נאשטימטע געגענטער אומגליק 4615

Map of New York

הילף פאר יחידים

יחידים און הויזגעזינדער אין די דאזיגע קאונטיס זענען ערלויבט צו אפליקירן פאר פינאנציעל און דירעקטע באדינונגן בעט הילף, אדער באקענט זיך מער וועגו דער אנדיווידואל אסיסטענס פראגראם .

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • Orange (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Westchester (County)

הילף פארן ציבור

שטאטישע, לאקאלע, טריבאל, און טעריטאריאלע רעגירונגן און געוויסע פריוואטע אומבאצאלטע ארגענאזאציעס אין די דאזיגע קאוינטיס זענען ערלויבט הילף פאר נויטפאלע ארבעט און פארריכטן אדער פארבייטן פון אומגליק דערשלאגענע געביידעס באקענט זיך מער וועגן דער פאבליק אסיסטענס פראגראם.

PA

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-A

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-B

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)

PA-C

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-D

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-E

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-F

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-G

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-H

נישט דא


וויאזוי מען דעקלארירט אן אומגליק

דער ראבערט טי סטאפארד אומגליק רעליעף און נויטפאלע הילף אקט שטייט טיילוויז אז: "אלע בעטן פאר א דעקלארעשאן פון דער פרעזידענט אז א הויפט אומגליק איז פארהאן זאלן געמאכט ווערן דורך דער גאוועראר פון די אפעקטירטע שטאט אדכ=ער שטח, אדער דורך די טריבאל פירער."

באזיכט אונזער וויאזוי מען דעקלארירט אן אומגליק בלאט פאר פרטיות'דיגע אינפארמאציע אויף די כללים און פראצעדארס וואס פירן דעם פראצעס, אריינטיילעדיג

 • באדערפענישן וואס גאווערנארס/ פירערס גייאן נאך ווען זיי געבן אריין זייער בעטן פאר א פרעזידנטאל אומגליק דעקלארעשאן
 • אויטאריטעטן וואס שענקן פעדעראלע רעקאגנאזירטע אינדיאן טריבאל רעגירונגן די אפציע צו בעטן א פרעזידנטאל נויטפאל אדער הויפט אומגליק דעקלאראציע
 • וויאזוי FEMA געגענט אפיסעס ארבעטן מיט שטאטן אדער אינדיאן טריבאל רעגירונגן אנצופירן ערשטע שאדן אפשאצונגן
 • סיבות וואס באשטימן ווען מען שטעלט צו הילף פאר יחידים