Điều gì sẽ xảy ra nếu một cá nhân lên lịch các dịch vụ với nhà tang lễ vào một ngày trong tương lai, nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 từ FEMA, sau đó hủy bỏ các dịch vụ đó và yêu cầu hoàn lại tiền?

Các quy định của FEMA yêu cầu người nộp đơn sử dụng Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho mục đích đã định.

Cập nhật lần cuối