Hỗ trợ Vắc-xin

Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Kế hoạch ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng bằng cách làm việc với các đối tác liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ để hỗ trợ, tăng cường và xúc tiến chủng ngừa ở Hoa Kỳ.
a blue vaccine needle
alert - warning

Giai đoạn sự cố đại dịch COVID-19 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. FEMA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ về tang lễ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 cho những người bị mất đi người thân do đại dịch này.

Làm thế nào Quý vị Có thể được Chủng ngừa

CDC đang cung cấp các khuyến nghị cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương về những người nên được chủng ngừa trước..

Các khuyến nghị của CDC dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn về Các Phương thức Chủng ngừa, một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia y tế và sức khỏe.

alert - info


Mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ và bộ lạc có kế hoạch riêng để quyết định nhóm người nào sẽ được chủng ngừa trước. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với sở y tế tiểu bang, lãnh thổ hoặc bộ lạc của quý vị.

Hỗ trợ của FEMA cho Phân phối Vắc-xin

FEMA đang hỗ trợ các địa điểm chủng ngừa bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính nhanh chóng, cung cấp thiết bị và vật tư liên bang, đồng thời triển khai nhân sự liên bang đến các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và những người nộp đơn đủ điều kiện khác cho các nỗ lực tiêm chủng.

Nếu quý vị là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp đang tìm cách hỗ trợ các nỗ lực vắc-xin COVID-19, có nhiều cách khác nhau để trợ giúp.

If you are an individual or a business looking to support the COVID-19 vaccine efforts, there are many different ways to help.

Learn How to Help

Đẩy nhanh Nỗ lực Tiêm Vắc-xin

FEMA sẽ hoàn trả chi phí cho chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ và District of Columbia cho việc sử dụng Vệ binh Quốc gia để ứng phó với COVID-19 với mức chia sẻ chi phí 100% cho đến ngày 30 Tháng Chín, 2021.

Chúng tôi sẽ xúc tiến việc hoàn trả chi phí cho các dự án công việc khẩn cấp đủ điều kiện khi thích hợp và phù hợp với luật hiện hành. Hỗ trợ này có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

Graphic
A blue fridge illustration with a snow flake on it

Cho thuê phương tiện, thiết bịđể quản lý và bảo quản vắc-xin.

Graphic
Aa illustration of a woman with a badge and 2 people behind her

Hỗ trợ nhân sự và đào tạo.

Graphic
Illustration of a face mask

Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và các vật dụng hành chính khác.

Graphic
illustration of a laptop with dots coming out on the left into a map of the united states

Sử dụng công nghệ để đăng ký và theo dõi việc sử dụng vắc-xin.

Xác định và Lấp đầy Các Khoảng trống Nguồn lực

Chúng tôi đang làm việc với HHS và các cơ quan liên bang khác để đảm bảo cách tiếp cận phối hợp sử dụng các cơ quan có thẩm quyền của Đạo luật Sản xuất Quốc phòng bất cứ khi nào cần thiết để các công ty tư nhân có thể tăng cường cung cấp vắc-xin và thúc đẩy sản xuất vắc-xin.

Graphic
Icon of a Generic File Document with an Arrow Pointing Down to a Line

Tìm hiểu thêm về cách FEMA đang giúp các chính phủ trong nỗ lực phân phối vắc-xin của họ thông qua việc hoàn trả các chi phí liên quan.

Câu hỏi thường gặp về Lập kế hoạch Chủng ngừa COVID-19 của FEMA

Hỗ trợ và Thành lập các Trung tâm Chủng ngừa

Graphic
A light blue map with dark blue pins on it

Chúng tôi đang điều phối thông qua Trung tâm Điều phối Phản ứng Quốc gia và 10 văn phòng khu vực trên toàn quốc để hỗ trợ các vùng, lãnh thổ và bộ lạc với:

  • Thiết lập các địa điểm chủng ngừa.
  • Thành lập các trung tâm chủng ngừa cộng đồng mới.
  • Hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng Vệ binh Quốc gia để mở rộng khả năng tiếp cận vắc-xin

Vui lòng đọc Sách hướng dẫn của Trung tâm Chủng ngừa Cộng đồngcủa chúng tôi.

Learn More

Đảm bảo Tiếp cận Vắc-xin Công bằng

FEMA cam kết đảm bảo mọi cá nhân muốn chủng ngừa đều có thể được tiêm. Chúng tôi đang hỗ trợ các tiểu bang, bộ lạc và vùng lãnh thổ bằng cách cung cấp thiết bị, kinh phí và nhân sự cho các trung tâm chủng ngừa.

FEMA đã thành lập Nhóm Tư vấn Dân Quyền để giúp đảm bảo sự công bằng trong việc phân bổ các nguồn lực khan hiếm, bao gồm bất kỳ việc phân bổ vắc-xin nào trong tương lai. Nhóm bao gồm các thành viên từ các văn phòng chương trình của FEMA, và các cơ quan liên bang khác:

  • Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)
  • HHS, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.
  • HHS, Cục Quản lý Sinh hoạt Cộng đồng Hoa Kỳ
  • HHS, Thứ trưởng phụ trách Chuẩn bị và Ứng phó
  • Văn phòng Gia cư và Phát triển Đô thị
  • Bộ phận Dân Quyền Sở Tư pháp
  • Văn phòng Dân quyền và Tự do Dân sự của Bộ An ninh Nội địa

FEMA Hành động để Đảm bảo Công bằng trong Phân phối Vắc xin

Nhà Trắng Hỗ trợ Như thế nào?

Để giải quyết và ngăn chặn sự bất bình đẳng về y tế do COVID-19 và đảm bảo phản ứng công bằng với đại dịch, chính quyền Biden-Harris đã công bố Nhóm Công tác về Công bằng Y tế COVID-19.

News and Information

Cập nhật lần cuối