U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Mga Karaniwang Tanong (FAQ) sa Tulong sa Pagpapalibing

Mag-aplay para sa Tulong

Kinakailangang Dokumentasyon

Pagkatapos Makatanggap ng Desisyon

Kalusugang Pangkaisipan

Mag-ingat sa mga Pandaraya

Humanap ng impormasyon sa Tulong sa Libing sa iyong wika:
中文 Español Kreyòl Ayisyen | 한국어 | Tiếng Việt | Français | عربي | हिन्दी Português | Pусский | Tagalog | Bengali

Mag-aplay para sa Tulong

Sino ang maaaring mag-aplay para sa Tulong sa Pagpapalibing sa COVID-19?

Maaari kang maging kuwalipikado kung:

 1. Ikaw ay isang mamamayan ng U.S., hindi-mamamayan na nagtamo ng nasyonalidad, isang kuwalipikadong banyaga na nagbayad ng mga gastos sa pagpapalibing pagkaraan ng Enero 20, 2020, at
 2. Ang mga gastos sa pagpapalibing ay para sa isang tao na ang pagkamatay sa Estados Unidos, mga teritoryo nito o sa Distrito ng Columbia, ay maaaring naging dulot ng o malamang na sanhi ng COVID-19.

Sino ang hindi maaaring mag-apply?

 • Ang isang menor de edad na bata ay hindi maaaring mag-apply sa ngalan ng isang may sapat na gulang na hindi isang mamamayan ng Estados Unidos, hindi mamamayan na pambansa, o kwalipikadong dayuhan.
 • Maraming kategorya ng mga dayuhan na ligal na nasa U.S. na hindi karapat-dapat para sa tulong ng Individual and Households Program na tulong ng FEMA, kabilang ang tulong sa libing. Kasama rito, ngunit hindi limitado sa:
  • Mga kasalukuyang may-ari ng visa ng turista
  • Mag-aaral ng ibang bansa
  • Mga kasalukuyang may hawak ng visa sa trabaho
  • Mga residente ng nakagawian tulad ng mga mamamayan ng Federated States ng Micronesia, Palau, at Republic of the Marshall Islands.

Paano ako makakapag-aplay?

COVID-19 Numero ng Linya ng Tulong sa Libing

Magsisimula ang mga aplikasyon sa Abril 12, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Oras ng Operasyon:
Lunes - Biyernes
9 a.m. hanggang 9 p.m. Eastern Time

Tawagan ang nakatuon na numero ng telepono na walang bayad upang makakuha ng isang aplikasyon ng COVID-19 Tulong sa Libing na nakumpleto sa tulong mula sa mga kinatawan ng FEMA. Magagamit ang mga multilingual na serbisyo.

Kung gumagamit ka ng isang serbisyo na relay, katulad ng videophone, Innocaption o CapTel, mangyaring ibigay ang tiyak na numero na nakatalaga sa serbisyong iyon. Mahalaga na makipag-ugnay sa iyo ang FEMA, at kailangang alam mo na ang mga tawag sa telepono mula sa FEMA ay maaaring manggaling sa isang numero na hindi nakikilala.

Walang aplikasyon sa online ang tatanggapin.

Kapag tumawag ka, tatagal ng mga 20 minutos ang pag-a-apply. Hindi kami magmamadali sa iyong pagtawag dahil nais naming tiyakin na ang bawat aplikante ay nasasagot ang kanilang mga katanungan at tumatanggap ng tulong na kailangan nila sa pag-apply.

Mahalagang kolektahin ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumentasyon bago mag-apply para sa tulong. Makakatulong ito sa amin na kunin ang aplikasyon at iproseso ito sa isang napapanahong paraan.

Kapag nag-apply ka at nabigyan ng isang numero ng aplikasyon, maaari kang magbigay ng suportang dokumentasyon sa FEMA ng ilang mga paraan:

 • Mag-upload sa iyong DisasterAssistance.gov account
 • I-fax ang mga dokumento: 855-261-3452.
 • I-mail ang mga dokumento: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Nakakakuha ako ng busy na signal. Ano ang gagawin ko?

 • Tumatanggap kami ng mataas na dami ng pagtawag, na nagdudulot ng ilang mga teknikal na isyu. Ang ilang mga aplikante ay nakakaabot sa mga operator, habang ang iba ay tumatanggap ng busy na signal.
 • Kung hindi nakakonekta ang iyong tawag, mangyaring subukang tumawag muli sa ibang pagkakataon. Nagsusumikap kami upang iwasto ang mga teknikal na isyu. Tandaan na walang deadline ang mag-apply.

Maaari bang mag-apply ang isang punerarya sa ngalan ng pamilya?

Ang mga punerarya ay hindi karapat-dapat na mag-aplay sa ngalan ng isang pamilya o maging isang kasamang aplikante sa aplikasyon ng Tulong sa Living. Ang taong nag-a-apply ay dapat na isang indibidwal, hindi isang negosyo, na nagtamo ng gastos sa libing.

Ano ang mga sakop ng gastos sa libing?

Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay tutulong sa mga gastos para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay. Ang anumang mga resibo na natanggap para sa mga gastos na hindi nauugnay sa mga serbisyo sa libing ay hindi matutukoy na karapat-dapat na gastos. Ang mga karaniwang gastusin ay para sa mga serbisyo sa libing at interment o pagsusunog ng bangkay, ngunit hindi limitado sa:

 • Transportasyon hanggang sa dalawang indibidwal upang makilala ang namatay na indibidwal
 • Paglipat ng mga labi
 • Kasket o urn
 • Lugar ng libingan o cremation niche
 • Marker o headstone
 • Mga serbisyong pang-pari o pangseremonya
 • Pag-aayos ng seremonya ng libing
 • Paggamit ng kagamitan o kawani ng punerarya
 • Mga gastos sa kramasyon o interment
 • Mga gastos na nauugnay sa paggawa at pagpapatunay ng maraming mga sertipiko ng kamatayan
 • Karagdagang mga gastos na inatasan ng anumang naaangkop na mga batas o ordenansa ng pamahalaang lokal o estado

Responsable ako para sa mga gastos sa libing para sa higit sa isang tao na ang pagkamatay ay kaugnay sa COVID-19. Maaari ba akong mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing para sa higit pa sa isang pagkamatay? Mayroon bang limitasyon?

Oo, ang mga aplikante ay maaaring makatanggap ng tulong para sa gastos sa libing ng maraming namatay na indibidwal. 

Ang tulong ay limitado sa isang maximum na $ 9,000 bawat libing at isang maximum na $ 35,500 bawat aplikasyon bawat estado, teritoryo, o ang Distrito ng Columbia.  

May ibang tumulong sa akin na magbayad para sa mga gastos sa libing. Maaari ba silang mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing?

Sa pangkalahatan, ang FEMA ay magbibigay lamang ng COVID-19 na Tulong sa Libing sa isang aplikante bawat isang indibidwal na namatay.

Upang maaprubahan sa pagbabayad ng mga gastos sa libing ng isang kamatayan sanhi ng COVID-19, dapat nagkaroon ka ng mga gastusin sa libing para sa namatay na indibidwal at may dokumentasyon (mga resibo, kontrata sa libing, atbp.) na ipinapakita ang iyong pangalan bilang responsableng partido. 

Kinikilala namin na maraming indibidwal ang maaaring nag-ambag sa mga gastos sa libing para sa isang namatay na indibidwal. Makikipagtulungan ang FEMA sa mga aplikante sa mga sitwasyong ito at sa mga nagsumite ng maraming mga resibo para sa gastos sa libing kapag hindi lumitaw ang kanilang pangalan sa resibo..

Kung higit sa isang indibidwal ang nag-ambag patungo sa gastos sa libing, dapat silang magparehistro sa FEMA sa ilalim ng parehong aplikasyon tulad ng aplikante at kapwa aplikante, o ang unang aplikante na nagsumite ng lahat ng kinakailangang dokumentasyon ay maigagawad ng COVID-19 Tulong sa Libing para sa namatay na indibidwalHindi hihigit sa isang kapwa aplikante ang maaaring maisama sa isang aplikasyon.

Kung ang isang menor de edad na bata ang direktang nag-gastos ng libing para sa pagkamatay na nauugnay sa COVID-19 at sinusuportahan ng dokumentasyon ang pagbabayad na iyon, ang aplikasyon ng menor de edad na bata ay maaaring suriin para sa COVID-19 Tulong sa Libing.

Maaari ba akong mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing kahit na nag-apply na ako para sa isang kamakailang kaganapan sa kalamidad?

Oo. Ang mga aplikante na nag-apply kamakailan para sa tulong ng FEMA para sa pinsala sa bahay at / o personal na pag-aari mula sa isang sakuna at mayroon ding gastos sa libing para sa isang pagkamatay na maiugnay sa COVID-19 pagkatapos ng Enero 20, 2020, ay maaaring mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing.  Kakailanganin ang isang hiwalay na aplikasyon.

Ang paunang plano at paunang bayad sa libing ay karapat-dapat ba para sa muling pagbabayad kung namatay ang indibidwal dahil sa COVID-19?

Anumang mapagkukunan ng pagbabayad na partikular na itinalaga upang magbayad para sa isang libing sa hinaharap na kamatayan ay hindi maaaring bayaran sa ilalim ng tulong na ito. Kasama dito ang libing o insurance sa libing, isang paunang bayad na kontrata sa libing, isang paunang bayad na pagtitiwala para sa mga gastos sa libing, o isang hindi maibabalik na trust para sa Medicare.

Ano ang deadline na mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing?

Sa kasalakuyan, walang deadline upang mag-apply para sa COVID-19 Tulong sa Libing.

Mauubos ba ang pera?

Ang pagkakapasa ng Batas ng 2021 sa Plano ng Pagliligtas sa Amerikano (American Rescue Plan Act of 2021)  ay ginagawa na ngayon na maaari para sa mga pamilya at mga tao na nagkaroon ng mga gastos sa pagpapalibing dahil sa COVID-19 noong 2021 at matapos pa na magkaroon ng kakayahan na mag-aplay para sa Tulong sa Pagpapalibing.   Dahil sa walang paraan upang malaman kung ilan ang mga pagkamatay na kaugnay ng COVID-19 ang maaaring mangyari simula ngayon at hanggang sa taong 2025, hindi pa naitatag ang saktong hangganan ng pondo.

Ang life insurance ba ay itinuturing na isang pagdoble ng benepisyo? Paano kung gumamit ako ng life insurance upang magbayad para sa mga gastos sa libing?

Ang mga nalikom sa life insurance ay hindi itinuturing na isang pagdoble ng mga benepisyo ng Funeral Assistance. Kung ang mga gastos sa libing ay binayaran ng burol o panglibing na insurance, hindi na maaaring madoble ng FEMA ang benepisyong iyon at hindi kayang bayaran ng FEMA ang aplikante para sa mga gastusin na nabayaran na. Gayunpaman, hindi isinasaalang-alang ng FEMA ang mga nalikom sa life insurance, mga gratuity sa pagkamatay, o iba pang mga uri ng tulong na hindi partikular na inilaan upang bayaran ang mga gastos sa libing bilang isang pagdoble ng benepisyo. Samakatuwid, ang mga aplikante na gumamit ng life insurance upang magbayad para sa mga gastos sa libing ay maaaring isaalang-alang para sa COVID-19 Funeral Assistance.

Ano ang mangyayari kapag mayroong isang patakaran sa panglibing na insurance, ngunit ang patakaran ay sumasaklaw lamang sa bahagi ng mga gastos sa libing at kailangang bayaran ng isang indibidwal ang natitira?

Anumang mapagkukunan ng pagbabayad na partikular na itinalaga upang magbayad para sa isang libing sa pag-anticipate ng hinaharap na kamatayan ay hindi maaaring bayaran sa ilalim ng tulong na ito. Kasama rito ang panglibing na insurance, isang paunang bayad na kontrata sa libing, isang paunang bayad na pagtitiwala para sa mga gastos sa libing, o isang hindi maibabalik na pagtitiwala para sa Medicare. Gayunpaman, kapag lumampas ang mga gastos sa libing sa mga pondong inilaan upang bayaran ang mga gastos na ito, maaaring suriin ng FEMA ang mga resibo at iba pang dokumentasyon upang maibigay ang mga gastos sa libing na hindi nasakop hanggang sa lubos na halaga ng bawat libing.

Maaari ba akong mag-apply para sa isang pagkamatay na naganap sa labas ng Estados Unidos?

Ang COVID-19 Funeral Assistance ay hindi magagamit para sa gastos sa libing ng mga mamamayan ng Estados Unidos na namatay sa labas ng Estados Unidos. Ang pagkamatay ay dapat na naganap sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos o ang Distrito ng Columbia.

Kailangan ko bang magsumite ng isang sertipikadong kopya ng sertipiko ng kamatayan upang mag-apply para sa COVID-19 Funeral Assistance?

Ang FEMA ay hindi nangangailangan ng isang orihinal na sertipikadong kopya ng sertipiko ng kamatayan; ang isang photocopy o elektronikong image ng sertipikadong sertipiko ng kamatayan ay sapat na. Ang mga sertipiko ng kamatayan na nagbibigay-kaalaman lamang (na binago at karaniwang ginagamit para sa hangaring pang-genealogical) at ang mga pang-trabahong kopya ng mga sertipiko ng kamatayan (na hindi sertipikado alinsunod sa batas ng estado) ay hindi sapat na dokumentasyon para sa COVID-19 Funeral Assistance. Dapat sundin ng mga aplikante ang batas ng estado kapag nagsumite ng mga sertipiko ng kamatayan, dahil ang ilang mga estado ay hindi pinapayagan ang mga mahahalagang rekords na makopya, mai-scan o maihatid sa elektronikong paraan. Sa mga estado kung saan pinapayagan, ang pinaka mahusay na paraan upang magbigay ng dokumentasyon sa FEMA ay ang pag-set up ng isang account sa www.DisasterAssistance.gov at i-upload ang mga dokumento nang elektroniko sa FEMA. Ang mga aplikante ay maaari ring mag-fax o mag-mail ng mga dokumento sa FEMA. Kung naipadala sa koreo, hindi ibabalik ng FEMA ang dokumento sa aplikante.

Paano binibigyang kahulugan ng FEMA ang non-citizen national at ang kwalipikadong dayuhan?

Ang COVID-19 Funeral Assistance, isang uri ng tulong na ibinigay sa ilalim ng Individuals and Households Program (IHP), ay magagamit sa mga mamamayan ng Estados Unidos, mga non-citizen national, o kwalipikadong mga dayuhan. Ang programang Individual Assistance Program ng FEMA at ang Policy Guide ay nagbibigay ng mas detalyadong mga kahulugan para sa karapat-dapat na katayuan sa pagkamamamayan:

Mamamayan ng U.S.: Ang isang tao na ipinanganak sa isa sa 50 Estados Unidos, ang Distrito ng Columbia, Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, o ang Northern Mariana Islands; isang taong ipinanganak sa labas ng U.S. na ang isa sa magulang ay mamamayan ng U.S; o naturalized na mamamayan.

Non-Citizen National: Isang taong ipinanganak sa isang panlabas na pagmamay-ari ng U.S. (halimbawa, American Samoa o Swain's Island) sa o pagkatapos ng petsa na nakuha ng U.S. ang pagmamay-ari, o isang tao na ang mga magulang ay mga hindi mamamayan ng Estados Unidos. Lahat ng mamamayan ng U.S. ay mga U.S. nationals; ngunit, hindi lahat ng U.S. nationals ay mamamayan ng U.S.

Kwalipikadong Dayuhan: Legal na permanenteng residente (may hawak na "green card"); isang asylee, refugee, o isang dayuhan na ang deportasyon ay naka-withhold; ang isang dayuhan na naka-parol sa U.S. nang hindi bababa sa isang taon; isang dayuhan na may kondisyonal na pagpasok (bawat batas na may bisa bago ang Abril 1, 1980); isang Cuban/Haitian na entrant; mga dayuhan sa Estados Unidos na naaabuso, napapailalim sa matinding kalupitan ng isang asawa o ibang miyembro ng pamilya / sambahayan, o naging biktima ng isang matinding anyo ng human trafficking; mga dayuhan na ang mga anak ay inabuso at mga dayuhang anak na ang magulang ay inabuso na umaangkop sa ilang pamantayan.

Mayroong maraming mga kategorya ng mga dayuhan na ayon sa batas na nasa U.S. na hindi karapat-dapat para sa tulong sa ilalim ng IHP. Kabilang dito ngunit hindi limitado sa mga pansamantalang may-ari ng visa ng turista; mga estudyanteng dayuhan; pansamantalang may hawak ng work visa; habitwal na residente tulad ng mga mamamayan ng Federated States ng Micronesia, Palau, at ang Republika ng Marshall Islands.

Maraming mga funeral homes ang may mga service package sa libing na kasama ang pagsauli ng mga gastusin. Dapat bang ma-itemize ang mga serbisyo sa isang singil sa libing o maaari ba silang nakalista bilang isang package upang matanggap ang bayad?

Ang mga serbisyo ay maaaring maisama at naka-outline bilang isang package sa loob ng dokumentasyong ibinigay hangga't nakalista ang mga gastos para sa bawat serbisyo (ibig sabihin ay na-itemize) at ang sumusunod na impormasyon ay kasama:

 • Ang pangalan ng indibidwal na responsable para sa gastos;
 • Ang pangalan ng namatay na indibidwal;
 • Ang kabuuang halaga ng mga gastos sa libing; at
 • Ang petsa ng paggastos sa libing.

Ano ang mangyayari pagkatapos kong mag-apply?

Sa aplikasyon, isang kakaibang numero ng aplikasyon ang ibibigay kaagad. Ang numero ng aplikasyon na ito ay kailangang isama sa anumang dokumentasyong isinumite sa FEMA o upang magtanong tungkol sa isang aplikasyon sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline.

Sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng pagtratrabaho pagkatapos makumpleto ang aplikasyon, magpapadala ang FEMA ng liham na may impormasyon tungkol sa COVID-19 Funeral Assistance at ang dokumentasyong kailangang isumite, tulad ng tinalakay sa panahon ng aplikasyon.

Kung ang karagdagang impormasyon ay hindi natanggap mula sa FEMA sa loob ng 7 hanggang 10 araw ng pagtratrabaho ng aplikasyon, mangyaring makipag-ugnay sa COVID-19 Funeral Assistance Helpline sa 1-844-684-6333 (TTY: 800-462-7585) Lunes hanggang Biyernes 9:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi ET.

Isinasaalang-alang ba ng FEMA ang taunang kita ng sambahayan kapag tinutukoy kung magkano ang iginawad sa isang aplikante para sa Funeral Assistance?

Hindi. Bagaman hihilingin sa isang aplikante na magbigay ng taunang kabuuang kita ng kanyang sambahayan kapag nag-apply sila para sa COVID-19 Funeral Assistance, ang tulong na ito ay hindi umaasa sa kita at ang kabuuang kita ay hindi nakakaapekto sa eligibility. Ang FEMA ay magtatanong lamang na nauugnay sa kita ng aplikante bilang bahagi ng aplikasyon, ngunit ito ay para lamang sa mga layuning demograpiko.

Kung ang pamilya ay walang serbisyong libing sa oras ng pagkamatay, maaari na ba silang magkaroon ng isang serbisyo sa libing at makatanggap ng pondo ng FEMA?

Oo, upang maging karapat-dapat para sa COVID-19 Funeral Assistance, ang aplikante ay dapat magbigay ng dokumentasyon ng mga gastos sa libing na natamo pagkatapos ng Enero 20, 2020, para sa isang pagkamatay na kaugnay sa COVID-19. Dapat mag-apply ang aplikante para sa Tulong sa COVID-Funeral matapos na maabot ang lahat ng gastos sa libing dahil ang COVID-19 Funeral Assistance ay itinuturing na isang beses na pagbabayad lamang para sa mga gastos sa libing.

Kinakailangang Dokumentasyon

Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay kapag nagparehistro ako?

Ang isang aplikante na may pananagutan sa mga gastos sa pagpapalibing sa COVID-19 ay kinakailangang makapagbigay ng sumusunod na impormasyon sa ibaba kapag tumawag sa FEMA upang magparehistro para sa tulong.

 • Numero ng Social Security para sa aplikante at sa taong namatay
 • Araw ng kapanganakan ng aplikante at ng taong namatay
 • Kasalukuyang tirahang pinadadalhan ng koreo para sa aplikante
 • Kasalukuyang numero ng telepono para sa aplikante
 • Lokasyon o tirahan kung saan pumanaw ang namatay na tao
 • Impormasyon tungkol sa polisa ng seguro sa libing o pagpapalibing
 • Impormasyon tungkol sa ibang tulong sa pagpapalibing na natanggap, tulad ng mga donasyon, mga gawad at tulong ng CARES Act mula sa mga boluntaryong organisasyon
 • Numero ng routing at account ng checking o savings ng aplikante (para sa diretsong pagdedeposito, kung hiniling)

Anong mga dokumentasyon ang kailangan ko?

Dapat kang magbigay ng isang kopya ng sertipiko ng kamatayan, patunay ng mga gastos sa libing na natamo, at katibayan ng tulong na natanggap mula sa anumang ibang mapagkukunan.

 • Ang sertipiko ng kamatayan ay dapat na ipahiwatig ang pagkamatay ay sanhi ng, "maaaring sanhi ng" o "ay maaaring isang resulta ng" COVID-19 o mga ugnay na mga sintomas sa COVID-19. Ang mga katulad na salita na nagpapahiwatig ng isang mataas na posibilidad ng COVID-19 ay itinuturing na sapat na pagpapatungkol.
 • Ang pagkamatay ay dapat na naganap sa Estados Unidos, kabilang ang mga teritoryo ng Estados Unidos, o ang Distrito ng Columbia.
 • Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay hindi magagamit para sa gastos sa libing ng mga mamamayan ng Estados Unidos na namatay sa labas ng Estados Unidos.
 • Dokumentasyon para sa mga gastos (resibo, kontrata sa libing, atbp.) ay dapat isama ang pangalan ng aplikante bilang taong responsable para sa gastos, pangalan ng namatay na indibidwal, ang halaga ng mga gastos sa libing, at ang mga gastos sa libing ay naganap pagkatapos ng Enero 20, 2020.
 • Ang aplikante ay dapat magbigay din sa FEMA ng patunay ng mga pondong natanggap mula sa iba pang mga mapagkukunan na partikular na ginagamit para sa mga gastos sa libing. Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay hindi maaaring doblehin ang mga benepisyo na natanggap mula sa libing o insurance sa libing o tulong na pinansyal na natanggap mula sa mga boluntaryong ahensya, programa o ahensya ng gobyerno, o iba pang mapagkukunan. Ang COVID-19 Tulong sa Libing ay mababawasan ng dami ng iba pang tulong na natanggap ng aplikante para sa parehong gastos.
 • Ang life insurance ay hindi itinuturing na isang duplicate ng mga benepisyo ng Tulong sa Libing.

Hindi iniuugnay ng sertipiko ng kamatayan ang pagkamatay sa COVID-19. Paano ko maitatama ang isang sertipiko ng kamatayan?

Posibleng baguhin o baguhin ang isang sertipiko ng kamatayan. Nagsisimula ang prosesong ito sa pakikipag-ugnay sa taong nagpatunay sa pagkamatay. Maaaring ito ay isang manggagamot, isang coroner o isang medikal na tagasuri, at ang kanilang pangalan at address ay nasa sertipiko ng kamatayan. Ang mga aplikante ay maaaring magpakita ng katibayan sa kanila upang suportahan na ang pagkamatay ay kaugnay sa COVID-19.

Paaano ko mapapatunayan na ang mahal ko sa buhay na namatay ay walang seguro sa buhay?

Hindi tatanungin ang mga aplikante na magbigay ng patunay ng seguro sa buhay.  Ang mga nakuha sa seguro sa buhay ay hindi itinuturing na duplikado ng mga benepisyo sa Tulong sa Pagpapalibing.  Subalit, ang mga binayarang gastos para sa pagpapalibing/seguro sa libing, o ang isang pinaunang-bayad ng pagpapalibing, ay itinuturing na duplikado ng mga benepisyo at sa gayon, ay hindi kaarapat-dapat para bayaran muli sa ilalim ng programang ito.

Nagsumite ako ng mga dokumento, ngunit hindi ko nakikita ang mga ito sa aking file. Kailangan ko bang muling magpadala o mag-upload muli?

Hindi. Mangyaring huwag agad magpadala muli o tumawag upang suriin ang katayuan ng dokumento nang hindi nagbibigay ng sapat na oras para maproseso ng FEMA ang mga papeles. Ang paggawa nito, ay maaaring maantala ang proseso.

Kung naipadala mo ang mga kinakailangang dokumento sa pamamagitan ng koreo, maaaring tumagal ng 14 na araw bago lumabas ang mga kopya sa iyong file. Kung nag-fax ka o nagsumite ng mga dokumento sa online, maaaring tumagal ng hanggang 10 araw bago mailipat ang mga kopya sa iyong Funeral Assistance account.

Matapos Makatanggap ng Isang Desisyon

Paano ako makakatanggap ng COVID-19 Tulong sa Libing?

Kung naaprubahan ka para sa COVID-19 Tulong sa Libing, makakatanggap ka ng isang tseke sa pamamagitan ng koreo o mga pondo sa pamamagitan ng direktang deposito, nakasalalay sa aling pagpipilian ang pinili mo kapag nag-aaplay para sa tulong.

Nakatanggap ako ng isang sulat sa pagpapasya at hindi naaprubahan. Paano ko i-aapela ang desisyon ng FEMA?

Mayroon kang 60 araw mula sa petsa ng sulat ng pagpapasya upang mag-upload, mag-fax o mag-mail ng isang nakasulat at naka-sign na liham na umaapela sa desisyon ng FEMA.

Dapat kasama sa apela ang mga sumusunod:

 • Liham ng apela na nagpapaliwanag kung bakit sa palagay mo ay hindi tama ang desisyon ng FEMA na dapat pirmado ng aplikante o ng isang tao na pinahintulutan ng aplikante na kumilos sa kanyang ngalan.
 • Ang sulat sa apela ay dapat na sinamahan ng mga sumusuportang dokumentasyon tulad ng sertipiko ng kamatayan, singil sa paglilibing, o iba pang sumusuportang dokumentasyon.
 • Ang pagsumite ng apela ay dapat na may kasamang sumusunod na impormasyon: Ang buong pangalan ng aplikante; ang numero ng aplikasyon ng FEMA at numero ng sakuna; at kasalukuyang numero ng telepono at address.
 • Ang numero ng aplikasyon ay dapat na isama sa bawat pahina ng apela na naisumite.
 • Ang mga dokumento sa apela ay maaaring isumite ng:
  • Pag-upload sa iyong DisasterAssistance.gov account.
  • I-fax sa 855-261-3452.
  • I-mail  sa P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Mangyaring mag-refer sa natanggap na sulat ng COVID-19 Funeral Assistance para sa karagdagang impormasyon.  Ang ilang mga sulat sa pagpapasya ay hindi nangangailangan ng isang sulat para sa apela, kaya mangyaring basahin nang mabuti ang tukoy na liham na natanggap mo na kinikilala ang anumang dokumentasyon na dapat mong ibigay. Maaari ka ring makatanggap ng isang tawag mula sa FEMA na nagbibigay ng karagdagang detalye o maaari mong piliing tumawag sa FEMA kung kailangan mo ng karagdagang paglilinaw sa mga materyal na kailangan mong ibigay.

Kalusugang Pangkaisipan

The COVID-19 pandemic has brought oveNaghatid ng napakalaking kalungkutan sa maraming pamilya ang pandemya ng COVID-19. 

Mag-ingat sa Mga Pandaraya

Makikipag-ugnay ba sa akin ang FEMA upang humingi ng personal na impormasyon upang magparehistro?

Ang Funeral Assistance Program ng FEMA ay may mga kontrol na nasa lugar upang mapalagaan ang mapanlinlang na aktibidad. Hindi makikipag-ugnay sa sinuman ang FEMA hanggang sa tumawag sila sa FEMA o mag-apply para sa tulong. Huwag ibunyag ang impormasyon tulad ng pangalan, petsa ng kapanganakan o numero ng social security ng sinumang namatay na miyembro ng pamilya sa anumang hindi hiniling na mga tawag sa telepono o e-mail mula sa sinumang nag-aangkin na isang pederal na empleyado o mula sa FEMA.

alert - info

Kung nag-aalinlangan ka na ang isang kinatawan ng FEMA ay lehitimo, mag-hang up at iulat ito sa FEMA Helpline sa 800-621-3362 o sa National Center for Fraud Hotline sa 866-720-5721. Ang mga reklamo ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga lokal na ahensya ng nagpapatupad ng batas.

Last updated July 6, 2021