Èske mwen ka aplike anliy?

alert - warning

Yo pa p aksepte okenn aplikasyon anliy.

Lè ou rele, li pral pran 20 minit pou aplike, e ou ka mande kesyon ak resevwa èd ou bezwen an avèk pwosesis aplikasyon an.

Depi ou fin aplike pou Asistans Fineray COVID-19 epi resevwa nimewo aplikasyon FEMA w, ou ka soumèt dokimantasyon ki obligatwa a nan FEMA nan diferan fason:

  • Telechaje dokiman yo nan kont DisasterAssistance.gov ou
  • Fakse nan:  855-261-3452
  • Voye pa lapòs nan: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782
Dènye mizajou