U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Cách làm đơn đăng ký

Chính sách Hỗ trợ Tang lễ

Những ai Đủ Điều kiện

Các Tài Nguyên Hỗ Trợ Bổ Sung

Tìm thông tin Hỗ trợ Tang lễ bằng ngôn ngữ của bạn:
中文 | EnglishEspañol | Kreyòl Ayisyen | 한국어 | Français | عربي | हिन्दी | Português | Pусский | Tagalog | Bengali

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều gia đình. Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa. Chúng tôi tận tâm giúp giảm một phần căng thẳng tài chính và gánh nặng do virus gây ra.

Theo Đạo luật Hỗ trợ Ứng phó và Cứu trợ Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Cứu Người Dân Mỹ năm 2021, FEMA sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 xuất hiện sau ngày 20 Tháng Một, 2020.

Cách làm đơn đăng ký

Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bắt đầu nhận đơn vào 12 Tháng Tư, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Giờ Hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern (Miền Đông)

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Chính sách Hỗ trợ Tang lễ

Vào 29 Tháng Sáu, 2021, chúng tôi đã sửa đổi chính sách hỗ trợ tang lễ để trợ giúp các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 xảy ra trong các tháng đầu của đại dịch.

Sự thay đổi chính sách này sẽ cho phép các đương đơn nộp một tuyên bố hay thư từ viên chức chứng nhận giấy chứng tử, người giám định y khoa, hay người giám định pháp y, trong đó nêu nguyên nhân tử vong là do COVID-19 đối với các ca tử vong xảy ra từ 20 Tháng Một đến 16 Tháng Năm, 2020.

Đọc chính sách sửa đổi

PDF Link Icon

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về thay đổi chính sách

Những ai Đủ Điều kiện?

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đối với các ca tử vong xảy ra sau ngày 16 Tháng Năm, 2020, giấy chứng tử phải cho thấy ca tử vong có nguyên do từ COVID-19..
 • Đối với các ca tử vong xảy ra từ 20 Tháng Một đến 16 Tháng Năm, 2020, bất kỳ giấy chứng tử nào không cho thấy nguyên nhân tử vong là do COVID-19 phải có một tuyên bố có chữ ký trong đó nêu COVID-19 là một nguyên nhân góp phần gây tử vong.
  • Tuyên bố có chữ ký đó phải được cung cấp bởi người chứng nhận giấy chứng tử hay người giám định y khoa hay giám định pháp y địa phương của khu vực pháp lý nơi cái chết diễn ra.
  • Tuyên bố phải cung cấp thêm lời giải thích, hay cơ chế nhân quả, kết nối nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử với COVID-19.

Nếu quý vị có chi phí tang lễ do COVID-19, chúng tôi khuyến khích quý vị giữ và thu thập tài liệu. Các kiểu thông tin cần bao gồm:

 • Giấy Chứng tử chính thức cho thấy ca tử vong xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm cả các lãnh thổ của Hoa Kỳ.
  • Nếu ca tử vong diễn ra từ 20 Tháng Một đến 16 Tháng Năm, 2020 nguyên nhân tử vong phải trực tiếp hoặc gián tiếp do COVID-19 hoặc phải có tuyên bố có chữ ký được cung cấp bởi người chứng nhận giấy chứng tử hay người giám định y khoa hay giám định pháp y địa phương của khu vực pháp lý nơi cái chết diễn ra trong đó liệt kê COVID-19 là một nguyên nhân chính hoặc nguyên nhân góp phần gây ra cái chết. Tuyên bố này phải cung cấp thêm lời giải thích, hay cơ chế nhân quả, kết nối nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử với COVID-19.
  • Nếu ca tử vong diễn ra từ 16 Tháng Năm, 2020 hoặc sau đó giấy chứng tử phải nêu nguyên nhân tử vong trực tiếp hay gián tiếp là do COVID-19.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua thư, hoặc ngân quỹ gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tùy vào lựa chọn nào quý vị chọn khi đăng ký nhận hỗ trợ.

Ngân quỹ được Nhận Như thế nào

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua thư, hoặc ngân quỹ gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tùy vào lựa chọn nào quý vị chọn khi đăng ký nhận hỗ trợ.

Các Tài Nguyên Hỗ Trợ Bổ Sung

Cập nhật lần cuối July 6, 2021