Nouvèl & Laprès: Dezas 4615

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

30

NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te apwouve prèske 800 milyon dola pou ede Abitan New York yo retabli epi rekonstwi.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
NEW YORK - FEMA te dekese anviwon $335,000 pou finanse Temple Tikvah ki nan Konte Nassau an pou depans ki te fèt nan kad mezi pwoteksyon annijans yo aprè dega k te genyen nan moman pasaj Siklòn Ida an. Sa se sèlman youn nan demach FEMA te fè pou ede nan rekiperasyon ak rekonstriksyon tanp adorasyon nan eta New York yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Pwopriyetè ak lokatè kay nan Konte Orange ki te sibi domaj oswa ki te pèdi pwopriyete yo nan rès siklòn Ida a, soti 1e pou rive 3 septanm 2021, gen jiska Lendi 31 janvye, pou yo aplike. pou asistans federal pou katastwòf.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
NEW YORK – Sa gen kat (4) mwa depi rès siklòn Ida a te frape kay, biznis, ak enfrastrikti ki nan Eta New York la. Jiska jodiya, Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration) ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon (Administration and the National Flood Insurance), debloke prèske demi bilyon dola pou ede abitan New York yo rekipere ak rekonstwi.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Pwopriyetè kay ak lokatè ki pa gen asirans oswa ki pa gen asirans pou repare domaj pwopriyete yo te sibi nan Siklòn Ida a gen djiska Madi 4 Janvye pou yo aplike pou yo resevwa asistans nan kad katastwòf FEMA a.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Considering Policies and Regulations to Reduce Risks Caused by Urban Flooding (Hurricane Ida in New York Fact Sheet 4)

This fact sheet summarizes the recommendations from technical reports FEMA prepared after Hurricane Ida. Communities use different mechanisms to put recommendations into practice.

file icon
Understanding Stormwater Runoff in Highly Urbanized Areas (Hurricane Ida in New York Fact Sheet 3)

This fact sheet explains stormwater runoff, stormwater drainage systems, and ways communities manage runoff and reduce the impacts of urban flooding.

file icon
Flood Warning and Inundation Mapping (Hurricane Ida in New York Fact Sheet 2)

This fact sheet describes how flood warning systems, flood alerts, and flood inundation products convey flood risk information.

file icon
What Building Owners and Tenants Should Know About Urban Flooding ( Hurricane Ida in New York Fact Sheet 1)

This fact sheet describes urban flooding and how it can create unsafe conditions and damage buildings.

file icon
Reducing the Effects of Urban Flooding in New York City (Hurricane Ida in New York Technical Report 3)

This report briefly explains the basics of rainfall runoff, urban flooding, and urban stormwater drainage systems.

file icon
Building Performance: Egress from Floodprone Basements (Hurricane Ida in New York Technical Report 2)

This report describes the MAT’s observations related to the egress of occupants from basements flooded when the capacity of stormwater drainage systems is exceeded.

file icon
Building Performance: Basement Buildings and Urban Flooding (Hurricane Ida in New York Technical Report 1)

This report provides information to help New York City and similar urban areas to prepare better for future urban flooding events.

New York Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues
New York Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues

New York Remnants of Hurricane Ida One Year Infographic
New York Remnants of Hurricane Ida One Year Infographic

A woman at the table on a laptop with a calendar in front of her
DR-4615-NY Orange County JAN 31 Deadline to Apply Graphic