Mga Karaniwang Tanong (FAQ) sa Tulong sa Pagpapalibing

alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

Mga Kasagutan sa Madalas na Itanong na mga Katanungan

alert - warning

Walang aplikasyon sa online ang tatanggapin.

Kapag tumawag ka, tatagal ng mga 20 minutos ang pag-a-apply. Hindi kami magmamadali sa iyong pagtawag dahil nais naming tiyakin na ang bawat aplikante ay nasasagot ang kanilang mga katanungan at tumatanggap ng tulong na kailangan nila sa pag-apply.

Mahalagang kolektahin ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon bago mag-apply para sa tulong. Makakatulong ito sa amin na kunin ang aplikasyon at iproseso ito sa isang napapanahong paraan.

Kapag nag-apply ka at nabigyan ng isang numero ng aplikasyon, maaari kang magbigay ng suportang dokumentasyon sa FEMA ng ilang mga paraan:

 • Mag-upload sa iyong DisasterAssistance.gov account
 • I-fax ang mga dokumento: 855-261-3452.
 • I-mail ang mga dokumento: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Oo, ang mga aplikante ay maaaring makatanggap ng tulong para sa gastos sa libing ng maraming namatay na indibidwal. 

Ang tulong ay limitado sa isang maximum na $ 9,000 bawat libing at isang maximum na $ 35,500 bawat aplikasyon bawat estado, teritoryo, o ang Distrito ng Columbia.  

Kung naaprubahan ka para sa COVID-19 Tulong sa Libing, makakatanggap ka ng isang tseke sa pamamagitan ng koreo o mga pondo sa pamamagitan ng direktang deposito, nakasalalay sa aling pagpipilian ang pinili mo kapag nag-aaplay para sa tulong.

alert - warning

hindi. Ang COVID-19 Funeral Assistance ay hindi magagamit para sa gastos sa libing ng mga mamamayan ng Estados Unidos na namatay sa labas ng Estados Unidos. Ang pagkamatay ay dapat na naganap sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos o ang Distrito ng Columbia.

Maaari kang maging kuwalipikado kung:

 • Ikaw ay isang mamamayan ng U.S., hindi-mamamayan na nagtamo ng nasyonalidad, isang kuwalipikadong banyaga na nagbayad ng mga gastos sa pagpapalibing pagkaraan ng Enero 20, 2020, at
 • Ang mga gastos sa pagpapalibing ay para sa isang tao na ang pagkamatay sa Estados Unidos, mga teritoryo nito o sa Distrito ng Columbia, ay maaaring naging dulot ng o malamang na sanhi ng COVID-19.

Anumang mapagkukunan ng pagbabayad na partikular na itinalaga upang magbayad para sa isang libing sa hinaharap na kamatayan ay hindi maaaring bayaran sa ilalim ng tulong na ito. Kasama dito ang libing o insurance sa libing, isang paunang bayad na kontrata sa libing, isang paunang bayad na pagtitiwala para sa mga gastos sa libing, o isang hindi maibabalik na trust para sa Medicare.

Sa aplikasyon, isang kakaibang numero ng aplikasyon ang ibibigay kaagad. Ang numero ng aplikasyon na ito ay kailangang isama sa anumang dokumentasyong isinumite sa FEMA o upang magtanong tungkol sa isang aplikasyon sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline.

Sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng pagtratrabaho pagkatapos makumpleto ang aplikasyon, magpapadala ang FEMA ng liham na may impormasyon tungkol sa COVID-19 Funeral Assistance at ang dokumentasyong kailangang isumite, tulad ng tinalakay sa panahon ng aplikasyon.

Kung ang karagdagang impormasyon ay hindi natanggap mula sa FEMA sa loob ng 7 hanggang 10 araw ng pagtratrabaho ng aplikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline sa 1-844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi ET.

Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay tutulong sa mga gastos para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay. Ang anumang mga resibo na natanggap para sa mga gastos na hindi nauugnay sa mga serbisyo sa libing ay hindi matutukoy na karapat-dapat na gastos. Ang mga karaniwang gastusin ay para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay, ngunit hindi limitado sa:

 • Transportasyon hanggang sa dalawang indibidwal upang makilala ang namatay na indibidwal
 • Paglipat ng mga labi
 • Kasket o urn
 • Lugar ng libingan o cremation niche
 • Marker o headstone
 • Mga serbisyong pang-pari o pangseremonya
 • Pag-aayos ng seremonya ng libing
 • Paggamit ng kagamitan o kawani ng punerarya
 • Mga gastos sa kramasyon o interment
 • Mga gastos na nauugnay sa paggawa at pagpapatunay ng maraming mga sertipiko ng kamatayan
 • Karagdagang mga gastos na inatasan ng anumang naaangkop na mga batas o ordenansa ng pamahalaang lokal o estado

Ang isang aplikante na may pananagutan sa mga gastos sa pagpapalibing sa COVID-19 ay kinakailangang makapagbigay ng sumusunod na impormasyon sa ibaba kapag tumawag sa FEMA upang magparehistro para sa tulong.

 • Numero ng Social Security para sa aplikante at sa taong namatay
 • Araw ng kapanganakan ng aplikante at ng taong namatay
 • Kasalukuyang tirahang pinadadalhan ng koreo para sa aplikante
 • Kasalukuyang numero ng telepono para sa aplikante
 • Lokasyon o tirahan kung saan pumanaw ang namatay na tao
 • Impormasyon tungkol sa polisa ng seguro sa libing o pagpapalibing
 • Impormasyon tungkol sa ibang tulong sa pagpapalibing na natanggap, tulad ng mga donasyon, mga gawad at tulong ng CARES Act mula sa mga boluntaryong organisasyon
 • Numero ng routing at account ng checking o savings ng aplikante (para sa diretsong pagdedeposito, kung hiniling)
alert - warning

Hindi. Mangyaring huwag agad magpadala muli o tumawag upang suriin ang katayuan ng dokumento nang hindi nagbibigay ng sapat na oras para maproseso ng FEMA ang mga papeles. Ang paggawa nito, ay maaaring maantala ang proseso.

Kung naipadala mo ang mga kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng koreo, maaaring tumagal ng 14 na araw bago lumabas ang mga kopya sa iyong file. Kung nag-fax ka o nagsumite ng mga dokumento sa online, maaaring tumagal ng hanggang 10 araw bago mailipat ang mga kopya sa iyong Funeral Assistance account.

Huling na-update noong