Sipò Vaksen

Nou kontinye sipòte Plan Repons Mezon Blanch ak COVID-19 lan nan travay nou avèk patnè federal yo, eta, lokal, tribi ak teritoryal yo pou ede, ogmante epi akselere vaksinasyon yo Ozetazini.
a blue vaccine needle
alert - warning

Peryòd ensidan COVID-19 la te fini 11 Me 2023. FEMA ap kontinye bay fasistans fineray jiska 30 septanm 2025, pou moun ki pèdi moun ki chè pouyo akòz pandemi sa a.

Kijan Ou Kapab Vaksinen

CDC a ap bay rekòmandasyon a gouvènman federal, eta, avèk lokal yo sou  Kilès ki ta dwe vaksinen anpremye.

Rekòmandasyon CDC yo baze dapre sa yo ki soti nan Komite Konsiltatif sou Pratik Vaksinasyon yo, yon panèl espè sante ak medikal endepandan.

alert - info

Chak eta, teritwa avèk tribi genyen pwòp plan pa yo pou deside ki gwoup moun ki pral vaksinen anpremye. Pou plis enfòmasyon, kontakte  depatman sante nan eta ou, teritwa w oswa nan tribi w .

FEMA Sipò pou Distribisyon Vaksen

FEMA ap sipòtè lokal vaksinasyon yo lè l ap bay asistans finansye akselere, lè l ap bay ekipman ak pwodui federal yo, epi lè l ap voye pèsonèl federal yo nan eta yo, nan tribi, teritwa yo, avèk lòt aplikan kalifye nan efò yo ap fè pou vaksinasyon.

Si ou se yon endividyèl oswa yon biznis k ap chèche sipòte efò pou vaksen COVID-19 yo, genyen anpil fason pou ede.

Akselere Efò yo pou Vaksen

FEMA will reimburse state, local, tribal and territorial governments and the District of Columbia for the use of their National Guard to respond to COVID-19 at a 100% cost share until Sept. 30, 2021.

We will expedite reimbursement for eligible emergency work projects as appropriate and consistent with applicable law. Such assistance may include but is not limited to:

Graphic
A blue fridge illustration with a snow flake on it

Lokasyon lokal yo oswa ekipman pou administre epi estoke vaksen an.

Graphic
Aa illustration of a woman with a badge and 2 people behind her

Sipò pou pèsonèl avèk fòmasyon.

Graphic
Illustration of a face mask

Bay ekipman pwoteksyon pèsonèl avèk lòt pwodui administratif yo.

Graphic
illustration of a laptop with dots coming out on the left into a map of the united states

Itilize teknoloji pou enskri epi pou swiv administrasyon vaksen an.

Idantifye epi Ranpli Resous ki Manke yo

N ap travay avèk HHS avèk lòt ajans federal yo pou garanti yon apwòch ki kowòdone pou itilize otorite Lwa Pwodiksyon Defans yo nenpòt kote li nesesè yon fason pou konpayi sektè prive yo kapab ogmante kantite vaksen epi ogmante fabrikasyon vaksen.

Graphic
Icon of a Generic File Document with an Arrow Pointing Down to a Line

Learn more about how FEMA is helping governments with Aprann plis sou kijan FEMA ap ede gouvènman yo avèk efò nan distribisyon vaksen yo atravè ranbousman depans ki asosye yo.

FEMA COVID-19 Vaccination Planning FAQ

Sipòte epi Etabli Sant yo pou Vaksen

Graphic
A light blue map with dark blue pins on it

Nou ap kowòdone atravè Sant Kowòdinasyon Repons Nasyonal nou an avèk 10 biwo rejyonal atravè nasyon an pou sipòte rejyon yo, teritwa ak tribi yo avèk:

  • Etabli lokal vaksinasyon yo.
  • Etabli nouvo sant vaksinasyon kominote yo.
  • Sipòte operasyon Gad Nasyonal yo pou agrandi aksè ak vaksen yo.

Fè lekti sou paj nou a nan Community Vaccination Centers Playbook.

Garanti Aksè Ekitab ak Vaksen

FEMA angaje li pou garanti chak moun ki vle yon vaksen kapab jwenn youn. Nou ap sipòte eta yo, tribi yo avèk teritwa yo lè n ap bay ekipman, finansman ak pèsonèl pou sant vaksinasyon yo.

FEMA te etabli yon Gwoup Konsiltatif Dwa Sivil pou garanti ekite nan alokasyon resous ki ra yo, tankou nenpòt alokasyon vaksen adisyonèl alavni. Gwoup la genyen ladan l manm ki soti nan biwo pwogram FEMA yo, avèk lòt ajans federal yo:

  • Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal (Health and Human Services (HHS))
  • HHS, Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention)
  • HHS, Administrasyon pou Lavi Kominotè (Administration for Community Living)
  • HHS, Sekretè Adjwen pou Preparasyon ak Repons (Assistant Secretary for Preparedness and Response)
  • Lojman ak Devlopman Iben (Housing and Urban Development)
  • Divizyon Dwa Sivil nan Depatman Jistis (Department of Justice Civil Rights Division)
  • Biwo Depatman Sekirite Teritwa pou Dwa Sivil ak Libète Sivil (Department of Homeland Security’s Office for Civil Rights and Civil Liberties)

FEMA Pran Aksyon pou Garanti Ekite nan Distribisyon Vaksen

Kijan Mezon Blanch lan ap Sipòte?

Pou adrese epi anpeche inegalite sante nan COVID-19 epi pou garanti yon repons ekitab ak pandemi an, administrasyon Biden-Harris la te anonse COVID-19 Health Equity Task Force la.

News and Information

FEMA te angaje yon lòt $33.5 milyon dola pou Zile Vyèj Ameriken yo pou ranbouse teritwa a pou sèvis medikal ijans pandan pandemi COVID-19 la.
illustration of page of paper

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Efò nan tout yon kominote te abouti a 155 dòz vaksen COVID-19 ki te administre nan Klinik Morris de Castro nan Cruz Bay nan jounen samdi, 20 mas.

illustration of page of paper
Dènye mizajou