נייעס און מעדיע אומגליק 4615

דרוק רעליסעז און פאקט צעטלעך

25

ניו יארק - אכט חודשים זינט די רעשטלעך פון הוריקאן איידע האט געשעדיגט הייזער, ביזנעסעס און אינפראסטרוקטורן איבער ניו יארק, האבן FEMA, די US קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע און די נאציאנאלע פלייץ אינשורענס פראגראם באשטעטיגט כמעט אכט הונדערט מיליאן דאלאר צו העלפן ניו יארקער קומען צו זיך און צוריקבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
ניו יארק - FEMA האט זיך אונטערגענומען א סכום פון כמעט 335,000$ אפצוגעבן פאר טעמפל תקוה אין נאסאו קאונטי פאר קאסט וואס האבן א שייכות מיט עמערדזשענסי אפהיט מיטלען פון די רעשטלעך פון הוריקאן איידע. דאס איז נאר איינע פון די טריט וואס FEMA האט זיך אונטערגענומען צו העלפן געבעט ערטער אין דער סטעיט פון ניו יארק זיך צוריק אויפשטעלן און אויפבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
אייגנטימערס און דינגערס אין אראנדזש קאונטי וואס האבן געהאט נכסים שאדן אדער פארלוסטן גורם געווען פון די רעשטלעך פון הוריקאן איידע צווישן סעפטעמבער 1-3 האבן ביז מאנטאג, יאנואר 31, צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף.
illustration of page of paper פאקט צעטלעך |
ניו יארק - עס איז אדורך פיר מאנאטן זינט די רעשטלעך פון הוריקאן איידע האט אימפאקטירט שטיבער, ביזנעסעס און אינפראסטרוקטור איבער ניו יארק סטעיט. ביז צום היינטיגן טאג, האבן, FEMA, די US קליינע ביזנעס אדמיניסטראציע און די נאציאנאלע פלייץ אינשורענס פראגראם אויסגעצאלט כמעט א האלבן ביליאן דאלאר צו העלפן ניו יארקער צוריקבאקומען און צוריקבויען.
illustration of page of paper דרוק רעליסעז |
מיטן טערמין צו אפליקירן פאר פעדעראלע קאטאסטראפע הילף נאר זיבן טאג אוועק, זאלן ניו יארקער וואס האבן געהאט פארלוסטן אדער שאדנס פון הוריקאן איידע האבן אין זינען אז FEMA שטעלט צו פינאנציעלע הילף פאר פאסיגע אינדיווידועלע און הויזגעזינדער וואס האבן נישט קיין אינשורענס אדער זענען אונטעראינשורט די נייטיגע אויסגאבן וואס זענען ארויסגעקומען צוליב דעם שטורעם. FEMA הילף פארטרעט נישט אינשורענס און קען נישט צוריקצאלן פאר אלע פארלוסטן געשען פון דער קאטאסטראפע.
illustration of page of paper פאקט צעטלעך |

PDF גראפיקס און מאלטימעדיע

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

קיין שום פיילס האט מעט געקוויטעלט מיט די דאזיגער אומגליק