Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Tang lễ

alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Trả lời các Câu hỏi Thường Gặp

alert - warning

Không có đơn đăng ký trực tuyến nào sẽ được chấp nhận.

Khi quý vị gọi điện, sẽ mất khoảng 20 phút để đăng ký, và quý vị có thể đặt câu hỏi và nhận được sự trợ giúp cần thiết trong quá trình đăng ký.

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và nhận được mã số đơn đăng ký FEMA của mình, quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết cho FEMA theo một số cách:

 • Tải tài liệu lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Fax đến: 855-261-3452
 • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Nếu quý vị phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 cho nhiều hơn một người, thì quý vị có thể nhận được Hỗ trợ tang lễ COVID-19 ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi người qua đời và tối đa là $35,500 cho mỗi đơn xin, theo tiểu bang, vùng lãnh thổ, hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người qua đời.

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày ghi trên thư quyết định để tải lên, gửi fax hoặc gửi qua đường bưu điện thư bằng văn bản và có chữ ký để kháng nghị quyết định của FEMA.

Thư kháng nghị này sẽ bao gồm những điều sau:

 • Tên đầy đủ của quý vị; mã số đơn FEMA; mã số thảm họa của FEMA; và số điện thoại và địa chỉ hiện tại. Quý vị phải ghi kèm mã số đơn đăng ký của mình trên mỗi trang của tài liệu kháng nghị.
 • Lý do giải thích tại sao quý vị cho rằng quyết định của FEMA là không chính xác.
 • Các tài liệu chứng minh, chẳng hạn như giấy chứng tử, hợp đồng với nhà tang lễ, hóa đơn, tuyên bố bằng văn bản, v.v.
 • Chữ ký của quý vị

Gửi tài liệu kháng nghị của quý vị bằng cách:

 • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov của quý vị
 • Fax đến: 855-261-3452
 • Gửi thư bưu điện đến: P.O. BOX 10001, Hyattsville, MD 20782

Thư quyết định Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của quý vị sẽ liệt kê các tài liệu cụ thể mà quý vị phải cung cấp cho FEMA nếu quyết định kháng nghị. Đại diện của FEMA có thể gọi điện cho quý vị để cung cấp thêm thông tin chi tiết, hoặc quý vị có thể liên hệ với Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết.

Sau khi tham vấn với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), FEMA cho rằng số lượng lớn nhất các trường hợp COVID-19 chưa được chẩn đoán rất có thể xảy ra sớm trong đại dịch và trước khi có hướng dẫn của CDC về chứng nhận tử vong.

Nếu người nộp đơn chưa thanh toán đầy đủ chi phí tang lễ, nhưng phát sinh các chi phí sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì họ phải cung cấp bằng chứng về chi phí tang lễ (ví dụ: biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Xem danh sách các tài liệu cần thiết tại đây.

Chỉ những cá nhân phải chịu chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 mới đủ điều kiện nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA sẽ không cung cấp quỹ Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 cho các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể khác.

Sau khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 bằng cách gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, đại diện của FEMA sẽ cung cấp cho quý vị mã số đơn xin của FEMA. Quý vị sẽ cần phải ghi mã số này vào bất kỳ tài liệu nào mà quý vị nộp cho FEMA, hoặc nếu quý vị gọi cho Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 sau đó để hỏi các câu hỏi về đơn xin của mình. 

Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau khi quý vị nộp đơn, FEMA sẽ gửi cho quý vị một lá thư có thông tin về Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 và danh sách các tài liệu mà quý vị phải nộp.

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp như điện thoại video, Innocaption hoặc CapTel, vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể được chỉ định cho quý vị cho dịch vụ đó để FEMA có thể liên hệ với quý vị.

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

 • Quý vị là công dân Hoa Kỳ, người mang quốc tịch nhưng không phải công dân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, và
 • Chi phí tang lễ là cho một người đã qua đời ở Hoa Kỳ, các lãnh thổ hoặc District of Columbia, có thể là do hoặc nhiều khả năng là do COVID-19.

FEMA không coi tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất, hoặc các hình thức hỗ trợ khác không nhằm mục đích cụ thể để trang trải chi phí tang lễ là trùng lặp quyền lợi. Do đó, những người làm đơn đã sử dụng bảo hiểm nhân thọ để thanh toán các chi phí tang lễ có thể được cân nhắc nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Mặc dù nhân viên nhà tang lễ có thể giúp một cá nhân thu thập các tài liệu cần thiết, nhưng họ không thể thay mặt người nộp đơn nói chuyện trừ khi người nộp đơn chỉ định họ đại diện cho mình thông qua giấy ủy quyền.

Cập nhật lần cuối