E si yon moun te fè depans fineray apre ou fin aplike pou Asistans Fineray pou COVID-19? Èske sèvis adisyonèl sa yo ap kouvri?

Asistans Fineray pou COVID-19 konsidere kòm yon peman inik pou depans fineray yo, e moun yo ta dwe aplike apre yo fin fè tout depans aplikab yo.  Si yon moun te fè depans adisyonèl pou fineray apre ou fin resevwa Asistans Fineray pou COVID-19, yo pral bezwen pou depoze yon apèl epi soumèt dokimantasyon adisyonèl (egzanp., resi, kontra mezon finèb, elatriye.). Asistans Fineray pou COVID-19 limite nan yon maksimòm $9,000 pou chak moun ki mouri ak $35,500 pou chak aplikasyon, pou chak eta, teritwa, oswa Distri Columbia, nan ka kote aplikan an te fè depans fineray pou plizyè moun ki mouri.

Dènye mizajou