Điều gì sẽ xảy ra nếu có người phải chịu chi phí tang lễ sau khi nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19? Các dịch vụ bổ sung này có được đài thọ không?

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được coi là khoản thanh toán một lần cho chi phí tang lễ, và các cá nhân nên nộp đơn đăng ký sau khi đã chịu mọi chi phí phát sinh. Nếu một cá nhân phải chịu thêm chi phí tang lễ sau khi nhận được Hỗ trợ Tang lễ COVID-19, họ sẽ cần nộp đơn kháng nghị và nộp tài liệu bổ sung (ví dụ: biên lai, hợp đồng với nhà tang lễ, v.v.). Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 được giới hạn ở mức tối đa là $9,000 cho mỗi cá nhân qua đời và $35,500 cho mỗi đơn đăng ký theo tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc District of Columbia, trong trường hợp người nộp đơn phải chịu chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố.

Cập nhật lần cuối