Mga Karaniwang Tanong (FAQ) sa Tulong sa Pagpapalibing

alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

Mga Kasagutan sa Madalas na Itanong na mga Katanungan

alert - warning

Walang aplikasyon sa online ang tatanggapin.

Kapag tumawag ka, tatagal ng mga 20 minutos ang pag-a-apply. Hindi kami magmamadali sa iyong pagtawag dahil nais naming tiyakin na ang bawat aplikante ay nasasagot ang kanilang mga katanungan at tumatanggap ng tulong na kailangan nila sa pag-apply.

Mahalagang kolektahin ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon bago mag-apply para sa tulong. Makakatulong ito sa amin na kunin ang aplikasyon at iproseso ito sa isang napapanahong paraan.

Kapag nag-apply ka at nabigyan ng isang numero ng aplikasyon, maaari kang magbigay ng suportang dokumentasyon sa FEMA ng ilang mga paraan:

 • Mag-upload sa iyong DisasterAssistance.gov account
 • I-fax ang mga dokumento: 855-261-3452.
 • I-mail ang mga dokumento: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Maaari kang maging kuwalipikado kung:

 • Ikaw ay isang mamamayan ng U.S., hindi-mamamayan na nagtamo ng nasyonalidad, isang kuwalipikadong banyaga na nagbayad ng mga gastos sa pagpapalibing pagkaraan ng Enero 20, 2020, at
 • Ang mga gastos sa pagpapalibing ay para sa isang tao na ang pagkamatay sa Estados Unidos, mga teritoryo nito o sa Distrito ng Columbia, ay maaaring naging dulot ng o malamang na sanhi ng COVID-19.
 • Ang isang menor de edad na bata ay hindi maaaring mag-apply sa ngalan ng isang may sapat na gulang na hindi isang mamamayan ng Estados Unidos, hindi mamamayan na pambansa, o kwalipikadong dayuhan.
 • Maraming kategorya ng mga dayuhan na ligal na nasa U.S. na hindi karapat-dapat para sa tulong ng Individual and Households Program na tulong ng FEMA, kabilang ang tulong sa libing. Kasama rito, ngunit hindi limitado sa:
  • Mga kasalukuyang may-ari ng visa ng turista
  • Mag-aaral ng ibang bansa
  • Mga kasalukuyang may hawak ng visa sa trabaho
  • Mga residente ng nakagawian tulad ng mga mamamayan ng Federated States ng Micronesia, Palau, at Republic of the Marshall Islands.

Ang mga punerarya ay hindi karapat-dapat na mag-aplay sa ngalan ng isang pamilya o maging isang kasamang aplikante sa aplikasyon ng Tulong sa Living. Ang taong nag-a-apply ay dapat na isang indibidwal, hindi isang negosyo, na nagtamo ng gastos sa libing.

Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay tutulong sa mga gastos para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay. Ang anumang mga resibo na natanggap para sa mga gastos na hindi nauugnay sa mga serbisyo sa libing ay hindi matutukoy na karapat-dapat na gastos. Ang mga karaniwang gastusin ay para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay, ngunit hindi limitado sa:

 • Transportasyon hanggang sa dalawang indibidwal upang makilala ang namatay na indibidwal
 • Paglipat ng mga labi
 • Kasket o urn
 • Lugar ng libingan o cremation niche
 • Marker o headstone
 • Mga serbisyong pang-pari o pangseremonya
 • Pag-aayos ng seremonya ng libing
 • Paggamit ng kagamitan o kawani ng punerarya
 • Mga gastos sa kramasyon o interment
 • Mga gastos na nauugnay sa paggawa at pagpapatunay ng maraming mga sertipiko ng kamatayan
 • Karagdagang mga gastos na inatasan ng anumang naaangkop na mga batas o ordenansa ng pamahalaang lokal o estado

Oo, ang mga aplikante ay maaaring makatanggap ng tulong para sa gastos sa libing ng maraming namatay na indibidwal. 

Ang tulong ay limitado sa isang maximum na $ 9,000 bawat libing at isang maximum na $ 35,500 bawat aplikasyon bawat estado, teritoryo, o ang Distrito ng Columbia.  

Sa pangkalahatan, ang FEMA ay magbibigay lamang ng COVID-19 na Tulong sa Libing sa isang aplikante bawat isang indibidwal na namatay.

Upang maaprubahan sa pagbabayad ng mga gastos sa libing ng isang kamatayan sanhi ng COVID-19, dapat nagkaroon ka ng mga gastusin sa libing para sa namatay na indibidwal at may dokumentasyon (mga resibo, kontrata sa libing, atbp.) na ipinapakita ang iyong pangalan bilang responsableng partido. 

Kinikilala namin na maraming indibidwal ang maaaring nag-ambag sa mga gastos sa libing para sa isang namatay na indibidwal. Makikipagtulungan ang FEMA sa mga aplikante sa mga sitwasyong ito at sa mga nagsumite ng maraming mga resibo para sa gastos sa libing kapag hindi lumitaw ang kanilang pangalan sa resibo..

Kung higit sa isang indibidwal ang nag-ambag patungo sa gastos sa libing, dapat silang magparehistro sa FEMA sa ilalim ng parehong aplikasyon tulad ng aplikante at kapwa aplikante, o ang unang aplikante na nagsumite ng lahat ng kinakailangang dokumentasyon ay maigagawad ng COVID-19 Tulong sa Libing para sa namatay na indibidwalHindi hihigit sa isang kapwa aplikante ang maaaring maisama sa isang aplikasyon.

Kung ang isang menor de edad na bata ang direktang nag-gastos ng libing para sa pagkamatay na nauugnay sa COVID-19 at sinusuportahan ng dokumentasyon ang pagbabayad na iyon, ang aplikasyon ng menor de edad na bata ay maaaring suriin para sa COVID-19 Tulong sa Libing.

Oo. Ang mga aplikante na nag-apply kamakailan para sa tulong ng FEMA para sa pinsala sa bahay at / o personal na pag-aari mula sa isang sakuna at mayroon ding gastos sa libing para sa isang pagkamatay na maiugnay sa COVID-19 pagkatapos ng Enero 20, 2020, ay maaaring mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing.  Kakailanganin ang isang hiwalay na aplikasyon.

Anumang mapagkukunan ng pagbabayad na partikular na itinalaga upang magbayad para sa isang libing sa hinaharap na kamatayan ay hindi maaaring bayaran sa ilalim ng tulong na ito. Kasama dito ang libing o insurance sa libing, isang paunang bayad na kontrata sa libing, isang paunang bayad na pagtitiwala para sa mga gastos sa libing, o isang hindi maibabalik na trust para sa Medicare.

Graphic
Icon of hand writing a check

Ang pagkakapasa ng Batas ng 2021 sa Plano ng Pagliligtas sa Amerikano (American Rescue Plan Act of 2021)  ay ginagawa na ngayon na maaari para sa mga pamilya at mga tao na nagkaroon ng mga gastos sa pagpapalibing dahil sa COVID-19 noong 2021 at matapos pa na magkaroon ng kakayahan na mag-aplay para sa Tulong sa Pagpapalibing.   Dahil sa walang paraan upang malaman kung ilan ang mga pagkamatay na kaugnay ng COVID-19 ang maaaring mangyari simula ngayon at hanggang sa taong 2025, hindi pa naitatag ang saktong hangganan ng pondo.

Huling na-update noong May 19, 2023