U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Các tài liệu Cần có

Sau khi Nhận được Quyết định

Sức khỏe Tâm thần

Cảnh giác Với những Trò Lừa đảo

Tìm thông tin Hỗ trợ Tang lễ bằng Ngôn ngữ của Quý vị:
中文 Español Kreyòl Ayisyen | 한국어 | EnglishFrançais | عربي | हिन्दी Português | Pусский | Tagalog | Bengali

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Những ai có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện nếu:

 1. Quý vị là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
 2. Chi phí tang lễ là cho một người đã chết ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.

Ai không thể đăng ký?

 • Một đứa trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch, hay người nước ngoài đủ điều kiện.
 • Có một vài nhóm người nước ngoài sống hợp pháp ở Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả hỗ trợ tang lễ. Bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
  • Khách có visa du lịch tạm thời
  • Học sinh nước ngoài
  • Người có visa làm việc tạm thời
  • Cư dân tạm thời chẳng hạn như công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands.

Tôi làm đơn xin thế nào?

Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bắt đầu nhận đơn vào 12 Tháng Tư, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Thời gian Hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern (Miền Đông)

Gọi số điện thoại miễn phí chuyên dụng này để hoàn thành đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 với sự trợ giúp của các đại diện từ FEMA. Sẽ có các dịch vụ đa ngôn ngữ.

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Chúng tôi không nhận đơn trực tuyến.

Khi quý vị gọi, sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký. Chúng tôi sẽ không vội vã khi nói chuyện với quý vị qua điện thoại vì chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi đương đơn đều nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình và nhận được sự giúp đỡ mà họ cần để đăng ký.

Điều quan trọng là phải tập hợp tất cả thông tin và tài liệu cần thiết trước khi đăng ký nhận hỗ trợ. Việc này giúp chúng tôi nhận và xử lý đơn đúng hạn.

Sau khi quý vị đã đăng ký và được cung cấp một số điện thoại để làm đơn, quý vị có thể cung cấp các tài liệu hỗ trợ cho FEMA theo một số cách:

 • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Gửi fax các tài liệu: 855-261-3452.
 • Gửi thư các tài liệu: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Nhà tang lễ có được làm đơn thay mặt một gia đình không?

Các nhà tang lễ không đủ điều kiện để đăng ký thay mặt một gia đình hoặc cùng đứng tên trong đơn xin Hỗ trợ Tang lễ. Người làm đơn phải là một cá nhân, không phải một doanh nghiệp, và người đó đã chịu chi phí tang lễ.

Các chi phí tang lễ nào được đài thọ?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sẽ giúp trang trải các chi phí dịch vụ tang lễ và chôn cất hoặc hỏa táng. Bất kỳ giấy biên nhận nào cho các chi phí không liên quan đến dịch vụ tang lễ sẽ không được coi là các chi phí đủ điều kiện. Các chi phí dịch vụ tang lễ và chôn cất hay hỏa táng thường bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

 • Chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • Chuyển giao thi hài
 • Quan tài hay bình tro
 • Địa điểm chôn cất hoặc ô đặt tro cốt
 • Biển hoặc bia mộ
 • Dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành
 • Bố trí tổ chức lễ tang
 • Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
 • Chi phí hỏa táng hoặc chôn cất
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều bản giấy chứng tử
 • Các chi phí bổ sung phù hợp do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt

Tôi chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ cho nhiều hơn một người qua đời liên quan đến COVID-19. Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho nhiều hơn một trường hợp tử vong không? Có giới hạn nào không?

Có, các đương đơn có thể nhận hỗ trợ các chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố. 

Khoản hỗ trợ giới hạn ở mức tối đa $9,000 mỗi tang lễ và tối đa $35,500 mỗi đơn ở mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc District of Columbia.  

Một người khác đã giúp tôi trả các chi phí tang lễ. Họ có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

FEMA thường sẽ chỉ cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho một đương đơn cho mỗi người quá cố.

Để được chấp thuận hoàn trả các chi phí tang lễ do COVID-19, quý vị phải đã chịu các chi phí tang lễ cho người quá cố và có tài liệu (giấy biên nhận, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) cho thấy tên của quý vị với tư cách bên chịu trách nhiệm. 

Chúng tôi biết rằng nhiều người có thể đóng góp cho các chi phí tang lễ cho một người quá cố. FEMA sẽ làm việc với đương đơn trong các trường hợp này và những người nộp nhiều giấy biên nhận các chi phí tang lễ khi tên của họ không xuất hiện trên hóa đơn.

Nếu có nhiều hơn một người đóng góp cho các chi phí tang lễ, họ phải đăng ký với FEMA trong cùng một đơn với tư cách đương đơn và người cùng đứng tên, nếu không đương đơn đầu tiên nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu sẽ được trao tiền Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho người quá cố. Một đơn không được có nhiều hơn một người cùng đứng tên.

Nếu một đứa trẻ vị thành niên trực tiếp trả các chi phí tang lễ cho một người quá cố vì nguyên do liên quan đến COVID-19 và các tài liệu giúp chứng minh khoản thanh toán đó, thì đơn của đứa trẻ vị thành niên có thể được xem xét Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Các tang lễ được lập kế hoạch trước và trả chi phí từ trước có đủ điều kiện nhận bồi hoàn không nếu người quá cố chết do COVID-19?

Bất kỳ nguồn thanh toán nào được để dành từ trước để trả cho một tang lễ của một cái chết trong tương lai không thể được bồi hoàn theo hỗ trợ này. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ trả trước, quỹ ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc quỹ ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 dù tôi đã làm đơn xin hỗ trợ cho các thảm họa gần đây không?

Có. Các đương đơn gần đây đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA do hư hại nhà và/hoặc tài sản cá nhân từ một thảm họa và cũng có các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.  Sẽ yêu cầu đơn riêng.

Thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 là khi nào?

Tại thời điểm này, không có thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA sẽ thông báo một thời hạn chót cụ thể sau khi đã xác định thời hạn này.

Tiền ngân quỹ có hết không?

Việc thông qua Đạo luật  Kế hoạch Cứu Người Dân Mỹ 2021 giờ đây giúp các gia đình và cá nhân đã chịu phí tổn tang lễ do COVID-19 trong năm 2021 và sau này có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ. Do không có cách nào dự đoán được số ca tử vong liên quan đến COVID có thể xảy ra từ giờ đến năm 2025, chính phủ vẫn chưa thiết lập mức tối đa đối với nguồn quỹ này.

Bảo hiểm nhân thọ có được coi là trùng lặp quyền lợi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán chi phí tang lễ?

Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ. Nếu hóa đơn tang lễ được thanh toán bằng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ, thì FEMA không thể cung cấp trùng lặp quyền lợi và FEMA sẽ không thể hoàn trả cho đương đơn cho các chi phí phát sinh. Tuy nhiên, FEMA không coi tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất, hoặc các hình thức hỗ trợ khác không nhằm mục đích cụ thể để trang trải chi phí tang lễ là trùng lặp quyền lợi. Do đó, những người làm đơn đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán các chi phí tang lễ có thể được cân nhắc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Điều gì sẽ xảy ra khi có một hợp đồng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ, nhưng hợp đồng này chỉ chi trả một phần chi phí tang lễ và cá nhân sẽ phải thanh toán phần còn lại?

Bất kỳ nguồn thanh toán nào được để dành từ trước để trả cho một tang lễ của một cái chết trong tương lai không thể được bồi hoàn theo hỗ trợ này. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ trả trước, quỹ ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc quỹ ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare. Tuy nhiên, khi chi phí tang lễ vượt quá ngân quỹ dự kiến để trả những chi phí này, FEMA có thể đánh giá giấy biên nhận và các tài liệu khác để chi trả các các chi phí tang lễ không được bao trả không quá số tiền tối đa cho mỗi tang lễ.

Tôi có thể nộp đơn xin cho một trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ không?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không dành cho các chi phí tang lễ của Công dân Hoa Kỳ qua đời ở bên ngoài Hoa Kỳ. Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc District of Columbia.

Tôi có cần nộp một bản sao giấy chứng tử được chứng nhận để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

FEMA không yêu cầu bản sao giấy chứng tử được chứng nhận nguyên gốc; Bản sao chụp hoặc hình ảnh điện tử của giấy chứng tử được chứng nhận được chấp nhận. Giấy chứng tử cung cấp thông tin (phần lớn được che đi và thường được sử dụng cho mục đích ghi chép về gia phả) và bản sao giấy chứng tử chưa hoàn thành (không được chứng nhận theo luật tiểu bang) không phải là tài liệu được chấp nhận để xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Đương đơn nên tuân theo luật tiểu bang khi nộp giấy chứng tử, vì một số tiểu bang không cho phép sao chép, scan hoặc truyền bằng phương tiện điện tử các hồ sơ quan trọng. Ở những tiểu bang được phép, cách hiệu quả nhất để cung cấp tài liệu cho FEMA là thiết lập một tài khoản trên www.DisasterAssistance.gov và tải tài liệu lên FEMA bằng phương tiện điện tử. Đương đơn cũng có thể gửi tài liệu qua fax hoặc thư đến FEMA. Nếu tài liệu được gửi qua thư, FEMA sẽ không gửi trả lại tài liệu cho đương đơn.

FEMA định nghĩa thường trú nhân không có quốc tịch và người nước ngoài đủ điều kiện như thế nào?

Chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, một kiểu hỗ trợ được cung cấp theo Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP), dành cho các công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch hoặc người nước ngoài đủ điều kiện. Hướng dẫn Chính sách và Chương trình Hỗ trợ Cá nhân của FEMA cung cấp các định nghĩa chi tiết hơn về tình trạng tư cách công dân đủ điều kiện:

Công dân Hoa Kỳ: Một người sinh ra ở một trong 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, District of Columbia, Puerto Rico, Guam, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, hoặc Quần đảo Bắc Mariana; một người sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ có ít nhất một phụ huynh là công dân Hoa Kỳ; hoặc công dân nhập tịch.

Người Định cư Không có Quốc tịch: Một người sinh ra ở vùng lãnh thổ ngoại vi thuộc Hoa Kỳ (ví dụ: American Samoa hoặc Swain's Island) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được quyền sở hữu lãnh thổ hoặc một người có cha mẹ là người định cư không phải công dân Hoa Kỳ. Tất cả các công dân Hoa Kỳ đều là người định cư Hoa Kỳ; tuy nhiên, không phải mọi người định cư Hoa Kỳ đều là công dân Hoa Kỳ.

Người nước ngoài Đủ điều kiện: Thường trú nhân hợp pháp (người có “Thẻ Xanh”); người tị nạn, lánh nạn hay một người nước ngoài thuộc diện tạm hoãn trục xuất; người nước ngoài được cho tạm cư ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm • Người nước ngoài được cho nhập cảnh kèm điều kiện (theo luật có hiệu lực trước ngày 1 Tháng Tư, 1980); người nước ngoài ở Hoa Kỳ đã bị ngược đãi, bị đánh đập hoặc bị đối xử tàn bạo bởi vợ/chồng hay một thành viên gia đình/hộ gia đình khác, hoặc đã là nạn nhân của một hình thức buôn người nghiêm trọng; người nước ngoài có con bị ngược đãi và trẻ em là người nước ngoài có bố mẹ bị ngược đãi đáp ứng những tiêu chí nhất định.

Có một vài nhóm người nước ngoài sống hợp pháp ở Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo IHP. Nhóm người này bao gồm nhưng không chỉ gồm khách có visa du lịch tạm thời; học sinh nước ngoài; người có visa làm việc tạm thời; cư dân tạm thời chẳng hạn như công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands.

Nhiều nhà tang lễ có các gói dịch vụ tang lễ bao gồm cả các chi phí được bồi hoàn. Các dịch vụ có cần phải được chia thành từng khoản trong một hóa đơn về tang lễ hay chúng có thể được liệt kê dưới dạng một gói dịch vụ để nhận được khoản bồi hoàn không?

Các dịch vụ có thể được bao gồm và liệt kê dưới dạng một gói dịch vụ trong tài liệu được cung cấp miễn là chi phí cho mỗi dịch vụ được liệt kê (tức là được chia thành từng khoản) và thông tin sau được đưa vào:

 • Tên của người chịu trách nhiệm trả chi phí;
 • Tên của người quá cố;
 • Tổng số tiền chi phí tang lễ; và
 • Ngày phát sinh các chi phí tang lễ.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

Sau khi nộp đơn, quý vị sẽ ngay lập tức được cung cấp một số đơn đăng ký duy nhất. Quý vị sẽ cần ghi kèm số đơn đăng ký này với bất kỳ tài liệu nào nộp cho FEMA hoặc để hỏi về đơn đăng ký với Đường dây Trợ giúp của FEMA về Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đơn đăng ký, FEMA sẽ gửi một lá thư với thông tin về chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và tài liệu cần phải nộp, như đã thảo luận trong quá trình nộp đơn.

Nếu FEMA không nhận được thông tin bổ sung trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, vui lòng liên hệ Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 theo số 1-844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 a.m. đến 9:00 p.m ET.

FEMA có cân nhắc thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi xác định số tiền một đương đơn được nhận để Hỗ trợ Tang lễ không?

Không. Mặc dù đương đơn sẽ được yêu cầu cung cấp tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi họ nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, hỗ trợ này không phụ thuộc vào thu nhập và thu nhập không ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều kiện. FEMA sẽ hỏi đương đơn các câu hỏi liên quan đến thu nhập như một phần của đơn đăng ký, nhưng điều này chỉ nhằm thu thập thông tin nhân khẩu học.

Nếu gia đình không tổ chức tang lễ vào thời điểm qua đời, thì bây giờ họ có thể tổ chức tang lễ và nhận hỗ trợ của FEMA không?

Có, để đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, đương đơn phải cung cấp tài liệu về các chi phí tang lễ phát sinh sau ngày 20 Tháng Một, 2020, cho một người quá cố có liên quan đến COVID-19. Đương đơn nên nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID sau khi tất cả các chi phí tang lễ phát sinh vì Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được coi là khoản thanh toán một lần như một khoản hoàn trả các chi phí tang lễ.

Các tài liệu Cần có

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi tôi đăng ký?

Đương đơn chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ do COVID-19 sẽ cần phải cung cấp những thông tin sau khi họ gọi điện cho FEMA để đăng ký nhận hỗ trợ.

 • Số An sinh Xã hội của đương đơn và người quá cố
 • Ngày sinh của đương đơn và người quá cố
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại của đương đơn
 • Số điện thoại hiện tại của đương đơn
 • Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
 • Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ
 • Thông tin về hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như các khoản quyên góp, các khoản tài trợ đạo luật CARES và hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện
 • Số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu và tài khoản tiết kiệm của đương đơn (để gửi tiền trực tiếp, nếu được yêu cầu)

Tôi cần những tài liệu nào?

Quý vị phải cung cấp một bản sao giấy chứng tử, bằng chứng các chi phí tang lễ đã trả, và bằng chứng về hỗ trợ đã nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác.

 • Giấy chứng tử phải cho thấy cái chết có nguyên nhân từ, “có thể có nguyên nhân từ” hoặc “nhiều khả năng là kết quả của” COVID-19 hoặc các triệu chứng giống COVID-19. Các cụm từ tương tự cho thấy khả năng cao là do COVID-19 được coi là đủ bằng chứng để coi đó là nguyên nhân.
 • Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc District of Columbia.
 • Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không dành cho các chi phí tang lễ của Công dân Hoa Kỳ qua đời ở bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Tài liệu cho các chi phí (giấy biên nhận, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.) phải có tên của đương đơn với tư cách là người chịu trách nhiệm trả chi phí, tên của người quá cố, số tiền chi phí tang lễ, và các chi phí tang lễ phát sinh sau ngày 20 Tháng Một, 2020.
 • Đương đơn cũng phải cung cấp cho FEMA bằng chứng về các ngân quỹ đã nhận được từ các nguồn khác cụ thể được sử dụng cho chi phí tang lễ. Chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không thể cung cấp trùng lặp các quyền lợi đã nhận được từ bảo hiểm mai táng và tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tình nguyện, chương trình hoặc cơ quan chính quyền, hoặc các nguồn khác. Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sẽ được giảm theo số tiền hỗ trợ khác mà đương đơn đã nhận được cho cùng các chi phí đó.
 • Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ.

Giấy chứng tử không nêu nguyên nhân tử vong là do COVID-19. Làm thế nào để tôi yêu cầu sửa đổi giấy chứng tử?

Có thể thay đổi hoặc sửa giấy chứng tử. Quá trình này bắt đầu bằng việc liên lạc với người đã chứng nhận ca tử vong. Đó có thể là bác sĩ điều trị, nhân viên giải phẫu tử thi hoặc người giám định pháp y, và tên cũng như địa chỉ của họ được ghi trên giấy chứng tử. Đương đơn có thể trình bằng chứng cho họ để hỗ trợ tuyên bố rằng trường hợp tử vong có nguyên nhân từ COVID-19.

Tôi đã nộp các tài liệu, nhưng tôi không thấy có trong hồ sơ của mình. Tôi có cần gửi lại hay tải lên lại không?

Không. Vui lòng không gửi lại ngay lập tức hay gọi để kiểm tra trạng thái tài liệu mà không cho phép FEMA có đủ thời gian để xử lý giấy tờ. Làm vậy có thể gây trì hoãn quá trình.

Nếu quý vị đã gửi các giấy tờ bắt buộc qua thư, có thể mất tới 14 ngày làm việc trước khi các bản sao xuất hiện trong hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị đã gửi qua fax hoặc nộp tài liệu trực tuyến, có thể mất tới 10 ngày làm việc trước khi các bản sao được chuyển tới tài khoản Hỗ trợ về Tang lễ của quý vị.

Sức khỏe Tâm thần

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều gia đình. 

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi tôi đăng ký?

Đương đơn chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ do COVID-19 sẽ cần phải cung cấp những thông tin sau khi họ gọi điện cho FEMA để đăng ký nhận hỗ trợ. Chúng tôi khuyên quý vị nên thu thập thông tin này ngay bây giờ khi chúng tôi chuẩn bị mở quy trình đăng ký.

 • Số An sinh Xã hội của đương đơn và người quá cố
 • Ngày sinh của đương đơn và người quá cố
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại của đương đơn
 • Số điện thoại hiện tại của đương đơn
 • Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
 • Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm chôn cất hoặc tang lễ
 • Thông tin về hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như các khoản quyên góp
 • Các khoản tài trợ đạo luật CARES và hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện

Số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu và tài khoản tiết kiệm của đương đơn (để gửi tiền trực tiếp, nếu được yêu cầu)

Tôi cần những tài liệu nào?

Quý vị phải cung cấp một bản sao giấy chứng tử, bằng chứng các chi phí tang lễ đã trả, và bằng chứng về hỗ trợ đã nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác.

 • Giấy chứng tử phải cho thấy cái chết có nguyên nhân từ, “có thể có nguyên nhân từ” hoặc “nhiều khả năng là kết quả của” COVID-19 hoặc các triệu chứng giống COVID-19. Các cụm từ tương tự cho thấy khả năng cao là do COVID-19 được coi là đủ bằng chứng để coi đó là nguyên nhân.
 • Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc District of Columbia.
 • Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không dành cho các chi phí tang lễ của Công dân Hoa Kỳ qua đời ở bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Tài liệu cho các chi phí (giấy biên nhận, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.) phải có tên của đương đơn với tư cách là người chịu trách nhiệm trả chi phí, tên của người quá cố, số tiền chi phí tang lễ, và các chi phí tang lễ phát sinh sau ngày 20 Tháng Một, 2020.
 • Đương đơn cũng phải cung cấp cho FEMA bằng chứng về các ngân quỹ đã nhận được từ các nguồn khác cụ thể được sử dụng cho chi phí tang lễ. Chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không thể cung cấp trùng lặp các quyền lợi đã nhận được từ bảo hiểm mai táng và tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tình nguyện, chương trình hoặc cơ quan chính quyền, hoặc các nguồn khác. Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sẽ được giảm theo số tiền hỗ trợ khác mà đương đơn đã nhận được cho cùng các chi phí đó.
 • Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ.

Giấy chứng tử không nêu nguyên nhân tử vong là do COVID-19. Làm thế nào để tôi yêu cầu sửa đổi giấy chứng tử?

Có thể thay đổi hoặc sửa giấy chứng tử. Quá trình này bắt đầu bằng việc liên lạc với người đã chứng nhận ca tử vong. Đó có thể là bác sĩ điều trị, nhân viên giải phẫu tử thi hoặc người giám định pháp y, và tên cũng như địa chỉ của họ được ghi trên giấy chứng tử. Đương đơn có thể trình bằng chứng cho họ để hỗ trợ tuyên bố rằng trường hợp tử vong có nguyên nhân từ COVID-19.

Làm thế nào để tôi chứng minh là người thân quá cố của tôi không có bảo hiểm nhân thọ?

Các đương đơn sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm nhân thọ. Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ. Tuy nhiên, các chi phí được trả bởi bảo hiểm mai táng/tang lễ, hoặc chi phí tang lễ trả trước, được coi là trùng lặp quyền lợi và do đó không đủ điều kiện để được bồi hoàn theo chương trình này.

Sau khi Nhận được Quyết định

Tôi sẽ nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 như thế nào?

Nếu quý vị được chấp thuận cho hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua thư, hoặc ngân quỹ gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tùy vào lựa chọn nào quý vị chọn khi đăng ký nhận hỗ trợ.

Tôi nhận được một thư quyết định và không được duyệt hỗ trợ. Làm thế nào để tôi kháng nghị quyết định của FEMA?

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định để tải lên, gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện thư bằng văn bản và có chữ ký để kháng nghị quyết định của FEMA.

Thư kháng nghị này sẽ bao gồm những điều sau:

 • Thư kháng nghị giải thích tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không đúng phải được ký bởi người làm đơn hoặc một người mà người làm đơn ủy quyền hành động thay mặt họ.
 • Thư kháng nghị cần gửi kèm tài liệu hỗ trợ chẳng hạn như giấy chứng tử, hóa đơn dịch vụ tang lễ, hay tài liệu hỗ trợ khác.
 • Thư kháng nghị này cần bao gồm những thông tin sau: Tên đầy đủ của người nộp đơn; mã số đơn FEMA và mã số thảm họa; và số điện thoại và địa chỉ hiện tại.
 • Phải ghi mã số đơn trên mỗi trang của kháng nghị đã được nộp.
 • Tài liệu kháng nghị có thể được nộp bằng cách:
  • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
  • Fax tới 855-261-3452.
  • Gửi thư tới P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Hãy tham khảo thư Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 mà quý vị nhận được để biết thêm thông tin.  Một số thư quyết định không yêu cầu thư kháng nghị, vì vậy hãy đọc kỹ thư mà quý vị nhận được trong đó nêu rõ bất kỳ tài liệu nào quý vị phải cung cấp. Quý vị cũng có thể nhận được một cuộc gọi điện thoại từ FEMA cung cấp thêm chi tiết hoặc quý vị có thể chọn gọi điện cho FEMA nếu quý vị cần hỏi rõ thêm về các tài liệu mà quý vị cần cung cấp.

Sức khỏe Tâm thần

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều gia đình. 

Cảnh giác Với những Trò Lừa đảo

FEMA có liên lạc với tôi để hỏi thông tin cá nhân để đăng ký không?

Chương trình Hỗ trợ về Tang lễ của FEMA có các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu hoạt động gian lận. FEMA sẽ không liên lạc với bất kỳ ai cho đến khi họ gọi cho FEMA hoặc đã đăng ký nhận hỗ trợ. Không tiết lộ thông tin như tên, ngày sinh hay số an sinh xã hội của bất kỳ người quá cố nào trong gia đình cho bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không yêu cầu nào từ bất cứ ai tự nhận là nhân viên liên bang hoặc từ FEMA.

Nếu quý vị nghi ngờ một người đại diện của FEMA là giả mạo, hãy gác máy và báo cáo cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc Đường dây Nóng Trung tâm Quốc gia về Lừa Đảo theo số 866-720-5721. Quý vị cũng có thể gửi khiếu nại bằng cách liên hệ với các cơ quan hành pháp ở địa phương

Cập nhật lần cuối June 4, 2021