ trợ các chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố. 

Khoản hỗ trợ giới hạn ở mức tối đa $9,000 mỗi tang lễ và tối đa $35,500 mỗi đơn ở mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc District of Columbia.  

Một người khác đã giúp tôi trả các chi phí tang lễ. Họ có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

FEMA thường sẽ chỉ cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho một đương đơn cho mỗi người quá cố.

Để được chấp thuận hoàn trả các chi phí tang lễ do COVID-19, quý vị phải đã chịu các chi phí tang lễ cho người quá cố và có tài liệu (giấy biên nhận, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) cho thấy tên của quý vị với tư cách bên chịu trách nhiệm. 

Chúng tôi biết rằng nhiều người có thể đóng góp cho các chi phí tang lễ cho một người quá cố. FEMA sẽ làm việc với đương đơn trong các trường hợp này và những người nộp nhiều giấy biên nhận các chi phí tang lễ khi tên của họ không xuất hiện trên hóa đơn.

Nếu có nhiều hơn một người đóng góp cho các chi phí tang lễ, họ phải đăng ký với FEMA trong cùng một đơn với tư cách đương đơn và người cùng đứng tên, nếu không đương đơn đầu tiên nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu sẽ được trao tiền Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho người quá cố. Một đơn không được có nhiều hơn một người cùng đứng tên.

Nếu một đứa trẻ vị thành niên trực tiếp trả các chi phí tang lễ cho một người quá cố vì nguyên do liên quan đến COVID-19 và các tài liệu giúp chứng minh khoản thanh toán đó, thì đơn của đứa trẻ vị thành niên có thể được xem xét Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 dù tôi đã làm đơn xin hỗ trợ cho các thảm họa gần đây không?

Có. Các đương đơn gần đây đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA do hư hại nhà và/hoặc tài sản cá nhân từ một thảm họa và cũng có các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.  Sẽ yêu cầu đơn riêng.

Thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 là khi nào?

Tại thời điểm này, không có thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA sẽ thông báo một thời hạn chót cụ thể sau khi đã xác định thời hạn này.

DocumentatiCác tài liệu Cần có:

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi tôi đăng ký?

Đương đơn chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ do COVID-19 sẽ cần phải cung cấp những thông tin sau khi họ gọi điện cho FEMA để đăng ký nhận hỗ trợ. Chúng tôi khuyên quý vị nên thu thập thông tin này ngay bây giờ khi chúng tôi chuẩn bị mở quy trình đăng ký.

 • Số An sinh Xã hội của đương đơn và người quá cố
 • Ngày sinh của đương đơn và người quá cố
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại của đương đơn
 • Số điện thoại hiện tại của đương đơn
 • Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
 • Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ
 • Thông tin về hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như các khoản quyên góp
 • Các khoản tài trợ đạo luật CARES và hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện

Số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu và tài khoản tiết kiệm của đương đơn (để gửi tiền trực tiếp, nếu được yêu cầu)

Tôi cần những tài liệu nào?

Quý vị phải cung cấp một bản sao giấy chứng tử, bằng chứng các chi phí tang lễ đã trả, và bằng chứng về hỗ trợ đã nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác.

 • Giấy chứng tử phải cho thấy cái chết có nguyên nhân từ, “có thể có nguyên nhân từ” hoặc “nhiều khả năng là kết quả của” COVID-19 hoặc các triệu chứng giống COVID-19. Các cụm từ tương tự cho thấy khả năng cao là do COVID-19 được coi là đủ bằng chứng để coi đó là nguyên nhân.
 • Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc District of Columbia.
 • Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không dành cho các chi phí tang lễ của Công dân Hoa Kỳ qua đời ở bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Tài liệu cho các chi phí (giấy biên nhận, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.) phải có tên của đương đơn với tư cách là người chịu trách nhiệm trả chi phí, tên của người quá cố, số tiền chi phí tang lễ, và các chi phí tang lễ phát sinh sau ngày 20 Tháng Một, 2020.
 • Đương đơn cũng phải cung cấp cho FEMA bằng chứng về các ngân quỹ đã nhận được từ các nguồn khác cụ thể được sử dụng cho chi phí tang lễ. Chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không thể cung cấp trùng lặp các quyền lợi đã nhận được từ bảo hiểm mai táng và tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tình nguyện, chương trình hoặc cơ quan chính quyền, hoặc các nguồn khác. Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sẽ được giảm theo số tiền hỗ trợ khác mà đương đơn đã nhận được cho cùng các chi phí đó.
 • Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ.

Giấy chứng tử không nêu nguyên nhân tử vong là do COVID-19. Làm thế nào để tôi yêu cầu sửa đổi giấy chứng tử?

Có thể thay đổi hoặc sửa giấy chứng tử. Quá trình này bắt đầu bằng việc liên lạc với người đã chứng nhận ca tử vong. Đó có thể là bác sĩ điều trị, nhân viên giải phẫu tử thi hoặc người giám định pháp y, và tên cũng như địa chỉ của họ được ghi trên giấy chứng tử. Đương đơn có thể trình bằng chứng cho họ để hỗ trợ tuyên bố rằng trường hợp tử vong có nguyên nhân từ COVID-19.

Sức khỏe Tâm thần

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều gia đình. 

Last updated April 5, 2021