Nouvèl & Laprès: Dezas 4615

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

30

NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te apwouve prèske 800 milyon dola pou ede Abitan New York yo retabli epi rekonstwi.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
NEW YORK - FEMA te dekese anviwon $335,000 pou finanse Temple Tikvah ki nan Konte Nassau an pou depans ki te fèt nan kad mezi pwoteksyon annijans yo aprè dega k te genyen nan moman pasaj Siklòn Ida an. Sa se sèlman youn nan demach FEMA te fè pou ede nan rekiperasyon ak rekonstriksyon tanp adorasyon nan eta New York yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Pwopriyetè ak lokatè kay nan Konte Orange ki te sibi domaj oswa ki te pèdi pwopriyete yo nan rès siklòn Ida a, soti 1e pou rive 3 septanm 2021, gen jiska Lendi 31 janvye, pou yo aplike. pou asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
NEW YORK – Sa gen kat (4) mwa depi rès siklòn Ida a te frape kay, biznis, ak enfrastrikti ki nan Eta New York la. Jiska jodiya, Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration) ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon (Administration and the National Flood Insurance), debloke prèske demi bilyon dola pou ede abitan New York yo rekipere ak rekonstwi.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Pwopriyetè kay ak lokatè ki pa gen asirans oswa ki pa gen asirans pou repare domaj pwopriyete yo te sibi nan Siklòn Ida a gen djiska Madi 4 Janvye pou yo aplike pou yo resevwa asistans nan kad katastwòf FEMA a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.