U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Kesyon Yo Poze Souvan yo sou Asistans Finerè

Aplike pou Asistans

Enfòmasyon ak Dokiman ki nesesè

Resevwa ak Desizyon Elijiblite

Sante Mantal

Pran prekosyon avèk fwod

Chanjman nan Règleman Entèrimè

alert - warning

Pou kounye a, pa gen delè limit pou aplike pou Asistans Fineray COVID-19.

Aplike pou Asistans

Kimoun ki kapab aplike pou Asistans Fineray COVID-19

Ou ka kalifye si:

Ou se yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa ameriken, oswa yon etranje kalifye ki te fè depans fineray nan oswa apre 20 Janvye 2020, ak

Depans fineray la se pou yon moun ke lanmò l nan Etazini, teritwa, oswa Distri Columbia, te ka koze pa, oswa pwobableman te rezilta nan, COVID-19.

Kimoun ki pa kapab aplike?

 • Eta, tribi, teritwa, biznis, òganizasyon, ak lòt antite yo.
 • Yon timoun minè kap aplike nan non yon adilt minè ki pa yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa ameriken, oswa etranje kalifye.
  • Men, yon timoun minè ki se yon sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa ameriken, oswa etranje kalifye, ka aplike si yo fè dirèkteman depans fineray pou yon ka lanmò ki gen rapò avèk COVID-19 ansanm avèk dokiman ki sipòte afimasyon sa a.
 • Gen plizyè kategori etranje ki pa elijib pou Pwogram Kay ak Moun FEMA, enkli Asistans Fineray COVID-19.  Sa yo gen ladan, men li pa limite nan:
  • Sitwayen Eta Federe Mikwonezi, Palau, ak Repiblik Marshall Islands
  • Detantè viza touris tanporè
  • Etidyan etranje
  • Detantè viza travay tanporè

Èske mwen ka aplike anliy?

alert - warning

Yo pa p aksepte okenn aplikasyon anliy.

Lè ou rele, li pral pran 20 minit pou aplike, e ou ka mande kesyon ak resevwa èd ou bezwen an avèk pwosesis aplikasyon an.

Depi ou fin aplike pou Asistans Fineray COVID-19 epi resevwa nimewo aplikasyon FEMA w, ou ka soumèt dokimantasyon ki obligatwa a nan FEMA nan diferan fason:

 • Telechaje dokiman yo nan kont DisasterAssistance.gov ou
 • Fakse nan:  855-261-3452
 • Voye pa lapòs nan: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Èske lajan an ap fini ?

Graphic
Icon of hand writing a check

Prezidan an te apwouve finansman pou depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19-ki te fèt nan oswa apre 20 Janvye 2020, daprè Lwa 2021 sou Kredi Siplemantè pou Repons ak Sekou Kowonaviris ak Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken. Yo pa t idantifye  yon defisi nan finansman.

Kisa mwen ka fè pou evite reta nan tretman aplikasyon sou Asistans Fineray COVID-19 mwen?

Nou ankouraje w pou bay dokimantasyon pou verifye si lanmò a te atribye avèk COVID-19, ansanm avèk prèv lòt asistans fineray yo te resevwa, opli vit ke posib. Depi FEMA fin resevwa tout dokiman ou yo, nou pral verifye ak valide l nan kad pwosesis revizyon aplikasyon an.

Ki depans fineray ki kouvri?

Depans pou Asistans Fineray COVID-19 ki elijib jeneralman gen ladan, men li pa limite nan:

 • Sèvis fineray
 •   Antèman
 • Transpòtasyon pou jiska de moun pou idantifye moun ki mouri a
 • Transfè kadav la
 • Sèkèy oswa kofrè
 • Teren antèman oswa nich ensinerasyon
 • Makè oswa wòch tonbo
 • Sèvis ofisyan oswa klèje
 • Óganizasyon seremoni fineray
 • Itilize ekipman mezon finèb oswa anplwaye
 • Depans ki gen rapò avèk pwodiksyon ak sètifikasyon plizyè sètifika lanmò
 • Depans adisyonèl ki obligatwa pa nenpòt lwa oswa òdonans gouvènman oswa eta lokal

Èske yon mezon finèb ka aplike nan non m

Mezon finèb yo pa elijib pou aplike nan non w oswa pou l yon ko-aplikan nan aplikasyon pou Asistans Fineray COVID-19 ou. Moun kap aplike a dwe yon patikilye, pa yon biznis oswa lòt antite, ki te fè depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19.

Mwen te responsab pou depans fineray pou plis pase yonsèl moun ke lanmò yo te gen rapò avèk COVID-19. Èske mwen ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19 pou plis pase yonsèl lanmò? Èske gen yon limit?

Si ou te fè depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 pou plis pase yonsèl moun, ou ka resevwa Asistans Fineray COVID-19 nan yon maksimòm $9,000 pou chak moun ki te mouri ak yon maksimòm $35,500 pou chak aplikasyon, pou chak eta, teritwa, oswa Distri Columbia, nan ka kote aplikan yo te fè depans pou fineray pou plizyè moun ki te mouri.

Yon lòt moun te ede m peye pou depans fineray mwen yo. Èske yo ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Yo dwe soumèt tout depans fineray pou moun patikilye ki mouri a nan yonsèl aplikasyon.  Ou ka enkli yon ko-aplikan sou aplikasyon w lan.  Si plizyè moun kontribye nan depans fineray yon moun ki gen rapò avèk COVID-19, youn ladan yo ta dwe aplike pou asistans ak soumèt dokiman pou depans fineray nan men tout moun ki te kontribye nan aplikasyon inik sa a.

Èske mwen ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19 menmsi mwen te deja aplike pou yon resan katastwòf?

Wi. Si ou te aplike pa twò lontan de sa pou asistans katastwòf FEMA pou domaj nan kay ak/oswa pwopriyete pèsonèl ak egalman depans fineray pou yon lanmò ki gen rapò avèk COVID-‍19 nan oswa apre 20 Janvye 2020,  ou ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19. Ou pral bezwen pou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19 pou konplete yon aplikasyon Asistans Fineray pou COVID-19.

Èske fineray ki planifye ak peye alavans elijib pou Asistans Fineray COVID-19 si moun nan te mouri nan COVID-19?

Non.  Nenpòt sous peman ki deziyen spesifikman pou peye pou yon fineray pou lanmò konsidere kòm yon repwodiksyon e li pa elijib pou ranbousman.  Sa a gen ladan asirans pou fineray oswa antèman, yon kontra ki planifye oswa peye alavans, yon fidisi ki peye alavans pou depans fineray, oswa yon fidisi irevokab pou Medicaid.

Pou w elijib pou Asistans Fineray COVID-19, ou dwe bay dokiman ki montre ke ou te fè depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 nan oswa apre 20 Janvye 2020. FEMA pa ka bay asistans finansye ki doub nenpòt sous finansman ki deziyen spesifikman pou peye pou yon fineray anvan lanmò oswa pou lanmò ki pa gen rapò avèk COVID-19.

Èske asirans lavi konsidere kòm yon repwodiksyon benefis yo? E si mwen te itilize asirans lavi pou peye pou depans fineray yo

FEMA pa konsidere benefis asirans lavi, gratifikasyon pou lanmò, oswa lòt fòm asistans ki pa destine spesifikman pou kouvri depans fineray yo kòm yon benefis doub.  Kidonk, aplikan yo ki itilize asirans lavi pou peye pou depans fineray yo kapab konsidere pou Asistans Fineray COVID-19.

Kisa ki pase si mwen gen yon kontra asirans antèman oswa fineray, men kontra asirans lan kouvri sèlman yon pati nan depans fineray yo, e mwen gen pou peye pou rès la?

Nenpòt sous peman ki fèt spesifikman pou yon fineray anvan lanmò a konsidere  kòm yon repwodiksyon e li pa elijib pou ranbousman. Sa a gen ladan asirans fineray oswa antèman, yon kontra fineray ki planifye oswa peye alavans, yon fidisi ki peye alavans pou depans fineray, oswa yon fidisi irevokab pou Medicaid.

Men, si ou te fè depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 nan oswa apre 20 Janvye  2020, depase finansman ki destine pou peye pou depans sa yo,  FEMA ka evalye resi ou yo ansanm avèk lòt dokimantasyon pou depans elijib yo ki pa kouvri pa finansman sa yo pou asire ke benefis yo pa double.  Pa egzanp, si ou fè depans pou yon fineray $10,000, kote asirans fineray oswa antèman te kouvri sèlman $8,000, ou ka elijib pou Asistans Fineray COVID-19 pou $2,000.

Èske mwen ka aplike pou asirans avèk depans fineray yo pou yon lanmò ki te fèt andeyò Etazini?

alert - warning

Non. Lanmò a dwe te rive nan Etazini enkli teritwa ameriken yo oswa nan Distri Columbia.

Èske mwen bezwen pou soumèt yon kopi sètifye pou yon sètifika lanmò pou m aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Pandanke FEMA pa mande yon kopi sètifye nan sètifika lanmò a, ou ta dwe swiv lwa eta lè ou soumèt dokimantasyon an, kòm sèten eta pa aksepte fotokopi, eskane, oswa transmisyon elektwonik pou dosye vital yo.

Kijan FEMA defini resòtisan ki pa ameriken ak etranje kalifye?

Asistans Fineray COVID-19 se yon kalite asistans ke yo bay daprè Pwogram Endividyèl ak Kay [Individuals and Households Program (IHP)] ki disponib pou sitwayen Ameriken yo, resòtisan ki pa ameriken, oswa etranje kalifye. Pwogram Asistans Endividyèl ak Kay FEMA ak Gid Règleman [FEMA Individual Assistance Program and Policy Guide] bay definisyon ki annaprè yo:

 • Sitwayen Ameriken:  Yon moun ki fèt nan youn nan 50 Eta yo, Distri Columbia, Puerto Rico, Guam, Zile Vyèj, oswa Zile Nò Mariana; yon moun ki fèt deyò Etazini epi ki gen omwen youn nan paran yo se sitwayen Ameriken; oswa yon sitwayen natiralize.
 • Yon resòtisan ki pa Ameriken:  Yon moun ki fèt nan yon posesyon elwaye Etazini (egzanp., American Samoa oswa Zile Swain) nan oswa apre dat Etazini te akeri posesyon an, oswa yon moun ke paran li yo se resòtisan yon sitwayen ki pa ameriken.  Tout sitwayen ameriken yo se resòtisan nasyonal Ameriken, men se pa resòtisan nasyonal Ameriken ki se sitwayen Ameriken.
 • Etranje Kalifye:  Rezidan pèmananLegal ("detantè kat vè "); yon azile, refijye, oswa yon etranje ke yo kenbe depòtasyon l; yon etranje ki gen libète pwovizwa nan Etazini pou omwen yon lane; etranje yo akòde antre kondisyonèl (daprè lalwa anvigè anvan 1ye Avril 1980); Kiben/Ayisyen ki antre; etranje ki Etazini ki te sibi abi, batri oswa mechanste ekstrèm nan men yon konjwen oswa lòt fanmi/manm kay la, oswa ki te yon viktim  nan yon fòm trafik imen grav; etranje ki gen timoun yo te abize ak pitit etranje ke paran yo te sibi abi ki reponn nan sèten kritè.

Gen diferan kategori etranje ki prezan legalman nan Etazini ki pa elijib pou asistans anba Pwogram FEMA pou Moun ak Kay,  enkli Asistans Fineray COVID-19. Sa yo gen ladann, men li pa limite nan:

 • Sitwayen Eta Federe nan Micronesia, Palau, ak Repiblik Zile Marshall
 • Detantè viza touris tanporè
 • Etidyan etranje
 • Detantè viza travay tanporè

Anpil mezon finèb ofri pake sèvis fineray. Èske sèvis yo dwe detaye sou yon bòdwo fineray, oswa yo endike kòm yon pake pou resevwa Asistans Fineray COVID-19?

Yo dwe endike separeman chak depans nan yon pake sèvis fineray (sètadi., detaye). Dokimantasyon an dwe gen ladan tou:

 • Non moun ki reponsab pou depans lan;
 • Non moun ki mouri a;
 • Kantite total depans antèman; ak
 • Dat yo te fè depans fineray la.

Kisa kap pase apre m fin aplike?

Apre ou fin aplike pou Asistans Fineray COVID-19 lè ou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19, reprezantan FEMA ap ba ou yon nimewo aplikasyon FEMA. Ou pral bezwen pou enkli nimewo sa a sou nenpòt dokiman ou soumèt nan FEMA, oswa si ou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19 nan pita pou mande kesyon sou aplikasyon w lan. 

Nan lespas 3 a 5 jou biznis apre ou fin aplike, FEMA pral voye yon lèt ba ou avèk enfòmasyon sou Asistans Fineray COVID-19 ak yon lis dokiman ou dwe soumèt.

Si ou itilize yon sèvis relè tankou yon telefòn videyo, Innocaption oswa CapTel, tanpri bay FEMA nimewo spesifik ki asiyen a oumenm pou sèvis sa kidonk FEMA ka kontakte ou.

Èske FEMA konsidere revni anyèl kay la lè lap detèmine konbyen lajan pou Asistans Fineray COVID-19 mwen ka resevwa?

Non.  Revni w pa afekte elijiblite w, byenke yo pral mande w pou bay revni anyèl brit kay ou lè wap aplike pou Asistans Fineray COVID-19. FEMA kolekte enfòmasyon sa a pou rezon demografik sèlman.

Si mwen pa t òganize yon sèvis fineray nan moman lanmò moun nan, èske mwen ka angaje frè pou yon sèvis fineray kounye a epi aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Asistans Fineray COVID-19 konsidere kòm yon peman inik pou depans fineray, e ou ta dwe aplike apre ou fin fè tout depans yo.  Si ou te fè depans adisyonèl pou fineray apre ou fin resevwa Asistans Fineray pou COVID-19, ou pral bezwen pou soumèt yon apèl ak dokiman sipò (egzanp., resi, kontra mezon finèb, elatriye.). Asistans Fineray COVID-19 limite nan yon maksimòm $9,000 pou chak moun ki mouri.

Enfòmasyon ak Dokiman ki nesesè

Ki enfòmasyon mwen bezwen bay lè map aplike?

Ou pral bezwen pou bay enfòmasyon ki annaprè a lè ou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19 pou aplike pou asistans:

 • Nimewo Sekirite Sosyal pou aplikan an ak moun ki mouri a
 • Dat nesans pou aplikan ak moun ki mouri a
 • Adrès postal aktyèl pou aplikan an
 • Nimewo telefòn aktyèl pou aplikan an
 • Lokal ak adrès kote moun nan te mouri
 • Enfòmasyon sou kontra asirans fineray oswa antèman
 • Enfòmasyon sou lòt asistans ou te resevwa, tankou donasyon, sibvansyon lwa CARES, ak asistans nan men òganizasyon volontè yo  
 • Nimewo woutaj ak kont chèk oswa epay aplikan an (pou depo dirèk, si yo mande)

Ki dokiman mwen bezwen?

Ou dwe bway yon kopi sètifika lanmò a, prèv depans fineray ki te fèt, ak prèv asistans fineray yo te resevwa nan men lòt sous.

 • Sètifika lanmò a dwe endike ke lanmò a te koze pa, “te ka koze pa” oswa “te pwobableman akoz yon” COVID-19 oswa sentòm ki tankou COVID-19. Fraz menm jan ki endike yon gwo pwobabilite COVID-19 konsidere yon atribisyon sifizan.
 • Lanmò a dwe rive nan Etazini, sa ki gen ladan teritwa Ameriken yo oswa Distri  Columbia. Depans pou Fineray ki te rive pou yon sitwayen Ameriken ki mouri deyò Etazini pa elijib.
 • Dokimantasyon pou depans yo (resi, kontra mezon finèb, elatriye.) dwe gen ladann non w kòm yon moun ki responsab pou depans yo, non moun ki mouri, depans fineray detaye, ak prèv depans fineray yo ki te fèt nan oswa apre 20 Janvye 2020.
 • Ou dwe bay FEMA tou prèv fon ou te resevwa nan men lòt sous yo ki deziyen spesifikman pou depans fineray yo. Asistans Fineray pou COVID-19 pa ka double  pwodui asirans fineray oswa antèman, kontra fineray ki peye oswa planifye alavans, fidisi ki peye deja pou depans fineray, fidisi irevokab pou Medicaid, asistans finansye ki soti nan òganizasyon volontè yo oswa ajans yo, oswa nenpòt lòt sous ki deziyen spesifikman pou depans fineray. Nenpòt asistans Fineray pou COVID-19 ap redwi nan kantite lajan lòt asistans ou te resevwa pou menm depans yo.
 • Benefis asirans lavi pa konte kòm yon repwodiksyon benefis Asistans Fineray pou COVID-19.

Sètifika lanmò a pa atribye lanmò nan COVID-19. Kijan mwen ka fè jwenn yon sètifika lanmò modifye?

Pwosesis modifikasyon sètifika lanmò lè ou kontakte moun nan ki sètifye lanmò a. Sa a kapab yon doktè, doktè lejis, oswa egzaminatè medikal.  Ou ka ba yo evidans ki sipòte reklamasyon w lanmò a te atribye avèk COVID-19.

Nan premye jou pandemi COVID-19 te raman si jamè remake kòm yon koz lanmò sou yon sètifika lanmò. Kisa mwen dwe fè?

FEMA te elaji kondisyon dokimantasyon Asistans Fineray COVID-19 li pou pèmèt ou soumèt yon deklarasyon alekri ki soti nan men otorite kap sètifye yo ki endike sou sètifika lanmò, egzaminatè medikal, oswa doktè lejis ki atribye lanmò a avèk COVID-19 pou lanmò yo ki te rive ant 20 Janvye ak 16 Me 2020.

Deklarasyon alekri a dwe akonpaye sètifika lanmò epi gen ladan yon chemen kozatif, oswa ekplikasyon, ki relye koz lanmò a sou sètifika lanmò nan COVID-19.

Èske FEMA aksepte yon deklarasyon alekri pou lanmò COVID-19 yo ki te rive apre 16 Me 2020?

Non.  Pou lanmò yo ki te rive apre 16 Me 2020, dokimantasyon pou Asistans Fineray COVID-19 dwe gen ladann yon sètifika lanmò ki atribye lanmò nan COVID-19 epi montre ke lanmò a te rive nan Etazini, enkli teritwa Ameriken oswa Distri Columbia.

Poukisa FEMA pa p aksete yon deklarasyon alekri pou tout aplikasyon Asistans Fineray pou COVID-19?

Apre konsiltasyon avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), FEMA kwè pi gwo kantite ka COVID-19 ki pa dyagnostike pwobableman te rive bonè nan pandemi an ak anvan gid CDC sou sètifikasyon lanmò.

Èske deklarasyon alekri a soti bò kote nenpòt ajan sètifikasyon, egzaminatè medikal, oswa doktè lejis?

Non.  Deklarasyon alekri a dwe siyen pa otorite sètifikasyon ki endike sou sètifika lanmò, oswa egzaminatè medikal oswa doktè lejis nan jiridiksyon kote moun nan mouri.

Kijan mwen ka pwouve moun ki te mouri a pa t gen asirans lavi?

Yo pa pral mande w pou bay prèv asirans lavi. Montan lajan asirans lavi a pa p konsidere kòm yon repwodiksyon Asistans Fineray pou COVID-19.

Mwen te soumèt dokiman yo, men mwen pa wè yo nan dosye m. Èske mwen bezwen pou m revoye oswa telechaje yo ankò?

alert - warning

Li ka pran jiska 14 jou biznis pou dokiman yo parèt nan dosye w la. Tanpri pa revoye dokiman yo oswa rele pou tcheke estati san ou pa bay ase tan pou FEMA telechaje ak trete dokiman ou yo.

Resevwa ak Desizyon Elijiblite

Kijan mwen pral resevwa Asistans Fineray COVID-19?

If you are approved for COVID-19 Funeral Assistance, you will receive funds by direct deposit or a check by mail, depending on which option you chose when you applied for assistance.

Mwen te resevwa yon lèt desizyon e mwen pa t apwouve pou Asistans Fineray COVID-19. Kijan mwen ka konteste desizyon FEMA?

Ou gen 60 jou apati dat lèt desizyon an pou telechaje, fakse, oswa voye pa lapòs yon lèt alekri ak siyen ki konteste desizyon FEMA.

Lèt apèl la ta dwe gen ladan sa ki annaprè a:

 • Non konplè w; nimewo aplikasyon FEMA; nimewo katastwòf FEMA; ak nimewo telefòn ak adrès aktyèl.  Ou dwe enkli nimewo aplikasyon w sou chak paj dokimantasyon apèl ou an.
 • Eksplikasyon sou rezon ki fè ou panse desizyon FEMA pa kòrèk.
 • Dokiman sipò, tankou sètifika lanmò, kontra mezon finèb, resi, deklarasyon alekri, elatriye.
 • Siyati w

Soumèt dokiman apèl ou yo lè ou:

 • Telechaje kont DisasterAssistance.gov ou
 • Fakse nan: 855-261-3452
 • Poste l nan: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Lèt desizyon Asistans Fineray COVID-19 ou endike dokimantasyon spesifik ou dwe bay FEMA si ou deside konteste.  Yon reprezantan FEMA ka rele w pou bay plis detay, oswa ou ka kontakte Liy èd Asistans Fineray pou w jwenn plis enfòmasyon sou dokiman ki nesesè.

Sante Mantal

Pandemi COVID-19 te pote chagren akablan pou anpil moun.  Si ou bezwen èd oswa sipò tanpri:

 • Rele oswa tèks Liy èd Detrès Katastwòf la  nan 800-985-5990 pou jwenn èd imedyat ak sipò.
 • Vizite sit entènèt Sant Asistans Fanmi Vityèl Kwawouj Ameriken, oswa rele 833-492-0094, pou w jwenn konfò, sipò, enfòmasyon, ak resous  referans si ou te soufri yon pèt akoz COVID-19. Yo bay tout sipò vityèlman e li konplètman konfidansyèl.

Pran prekosyon avèk fwod

FEMA pa pral kontakte w sof si ou te deja rele FEMA ak aplike pou Asistans Fineray COVID-19.  Pa bay enfòmasyon tankou non, dat nesans, oswa Nimewo Sekirite Sosyal nenpòt moun ki mouri pandan yon apèl telefonik oswa imèl endezirab de nenpòt moun.

Apèl telefòn nan FEMA ka vini de yon nimewo ki pa idantifye.  Si ou gen dout sou lejitimite yon moun kap rele, rakwoche epi rapòte l nan Liy èd Asistans Fineray COVID-19 nan 844-684-6333 oswa Liy dirèk Sant Nasyonal pou Fwod nan 866-720-5721.

Direktè Mezon Finèb ak Lòt moun kap pran swen moun ki mouri

Èske FEMA ba nou yon kopi aplikasyon an kidonk nou ka fè kliyan nou yo konnen avèk ki kesyon pou yo atann yo?

Aplikasyon pou Asistans Fineray COVID-19 la konplete pa yon ajan FEMA nan telefòn pou asire egzaktitid, e aplikan yo pral bezwen pou bay enfòmasyon ki annaprè yo lè yap rele pou aplike:

 • Nimewo Sekirite Sosyal pou aplikan ak moun ki mouri a
 • Dat nesans pou aplikan an ak moun ki mouri a
 • Adrès postal aktyèl pou aplikan an
 • Nimewo telefòn aktyèl pou aplikan an
 • Lokasyon oswa adrès kote moun nan te mouri
 • Enfòmasyon sou antèman oswa kontra asirans fineray
 • Enfòmasyon sou lòt asistans fineray ou te resevwa, tankou don, sibvansyon sou Lwa CARES, ak asistans ki soti bò kote òganizasyon volontè yo
 • Nimewo kont ak woutaj nan kont chèk oswa epay aplikan an (pou depo dirèk si li mande)

Èske yon anplwaye mezon finèb ede moun avèk pwosesis aplikasyon Asistans Fineray COVID-19?

Pandanke yon anplwaye mezon finèb ka ede yon moun rasanble dokimantasyon ki obligatwa, yo pa ka pale nan non aplikan an sof si aplikan deziyen yo pou aji nan non yo pa mwayen pwokirasyon.

Èske FEMA apwouve finansman pou frè ki gen rapò avèk pwosesis aplikasyon an?

FEMA pa pral apwouve asistans finansye pou frè tyès pati chaje pou ede moun yo avèk pwosesis aplikasyon Asistans Fineray COVID-19.

Si aplikan an pa gen koneksyon entènèt, èske mezon finèb la soumèt dokiman yo nan yon kont Asistans Katastwòf FEMA aplikan te kreye? Èske yo ka itilize imèl mezon finèb la pou plizyè kont Asistans Katastwòf?

Lwa sou Lavi Prive limite aksè nan kont disasterassistance.gov aplikan an ak/oswa ko-aplikan.

Byenke yon mezon finèb ka bay aplikan an aksè entènèt, yo pa ka soumèt dokiman yo oswa resevwa korespondans nan non aplikan. Aprann plis sou kimoun ki kapab ede avèk pwosesis aplikasyon an.

Èske gen yon peryòd tan kote yo ka retabli limit $35,000 pa kay la?

Non.  Lwa 2021 sou Apwopriyasyon Repons Kowonaviris ak Soulajman Siplemantè ak Plan Soulajman Ameriken 2021 ki mande FEMA pou bay Asistans Fineray COVID-19 daprè dispozisyon lòt bezwen asistans nan Pwogram pou Kay ak moun. Pwovizyon Asistans pou lòt bezwen an limite Asistans Fineray COVID-19 pou yon maksimòm $9,000 pou chak moun ak  $35,500 pou chak aplikasyon, pou chak eta, teritwa, oswa Distri Columbia, nan ka kote aplikan an te fè depans fineray pou plizyè moun ki te mouri.

Yon moun ki te bay yon teren pou antèman ke li te achte anvansa pou yon moun ki te mouri nan COVID-19. Èske yo ka resevwa Asistans Fineray COVID-19 pou teren ke yo te bay la?

Non.  Asistans Fineray pou COVID-19 disponib sèlman pou moun yo ki te fè depans fineray pou yon lanmò ki te atribye nan COVID-19 nan oswa apre 20 Janvye 2020.

Kijan FEMA ap verifye ke kontra mezon finèb yo lejitim? Èske FEMA ap mande verifikasyon nan mezon finèb anvan apwobasyon?

Nan kad pwosesis revizyon aplikasyon an, FEMA valide dokimantasyon, e li ka rele mezon finèb la pou verifye resi oswa depans yo.

E si yon moun pa ka peye pou depans fineray yo anvan ou aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Si aplikan an pa t peye pou depans fineray yo okonplè, men li te fè depans yo apre 20 Janvye 2020, yo dwe bay prèv depans fineray (egzanp., resi, kontra mezon finèb, elatriye). Revize yon lis dokiman obligatwa isit la.

Èske gen yon garanti ke mezon finèb la ap peye depi aplikan fin resevwa Asistans Fineray COVID-19? Kisa ki pral rive si yo pa t peye bòdwo fineray la?

Graphic
a blue dollar bill and gray coins

FEMA otorize pou bay Asistans Fineray COVID-19 dirèkteman bay yon aplikan ki elijib. Se responsablite aplikan a pou regle dèt la avèk mezon finèb la.

Ki responsablite legal direktè fineray yo pou Asistans Fineray COVID-19?

Direktè Fineray yo pa gen yon responsablite legal pou ede avèk Asistans Fineray COVID-19. FEMA ka rele mezon finèb respektiv la pou verifye resi oswa depans yo yon aplikan te soumèt.

E si yon moun te fè depans fineray apre ou fin aplike pou Asistans Fineray pou COVID-19? Èske sèvis adisyonèl sa yo ap kouvri?

Asistans Fineray pou COVID-19 konsidere kòm yon peman inik pou depans fineray yo, e moun yo ta dwe aplike apre yo fin fè tout depans aplikab yo.  Si yon moun te fè depans adisyonèl pou fineray apre ou fin resevwa Asistans Fineray pou COVID-19, yo pral bezwen pou depoze yon apèl epi soumèt dokimantasyon adisyonèl (egzanp., resi, kontra mezon finèb, elatriye.). Asistans Fineray pou COVID-19 limite nan yon maksimòm $9,000 pou chak moun ki mouri ak $35,500 pou chak aplikasyon, pou chak eta, teritwa, oswa Distri Columbia, nan ka kote aplikan an te fè depans fineray pou plizyè moun ki mouri.

Ki delè egzekisyon pou yon aplikan resevwa Asistans Fineray pou COVID-19 depi yo fin soumèt tout dokiman yo?

Detèminasyon elijiblite FEMA jeneralman fèt nan mwens pase 30 jou apati lè yo resevwa ak verifye tout dokiman obligatwa yo.  Depi yo fin fè detèminasyon elijiblite, aplikan yo ki mande depo dirèk ka resevwa lajan an nan kèlke jou.  Li ka pran plis tan si aplikan an te chwazi pou resevwa Asistans Fineray pou COVID-19 pa chèk, ke yo voye pa lapòs.

Si yon moun pwograme sèvis avèk mezon finèb la pou yon pwochen dat, resevwa Asistans Fineray pou COVID-19 nan FEMA, apresa anile sèvis sa yo epi mande yon ranbousman?

Règlemantasyon FEMA mande pou aplikan itilize Asistans Fineray pou COVID-19 pou objektif yo prevwa.

Èske yo ka asiyen finansman Asistans Fineray COVID-19 nan mezon finèb la?

Non.  Yo bay Asistans Fineray COVID-19 pou moun ki elijib kit e fè depans yo.  Se responsablite aplikan an pou peye pou mezon finèb la pou nenpòt balans ki rete.

Èske mezon finèb la aplike pou asistans si yo te nomen pa tribinal la kòm kreditè prefere?

Non. Seksyon 408(e)(1) nan Lwa sou Asistans Ijans ak Soulajman nan Katastwòf Robert T. Stafford (Lwa Stafford) pa rekonèt mezon finèb oswa lòt biznis yo kòm benefisyè elijib nan fon federal anba Pwogram Moun ak Kay. FEMA pa p bay fon pou Asisans Fineray COVID-19 pou eta, tribi, teritwa, biznis, òganizasyon, ak lòt antite yo.

Èske yon lòd relijye ki te peye pou plizyè lanmò ki gen rapò avèk COVID-19 nan non manm yo aplike pou asistans ansanm, oswa èske yo bezwen aplike pou asistans pou chak endividyèlman?

Se sèl moun ki te fè depans ki gen rapò avèk COVID-19 elijib pou aplike pou Asistans Fineray COVID-19. FEMA pa p bay fon Asistans Fineray COVID-19 pou eta yo, teritwa, biznis, òganizasyon, ak lòt antite yo.  

Kijan sa ta fonksyone si yon sosyete finerè ta fè aranjman pou manm li yo?

FEMA pa pral bay fon Asistans Fineray pou COVID-19 pou eta, tribi, biznis, òganizasyon, ak lòt antite yo.  Sosyete finerè a ta bezwen pou l bay yon bòdwo detaye.  Manm sosyete a ta kidonk soumèt bòdwo a nan FEMA nan kad aplikasyon yo pou Asistans Fineray COVID-19.

Chanjman nan Règleman Entèrimè

Poukisa FEMA pa t mande règleman pou aksepte yon lèt atribisyon pou tout aplikasyon Asistans Fineray COVID-19 yo?

Apre konsiltasyon avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), FEMA kwè pi gwo kantite ka COVID-19 ki pa dyagnostike yo pwobableman te rive nan kòmansman pandemi an ak anvan enplemantasyon gid CDC sou sètifikasyon lanmò ki gen rapò avèk COVID-19 nan tout peyi a.

Èske lèt atribisyon an ka soti bò kote nenpòt otorite sètifikasyon, egzaminatè medikal, oswa doktè lejis?

Graphic
Icon of a set of papers

Lèt atribisyon an dwe siyen pa yon otorite sètifye ki liste sou sètifika lanmò a, egzaminatè medikal oswa doktè lejis nan vil/konte/pawas kote moun nan te mouri..

Èske ou ka soumèt yon lèt atribisyon alaplas yon sètifika lanmò?

Non.  Lèt atribisyon an dwe akonpaye sètifika lanmò a.  Lèt la dwe gen ladan tou koz, oswa evidans, ki lye koz lanmò a sou sètifika lanmò a nan COVID-19.

Dènye mizajou July 15, 2021