Balita at Media: Sakuna 4615

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

17

NEW YORK – Habang nagpapagawa at muling-nagpapatayo ng mga kanilang mga tahanan ang mga nakatira sa New York, nakipagtambal ang FEMA sa Lowe’s home improvement store sa Queens upang magbigay ng libreng impormasyon at mga tip kung paano gawing mas matibay at ligtas ang mga bahay na nasalanta ng natural na kalamidad.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang Suffolk County Disaster Recovery Center (Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay permanenteng magsasara ng 6 n.g. Sabado pero ang mga residenteng apektado ng Bagyong Ida ay makakakuha pa rin ng tulong sa kanilang pang-FEMA na aplikasyon sa tulong sa sakuna. Telepono, kompyuter, o mobile device lang ang kailangan para makakuha ng tulong.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Isang FEMA Mobile Disaster Recovery Center (Sasakyang Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay bibisita sa Bronx Okt. 29–Nob. 1 upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ida na makapag-apply para sa FEMA tulong sa sakuna at makakuha ng sagot sa kanilang tanong.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Dinagdag ng FEMA ang Dutchess County sa Set. 5 na deklarasyon ng pederal na sakuna mula sa Bagyong Ida, dinadala sa siyam ang bilang ng mga county na kung saan ang mga residente ay maaari nang maging karapat-dapat mag-apply para sa tulong sa sakuna ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Nagbibigay ng serbisyo sa pagsasalin at interpretasyon ang FEMA upang maabot at makipag-ugnayan sa mga nakaligtas sa sakuna na nagsasalita ng kaunting Ingles o hindi nagsasalita nito. Ang FEMA ay may mga tauhan at teknolohiya upang sumuporta sa pagbawi sa sakuna para sa mga taong bingi, may kahirapan sa pandinig o may kalabuan ang paningin.
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.