U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Cách làm đơn đăng ký

Những ai Đủ Điều kiện

Ngân quỹ được Nhận Như thế nào

Các Tài Nguyên Hỗ Trợ Bổ Sung

Tìm thông tin Hỗ trợ Tang lễ bằng ngôn ngữ của bạn:
中文 | EnglishEspañol | Kreyòl Ayisyen | 한국어 | Français | عربي | हिन्दी | Português | Pусский | Tagalog | Bengali

Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho nhiều gia đình. Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa. Chúng tôi tận tâm giúp giảm một phần căng thẳng tài chính và gánh nặng do virus gây ra.

Theo Đạo luật Hỗ trợ Ứng phó và Cứu trợ Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Cứu Người Dân Mỹ năm 2021, FEMA sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 xuất hiện sau ngày 20 Tháng Một, 2020.

Cách làm đơn đăng ký

Đường dây Hỗ trợ Tang lễ COVID-19

Bắt đầu nhận đơn vào 12 Tháng Tư, 2021
844-684-6333 | TTY: 800-462-7585

Giờ Hoạt động:
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 a.m. đến 9 p.m. Giờ Eastern (Miền Đông)

Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video của quý vị, Innocaption hoặc CapTel, hãy cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.

alert - warning


Cảnh báo Lừa đảo: Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về việc những kẻ lừa đảo liên lạc với mọi người và đề nghị giúp họ đăng ký nhận tiền hỗ trợ tang lễ. FEMA không hề gửi thông báo nào như vậy và chúng tôi không liên lạc với mọi người trước khi họ đăng ký nhận hỗ trợ.
 
Tìm hiểu Thêm

Những ai Đủ Điều kiện?

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of Columbia.
  • Giấy chứng tử phải cho thấy ca tử vong có nguyên do từ COVID-19.
  • Đương đơn phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí tổn tang lễ sau ngày 20 Tháng Một, 2020.
  • Không có yêu cầu rằng người chết phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện.

Nếu quý vị có chi phí tang lễ do COVID-19, chúng tôi khuyến khích quý vị giữ và thu thập tài liệu. Các kiểu thông tin cần bao gồm:

  • Một giấy chứng tử chính thức nêu nguyên nhân cái chết trực tiếp hoặc gián tiếp là do COVID-19 và cho thấy rằng cái chết xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of Columbia.
  • Các tài liệu về chi phí tang lễ (giấy biên nhận, hợp đồng nhà tang lễ, v.v.) bao gồm tên đương đơn, tên người chết, số tiền chi phí tang lễ, và các ngày phát sinh chi phí tang lễ.
  • Bằng chứng nhận được ngân quỹ từ các nguồn khác cụ thể để dùng cho chi phí tang lễ. Chúng tôi không thể cung cấp trùng lặp các quyền lợi đã nhận được từ bảo hiểm mai táng và tang lễ, hỗ trợ tài chính nhận được từ các cơ quan tình nguyện, cơ quan chính quyền, hoặc các nguồn khác.

Ngân quỹ được Nhận Như thế nào

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị sẽ nhận được một tờ chi phiếu qua thư, hoặc ngân quỹ gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, tùy vào lựa chọn nào quý vị chọn khi đăng ký nhận hỗ trợ.

Các Tài Nguyên Hỗ Trợ Bổ Sung

Cập nhật lần cuối April 21, 2021