Entèvansyon parapò ak Coronavirus (COVID-19)

FEMA, HHS ak patnè federal nou yo ap travay avèk gouvènman leta, lokal, tribi ak teritoryal yo pou egzekite yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik parapò ak pandemi COVID-19 la pou pwoteje sante ak sekirite pèp .Ameriken an
Illustration of a face mask with a question mark in a chat bubble and exclamation mark in a chat bubble.

alert - warning

Jwenn dènye enfòmasyon sou kòman pou w pwoteje tèt ou ak kisa pou w .fè si w panse ou malad nan coronavirus.gov.

feature_mini img

Videyo | Foto | Grafik | Kominike Laprès | Deklarasyon Katastwòf | Fèy Enfòmasyon ak Konsèy

feature_mini img

Sa N ap Fè | Sa Ou Kapab Fè | Resous Adisyonèl Gouvènman

feature_mini img

Sipò pou Relouvèti | Ranbousman Finansye FEMA | Meyè Pratik | Asosyasyon pou Resous Pwofesyonèl

feature_mini img

Lis Resous pou Rekiperasyon Federal | Asistans nan FEMA

feature_mini img

Sous Done yo | Bon Èd, Bon Kote, Bon Moman

Dènye mizajou July 6, 2021