အထူးသတ်မှတ် နေရာများ- ကပ်ဘေး 4615

Map of New York

တစ်ဦးချင်းအကူအညီ

လက်ရှိ အထူးသတ်မှတ် ‌စီရင်စုများထဲက လူများ နှင့် မိသားစုများမှာ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အရည်အချင်း ပြည်မီကြတယ်။ အကူအညီအတွက် လျှောက်ပါ၊, သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်း အကူအညီ အကြောင်းကို နောထပ် လေ့လာပါ။ .

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • Orange (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Westchester (County)

အများအကူအညီ

ပြည်နယ်၊ ‌ဒေသ၊ လူမျိုးစု နှင့် နယ်‌မြေ အစိုးရများ နှင့် လက်ရှိ အထူးသတ်မှတ် စီရင်စုများထဲက အချို့သော အကျိုးအမြတ်မရှာတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများဟာ အရေးပေါ် လုပ်ငန်းများ နှင့် ကပ်ဘေးကြောင့် နစ်နာခဲ့ရတဲ့ အရာများကို ပြုပြင်ပေးရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးပေးရန် အကူအညီများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြပါတယ်။ ပြည်သူ့အတွက် အကူအညီ အကြောင်းကို နောထက်ပ် လေ့လာပါ။.

PA

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-A

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-B

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Ulster (County)
 • Westchester (County)

PA-C

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-D

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-E

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-F

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-G

 • Bronx (County)
 • Dutchess (County)
 • Kings (County)
 • Nassau (County)
 • New York (County)
 • Orange (County)
 • Putnam (County)
 • Queens (County)
 • Richmond (County)
 • Rockland (County)
 • Suffolk (County)
 • Sullivan (County)
 • Westchester (County)

PA-H

တစ်ခုမှ မဟုတ်


ကပ်ဘေးကို ကြေညာပေးပုံ

ရောဘတ် တီ စတင်းဖို့ဒ် ကပ်ဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် အကူအညီဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေက ဖော်ပြထားရာတွင် “ကြီးမားသည့် ကပ်ဘေးဖြစ်ပေါ်ကြောင်း သမ္မတက ကြေညာရန်အတွက် တောင်းဆိုချက်များ အားလုံးကို ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပိုင်နက်နယ်မြေရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သို့မဟုတ် ဌာနေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်က ပြုလုပ်ရမည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကပ်ဘေးကို ကြေညာပေးပုံ စာမျက်မှာကို ဝင်ကြည့်ပြီး တွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြည့်ပါ။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်-

 • အုပ်ချုပ်ရေးမှုများ/ခေါင်းဆောင်များက ကပ်ဘေးဒဏ်အဖြစ် သမ္မတက ကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုရာ၌ လိုက်နာရမည့် လိုအပ်ချက်များ
 • ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုထားသော ဌာနေအင်ဒီယန်း တိုင်းရင်းသား အစိုးရများအား အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ကပ်ဘေးဖြစ်ကြောင်း သမ္မတက ကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုခွင့်ပေးခြင်း
 • FEMA ဒေသဆိုင်ရာရုံးများက အင်ဒီယန်း ဌာနေတိုင်းရင်းသား အစိုးရများနှင့် ကနဦးပျက်စီးမှု သုံးသပ်ချက် (PDAs) ကို မည်သို့ လုပ်ဆောင်သနည်း
 • တစ်ဦးချင်း အကူအညီရရှိရန် မည်သည့်အချက်များက အဆုံးအဖြတ်ပေးသနည်း