U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Tài liệu Cần thiết

Sau khi Nhận được Quyết định

Sức khỏe Tâm thần

Cảnh giác Với những Trò Lừa đảo

Giám đốc Tang lễ và Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tang lễ khác

Thay đổi Chính sách Tạm thời

Tìm thông tin Hỗ trợ Tang lễ bằng Ngôn ngữ của Quý vị:
中文 Español Kreyòl Ayisyen | 한국어 | EnglishFrançais | عربي | हिन्दी Português | Pусский | Tagalog | Bengali

alert - warning

Tại thời điểm này, không có thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Làm Đơn Xin Hỗ trợ

Những ai có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
 • Chi phí tang lễ là cho một người đã qua đời ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.

Ai không thể làm đơn ?

 • Các tiểu bang, bộ lạc, lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.
 • Trẻ vị thành niên không thể làm đơn xin thay mặt một người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.
  • Tuy nhiên, trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện, có thể nộp đơn nếu họ đã trực tiếp chịu phí tổn tang lễ cho trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 và các tài liệu đã khẳng định điều đó.
 • Có một vài nhóm người nước ngoài không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Các nhóm này bao gồm, nhưng không chỉ gồm:
  • Công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands
  • Khách có visa du lịch tạm thời
  • Học sinh nước ngoài
  • Người có visa làm việc tạm thời

Tôi có thể nộp đơn trực tuyến không ?

alert - warning

Khi quý vị gọi điện, sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký, và quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong quá trình đăng ký.

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và nhận được mã số đơn đăng ký FEMA của mình, quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết cho FEMA theo một số cách:

 • Tải tài liệu lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Fax đến: 855-261-3452
 • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Tiền tài trợ có hết không ?

Graphic
Icon of hand writing a check

Tổng thống đã phê duyệt tài trợ cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, theo Đạo luật Trích lập Bổ sung Cứu trợ và Ứng phó với Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021. Khoảng trống về kinh phí chưa được xác định.

Các chi phí tang lễ nào được đài thọ ?

Chi phí Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đủ điều kiện thường bao gồm, nhưng không chỉ gồm

 • Dịch vụ tang lễ
 • Hỏa táng
 • Chôn cất
 • Chuyên chở lên tới hai người để nhận dạng người quá cố
 • Chuyển giao thi hài
 • Quan tài hay bình tro
 • Địa điểm chôn cất hoặc ô đặt tro cốt
 • Biển hoặc bia mộ
 • Dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành
 • Bố trí tổ chức lễ tang
 • Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
 • Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều bản giấy chứng tử
 • Các chi phí bổ sung phù hợp do luật hoặc sắc lệnh của chính quyền tiểu bang hoặc địa phương áp đặt

Nhà tang lễ có được làm đơn xin thay mặt cho tôi không

Các nhà tang lễ không đủ điều kiện để nộp đơn xin thay mặt cho quý vị hoặc cùng đứng tên trong đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị. Người làm đơn phải là một cá nhân, không phải một doanh nghiệp hay tổ chức khác, và người đó đã chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19.

Tôi chịu trách nhiệm trả các chi phí tang lễ cho nhiều hơn một người qua đời liên quan đến COVID-19. Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho nhiều hơn một trường hợp tử vong không? Có giới hạn nào không?

Nếu quý vị phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 cho nhiều hơn một người, thì quý vị có thể nhận được Hỗ trợ tang lễ COVID-19 ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi người qua đời và tối đa là $35,500 cho mỗi đơn xin, theo tiểu bang, vùng lãnh thổ, hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người qua đời.

Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 dù tôi đã làm đơn xin hỗ trợ cho các thảm họa gần đây không?<br>

Có. Nếu gần đây quý vị đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA cho hư hại nhà cửa và/hoặc tài sản cá nhân do thảm họa và cũng phải chịu các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-‍19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì quý vị có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Quý vị sẽ cần gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để hoàn thành đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Các tang lễ được lập kế hoạch trước và trả chi phí từ trước có đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không nếu người quá cố chết do COVID-19?

Không. Bất kỳ nguồn thanh toán nào được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi người đó qua đời đều được coi là trùng lặp và không đủ điều kiện để nhận bồi hoàn. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ được lập kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Để đủ điều kiện nhận Hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị phải cung cấp tài liệu cho thấy quý vị đã phải chịu các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020. FEMA không thể cung cấp hỗ trợ tài chính trùng lặp với bất kỳ nguồn tài trợ nào đã được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi cá nhân qua đời hoặc cho một trường hợp tử vong không do COVID-19.

Bảo hiểm nhân thọ có được coi là trùng lặp quyền lợi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán chi phí tang lễ?

FEMA không coi tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất, hoặc các hình thức hỗ trợ khác không nhằm mục đích cụ thể để trang trải chi phí tang lễ là trùng lặp quyền lợi. Do đó, những người làm đơn đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán các chi phí tang lễ có thể được cân nhắc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một hợp đồng bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, nhưng hợp đồng này chỉ chi trả một phần chi phí tang lễ, và tôi sẽ phải thanh toán phần còn lại?

Bất kỳ nguồn thanh toán nào đã được chỉ định cụ thể cho tang lễ trước khi cá nhân qua đời đều được coi là trùng lặp và sẽ không đủ điều kiện để nhận bồi hoàn. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ được lập kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Tuy nhiên, nếu các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020 vượt quá nguồn kinh phí dự định để chi trả cho các chi phí này, thì FEMA có thể đánh giá các giấy biên lai của quý vị và các tài liệu khác để xét duyệt các chi phí đủ điều kiện không được nguồn kinh phí đó chi trả, để đảm bảo không có sự trùng lặp quyền lợi. Ví dụ: nếu quý vị phải trả chi phí $10,000 cho tang lễ, trong đó bảo hiểm tang lễ hoặc mai táng chỉ đài thọ $8,000, thì quý vị có thể đủ điều kiện để nhận $2,000 Hỗ trợ tang lễ COVID-19.

Tôi có thể nộp đơn xin hỗ trợ chi phí tang lễ cho một trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ không?

alert - warning

Trường hợp tử vong phải xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc District of Columbia.

Tôi có cần nộp một bản sao giấy chứng tử được chứng nhận để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Mặc dù FEMA không yêu cầu bản sao có chứng thực của giấy chứng tử, quý vị nên tuân theo luật tiểu bang khi nộp tài liệu, vì một số tiểu bang không cho phép sao chép, scan hoặc truyền tải điện tử các hồ sơ quan trọng.

FEMA định nghĩa người mang quốc tịch nhưng không phải công dân và người nước ngoài đủ điều kiện như thế nào?

Chương trình Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, một kiểu hỗ trợ được cung cấp theo Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP) dành cho các công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hoặc người nước ngoài đủ điều kiện. Chương trình Hỗ trợ Cá nhân và Hướng dẫn Chính sách của FEMA đưa ra các định nghĩa sau:

 • Công dân Hoa Kỳ: Một người sinh ra ở một trong 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ, District of Columbia, Puerto Rico, Guam, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, hoặc Quần đảo Bắc Mariana; một người sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ có ít nhất một phụ huynh là công dân Hoa Kỳ; hoặc công dân nhập tịch.
 • Người mang Quốc tịch nhưng Không phải Công dân: Một người sinh ra ở vùng lãnh thổ ngoại vi thuộc Hoa Kỳ (ví dụ: American Samoa hoặc Swain's Island) vào hoặc sau ngày Hoa Kỳ giành được quyền sở hữu lãnh thổ hoặc một người có cha mẹ là người mang quốc tịch nhưng không phải công dân Hoa Kỳ. Tất cả các công dân Hoa Kỳ đều là người mang quốc tịch Hoa Kỳ; tuy nhiên, không phải mọi người mang quốc tịch Hoa Kỳ đều là công dân Hoa Kỳ.
 • Người nước ngoài Đủ điều kiện: Thường trú nhân hợp pháp (người có “Thẻ Xanh”); người tị nạn, lánh nạn hay một người nước ngoài thuộc diện tạm hoãn trục xuất; người nước ngoài được cho tạm cư ở Hoa Kỳ trong ít nhất một năm • Người nước ngoài được cho nhập cảnh kèm điều kiện (theo luật có hiệu lực trước ngày 1 Tháng Tư, 1980); người nước ngoài ở Hoa Kỳ đã bị ngược đãi, bị đánh đập hoặc bị đối xử tàn bạo bởi vợ/chồng hay một thành viên gia đình/hộ gia đình khác, hoặc đã là nạn nhân của một hình thức buôn người nghiêm trọng; người nước ngoài có con bị ngược đãi và trẻ em là người nước ngoài có bố mẹ bị ngược đãi đáp ứng những tiêu chí nhất định.

Có một vài nhóm người nước ngoài sống hợp pháp ở Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA, bao gồm cả Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Các nhóm này bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

 • Công dân của Federated States of Micronesia, Palau, và Republic of the Marshall Islands
 • Khách có visa du lịch tạm thời
 • Học sinh nước ngoài
 • Người có visa làm việc tạm thời

Nhiều nhà tang lễ cung cấp các gói dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ có cần phải được chia thành từng khoản trong một hóa đơn về tang lễ, hay chúng có thể được liệt kê dưới dạng một gói dịch vụ để nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Mỗi chi phí trong gói dịch vụ tang lễ phải được liệt kê riêng (tức là chia thành từng khoản). Tài liệu cũng phải bao gồm:

 • Tên của người chịu trách nhiệm trả chi phí;
 • Tên của người quá cố;
 • Tổng số tiền chi phí tang lễ; và
 • Ngày phát sinh các chi phí tang lễ.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn?

Sau khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, đại diện của FEMA sẽ cung cấp cho quý vị mã số đơn xin của FEMA. Quý vị sẽ cần phải ghi mã số này vào bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp cho FEMA, hoặc nếu quý vị gọi cho Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sau đó để hỏi các câu hỏi về đơn xin của mình. 

Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi quý vị nộp đơn, FEMA sẽ gửi cho quý vị một lá thư có thông tin về Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và danh sách các tài liệu mà quý vị phải nộp.

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, Innocaption hoặc CapTel, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho quý vị cho dịch vụ đó để FEMA có thể liên hệ với quý vị.

FEMA có cân nhắc thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi xác định số tiền Hỗ trợ Tang lễ tôi được nhận không?

Không. Thu nhập của quý vị không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ của quý vị, mặc dù quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA chỉ thu thập thông tin này cho các mục đích nhân khẩu học.

Nếu tôi chưa bố trí dịch vụ tang lễ vào thời điểm người quá cố qua đời, thì tôi có thể trả chi phí cho dịch vụ tang lễ vào lúc này và nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được coi là khoản thanh toán một lần cho các chi phí tang lễ, và quý vị nên nộp đơn xin sau khi quý vị đã chịu mọi chi phí phát sinh. Nếu quý vị phải trả thêm chi phí tang lễ sau khi đã nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, thì quý vị sẽ cần gửi đơn kháng nghị và tài liệu hỗ trợ bổ sung (ví dụ: các biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được giới hạn ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi cá nhân qua đời.

Thông tin và Tài liệu Cần thiết

Tôi cần cung cấp thông tin gì khi tôi nộp đơn xin?

Quý vị sẽ cần cung cấp các thông tin sau khi gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để nộp đơn xin hỗ trợ:

 • Số An sinh Xã hội của đương đơn và người quá cố
 • Ngày sinh của đương đơn và người quá cố
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại của đương đơn
 • Số điện thoại hiện tại của đương đơn
 • Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
 • Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ
 • Thông tin về các hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như các khoản quyên góp, trợ cấp theo Đạo luật CARES, và hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện
 • Số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu và tài khoản tiết kiệm của đương đơn (để gửi tiền trực tiếp, nếu được yêu cầu)

Tôi cần những tài liệu nào?

Quý vị phải cung cấp một bản sao giấy chứng tử, bằng chứng các chi phí tang lễ đã trả, và bằng chứng về hỗ trợ đã nhận được từ bất kỳ nguồn nào khác.

 • Giấy chứng tử phải cho thấy cái chết có nguyên nhân từ, “có thể có nguyên nhân từ” hoặc “nhiều khả năng là kết quả của” COVID-19 hoặc các triệu chứng giống COVID-19. Các cụm từ tương tự cho thấy khả năng cao là do COVID-19 được coi là đủ bằng chứng để coi đó là nguyên nhân.
 • Trường hợp tử vong phải xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc District of Columbia. Chi phí tang lễ phát sinh cho một công dân Hoa Kỳ qua đời bên ngoài Hoa Kỳ sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ.
 • Tài liệu cho các chi phí (giấy biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.) phải có tên của quý vị với tư cách là người chịu trách nhiệm trả chi phí, tên của người quá cố, chi phí tang lễ chia theo từng khoản, và bằng chứng chi phí tang lễ đã phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020.
 • Quý vị cũng phải cung cấp cho FEMA bằng chứng về các kinh phí đã nhận được từ các nguồn khác được chỉ định cụ thể cho chi phí tang lễ. Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không được trùng lặp với tiền bảo hiểm tang lễ hoặc mai táng, hợp đồng tang lễ được lên kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, ủy thác không thể hủy ngang cho Medicaid, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tình nguyện, các chương trình hoặc cơ quan của chính phủ, hoặc bất kỳ các nguồn kinh phí nào khác được chỉ định cụ thể cho chi phí tang lễ. Mọi khoản Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đủ điều kiện sẽ được giảm theo số tiền hỗ trợ khác mà đương đơn đã nhận được cho cùng các chi phí đó.
 • Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với quyền lợi Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Giấy chứng tử không nêu nguyên nhân tử vong là do COVID-19. Làm thế nào để tôi yêu cầu sửa đổi giấy chứng tử?

Bắt đầu thực hiện quy trình sửa đổi giấy chứng tử bằng cách liên hệ với người đã chứng tử. Đây có thể là bác sĩ, nhân viên điều tra hoặc giám định viên y tế. Quý vị có thể cung cấp cho họ bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của quý vị nguyên nhân tử vong là do COVID-19.

Trong những ngày đầu của đại dịch, COVID-19 hiếm khi được ghi nhận là nguyên nhân gây tử vong trên giấy chứng tử. Tôi phải làm gì?

FEMA đã mở rộng các yêu cầu về tài liệu Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để cho phép người nộp đơn gửi bản tuyên bố bằng văn bản từ viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra cho rằng nguyên nhân tử vong là do COVID-19 đối với những trường hợp tử vong xảy ra từ ngày 20 Tháng Một đến ngày 16 Tháng Năm, 2020.

Tuyên bố bằng văn bản phải kèm theo giấy chứng tử và bao gồm sơ đồ nguyên nhân, hoặc lời giải thích, liên kết nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử với COVID-‍19

FEMA có chấp nhận một tuyên bố bằng văn bản cho các ca tử vong do COVID-19 xảy ra sau ngày 16 Tháng Năm, 2020 không?

Không. Đối với những trường hợp tử vong xảy ra sau ngày 16 Tháng Năm, 2020, tài liệu Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 phải bao gồm giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là do COVID-19 và cho biết trường hợp tử vong xảy ra trong Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc District of Columbia.

Tại sao FEMA không chấp nhận một tuyên bố bằng văn bản cho tất cả các đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), FEMA cho rằng số lượng lớn nhất các trường hợp COVID-19 chưa được chẩn đoán rất có thể xảy ra sớm trong đại dịch và trước khi có hướng dẫn của CDC về chứng nhận tử vong.

Tuyên bố bằng văn bản có thể là của bất kỳ viên chức chứng nhận, giám định viên y tế, hoặc nhân viên điều tra nào không?

Không. Tuyên bố bằng văn bản phải được ký bởi viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, hoặc giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra ở khu vực pháp lý nơi người đó qua đời.

Làm thế nào để tôi chứng minh là người quá cố không có bảo hiểm nhân thọ?

Quý vị sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm nhân thọ. Tiền bảo hiểm nhân thọ không được coi là trùng lặp với Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Tôi đã gửi các tài liệu, nhưng tôi không thấy chúng trong hồ sơ của mình. Tôi có cần gửi lại hoặc tải lên lại không?

alert - warning

Có thể mất đến 14 ngày làm việc để các tài liệu xuất hiện trong hồ sơ của quý vị. Vui lòng không gửi lại tài liệu hoặc gọi điện để kiểm tra tình trạng tài liệu khi chưa chờ đủ thời gian để FEMA có thể tải lên và xử lý thủ tục giấy tờ của quý vị.

Việc nhận Hỗ trợ và Quyết định về Điều kiện Hội đủ

Tôi sẽ nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 như thế nào?

Nếu quý vị được chấp thuận để nhận hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua khoản ký gửi trực tiếp hoặc séc qua đường bưu điện, tùy thuộc vào tùy chọn mà quý vị đã chọn khi đăng ký hỗ trợ.

Tôi đã nhận được thư quyết định và không được chấp thuận việc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Làm thế nào để tôi kháng nghị quyết định của FEMA?

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định để tải lên, gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện thư bằng văn bản và có chữ ký để kháng nghị quyết định của FEMA.

Thư kháng nghị này sẽ bao gồm những điều sau:

 • Tên đầy đủ của quý vị; mã số đơn FEMA; mã số thảm họa của FEMA; và số điện thoại và địa chỉ hiện tại. Quý vị phải ghi kèm mã số đơn đăng ký của mình trên mỗi trang của tài liệu kháng nghị.
 • Lý do giải thích tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không chính xác.
 • Các tài liệu chứng minh, chẳng hạn như giấy chứng tử, hợp đồng với nhà tang lễ, hóa đơn, tuyên bố bằng văn bản, v.v.
 • Chữ ký của quý vị

Gửi tài liệu kháng nghị của quý vị bằng cách:

 • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Fax đến: 855-261-3452
 • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Thư quyết định Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị sẽ liệt kê các tài liệu cụ thể mà quý vị phải cung cấp cho FEMA nếu quyết định kháng nghị. Đại diện của FEMA có thể gọi điện cho quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết, hoặc quý vị có thể liên hệ với Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết.

Sức khỏe Tâm thần

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều người. Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ, vui lòng:

Cảnh giác Với những Thủ đoạn Lừa đảo

FEMA có liên lạc với tôi để hỏi thông tin cá nhân để đăng ký không?

FEMA sẽ không liên lạc với quý vị trừ khi quý vị đã gọi cho FEMA và đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Không tiết lộ thông tin như tên, ngày sinh, hay Số An sinh Xã hội của bất kỳ người quá cố nào cho bất kỳ cuộc gọi điện thoại hoặc email không mong muốn nào từ bất cứ ai.

Các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định. Nếu quý vị nghi ngờ về tính hợp pháp của người gọi, hãy gác máy và báo cáo cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 844-684-6333 hoặc Đường dây Nóng Trung tâm Quốc gia về Gian lận theo số 866-720-5721.

Giám đốc Tang lễ và Các Nhà cung cấp Dịch vụ Tang lễ khác

FEMA có thể cung cấp cho chúng tôi một bản sao của đơn đăng ký để chúng tôi có thể cho khách hàng của mình biết về những câu hỏi có thể có không?

Đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được hoàn thành bởi một nhân viên của FEMA qua điện thoại để đảm bảo tính chính xác, và đương đơn khi gọi điện để xin đăng ký sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

 • Số An sinh Xã hội của đương đơn và người quá cố
 • Ngày sinh của đương đơn và người quá cố
 • Địa chỉ nhận thư hiện tại của đương đơn
 • Số điện thoại hiện tại của đương đơn
 • Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
 • Thông tin về các hợp đồng bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ
 • Thông tin về các hỗ trợ tang lễ khác đã nhận được, chẳng hạn như các khoản quyên góp, trợ cấp theo Đạo luật CARES, và hỗ trợ từ các tổ chức tình nguyện
 • Số định tuyến và số tài khoản của tài khoản ghi chi phiếu và tài khoản tiết kiệm của đương đơn (để gửi tiền trực tiếp, nếu được yêu cầu)

Nhân viên nhà tang lễ có thể trợ giúp các cá nhân trong quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không?

Mặc dù nhân viên nhà tang lễ có thể giúp một cá nhân thu thập các tài liệu cần thiết, nhưng họ không thể thay mặt người nộp đơn nói chuyện trừ khi người nộp đơn chỉ định họ đại diện cho mình thông qua giấy ủy quyền.

FEMA có chấp thuận tài trợ cho các khoản phí liên quan đến quá trình nộp đơn không?

FEMA sẽ không chấp thuận hỗ trợ tài chính cho các khoản phí của bên thứ ba được tính để trợ giúp các cá nhân trong quá trình nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Nếu người nộp đơn không có kết nối internet, nhà tang lễ có thể nộp tài liệu đến tài khoản Hỗ trợ Thảm họa của FEMA do người nộp đơn lập không? Có thể sử dụng e-mail của nhà tang lễ cho nhiều tài khoản Hỗ trợ Thảm họa không?

Đạo luật Quyền riêng tư giới hạn quyền truy cập vào các tài khoản disasterassistance.gov đối với người nộp đơn và/hoặc người đồng nộp đơn.

Mặc dù nhà tang lễ có thể cung cấp mạng internet cho người nộp đơn, nhưng họ không thể gửi các tài liệu hoặc nhận thư từ thay mặt cho người nộp đơn. Tìm hiểu thêm về những người có thể trợ giúp quy trình nộp đơn.

Có khoảng thời gian nhất định nào sau đó giới hạn $35,500 cho mỗi hộ gia đình sẽ được thiết lập lại không?

Không. Đạo luật Trích lập Bổ sung Cứu trợ và Ứng phó với Coronavirus năm 2021 và Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021 đã chỉ đạo FEMA cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 theo điều khoản Hỗ trợ Nhu cầu Khác trong Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình. Điều khoản Hỗ trợ Nhu cầu Khác giới hạn Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi cá nhân qua đời và $35,500 cho mỗi đơn đăng ký theo tiểu bang, vùng lãnh thổ, hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố.

Một cá nhân đã tặng một lô đất chôn cất đã mua trước đây cho một người đã mất vì COVID-19. Họ có thể nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho lô đất mà họ đã tặng không?

Không. Hỗ trợ tang lễ COVID-19 chỉ dành cho những cá nhân chịu chi phí tang lễ cho người đã qua đời do COVID-19 vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020.

Làm thế nào để FEMA xác minh rằng các hợp đồng với nhà tang lễ là hợp pháp? FEMA có yêu cầu xác minh từ nhà tang lễ trước khi chấp thuận không?

Là một phần trong quy trình xét duyệt đơn đăng ký, FEMA sẽ xác nhận tài liệu, và có thể gọi điện đến nhà tang lễ để xác minh các biên lai hoặc chi phí.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một cá nhân không thể thanh toán chi phí tang lễ trước khi nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Nếu người nộp đơn chưa thanh toán đầy đủ chi phí tang lễ, nhưng phát sinh các chi phí sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì họ phải cung cấp bằng chứng về chi phí tang lễ (ví dụ: biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Xem danh sách các tài liệu cần thiết tại đây.

Liệu có đảm bảo rằng nhà tang lễ sẽ được thanh toán sau khi người nộp đơn nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không? Điều gì sẽ xảy ra nếu hóa đơn tang lễ chưa được thanh toán?<br>

Graphic
a blue dollar bill and gray coins

FEMA được phép cung cấp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 trực tiếp cho người nộp đơn đủ điều kiện. Còn người nộp đơn có trách nhiệm giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán với nhà tang lễ.

Trách nhiệm pháp lý của giám đốc tang lễ đối với Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 là gì?

Giám đốc tang lễ không có trách nhiệm pháp lý trong việc trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA có thể gọi đến nhà tang lễ tương ứng để xác minh các biên lai hoặc chi phí do người nộp đơn nộp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có người phải chịu chi phí tang lễ sau khi nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19? Các dịch vụ bổ sung này có được đài thọ không?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được coi là khoản thanh toán một lần cho chi phí tang lễ, và các cá nhân nên nộp đơn đăng ký sau khi đã chịu mọi chi phí phát sinh. Nếu một cá nhân phải chịu thêm chi phí tang lễ sau khi nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, họ sẽ cần nộp đơn kháng nghị và nộp tài liệu bổ sung (ví dụ: biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được giới hạn ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi cá nhân qua đời và $35,500 cho mỗi đơn đăng ký theo tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố.

Thời gian chờ đợi để người nộp đơn nhận được Trợ cấp Tang lễ COVID-19 sau khi tất cả các tài liệu đã được nộp?

Các quyết định của FEMA về điều kiện hội đủ thường được thực hiện trong vòng chưa đến 30 ngày kể từ khi tất cả các tài liệu bắt buộc được nhận và xác minh. Sau khi việc xác định điều kiện hội đủ được thực hiện, những người nộp đơn yêu cầu ký gửi trực tiếp có thể nhận được tiền trong vài ngày. Có thể mất nhiều thời gian hơn nếu người nộp đơn chọn nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 thông qua séc, vốn sẽ được gửi qua đường bưu điện.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một cá nhân lên lịch các dịch vụ với nhà tang lễ vào một ngày trong tương lai, nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 từ FEMA, sau đó hủy bỏ các dịch vụ đó và yêu cầu hoàn lại tiền?

Các quy định của FEMA yêu cầu người nộp đơn sử dụng Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho mục đích đã định.

Kinh phí Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 có thể được giao cho nhà tang lễ không?

Không. Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 đủ điều kiện được cung cấp cho cá nhân chịu chi phí. Còn người nộp đơn có trách nhiệm thanh toán cho nhà tang lễ bất kỳ số tiền còn nợ nào.

Nhà tang lễ có thể nộp đơn xin để nhận hỗ trợ nếu họ đã được tòa án chỉ định làm chủ nợ ưu tiên không?

Không. Mục 408(e)(1) của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford (Đạo luật Stafford) không công nhận các nhà tang lễ hoặc các cơ sở kinh doanh khác là người nhận đủ điều kiện nhận nguồn quỹ liên bang theo Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình. FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.

Một dòng tu đã trả tiền cho nhiều trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 thay mặt cho các thành viên của họ có thể nộp đơn xin nhận hỗ trợ cho tất cả bọn họ không, hay họ cần phải nộp đơn xin nhận hỗ trợ cho từng người?

Chỉ những cá nhân phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 mới đủ điều kiện nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.

Còn đối với trường hợp một cộng đồng mai táng sắp xếp tang lễ cho các thành viên của mình thì sao?

FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác. Cộng đồng mai táng cần phải cung cấp một hóa đơn chia theo từng khoản cho thành viên của mình. Sau đó, thành viên của cộng đồng sẽ nộp hóa đơn cho FEMA khi họ nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Thay đổi Chính sách Tạm thời

Tại sao FEMA không sửa đổi chính sách để chấp nhận thư xác nhận nguyên nhân tử vong cho tất cả các đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19?

Sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), FEMA cho rằng số lượng lớn nhất các trường hợp COVID-19 chưa được chẩn đoán có thể xảy ra sớm trong đại dịch và trước khi thực hiện hướng dẫn của CDC về chứng nhận tử vong liên quan đến COVID-19 trên toàn quốc.

Thư xác nhận nguyên nhân tử vong có thể là của bất kỳ viên chức chứng nhận, giám định viên y tế, hoặc nhân viên điều tra nào không?<br>

Graphic
Icon of a set of papers

Thư xác nhận nguyên nhân tử vong phải được ký bởi viên chức chứng nhận có tên trong giấy chứng tử, giám định viên y tế hoặc nhân viên điều tra từ thành phố/quận/giáo xứ nơi cá nhân qua đời.

Có thể nộp thư xác nhận nguyên nhân tử vong thay cho giấy chứng tử không?

Không. Thư xác nhận nguyên nhân tử vong phải được nộp kèm theo giấy chứng tử.  Thư cũng phải bao gồm sơ đồ nguyên nhân, hoặc bằng chứng, liên kết nguyên nhân tử vong trên giấy chứng tử với COVID-19.

Cập nhật lần cuối July 29, 2021