Kumuha ng Payo para sa Pagpapaayos ng Tahanan Nob. 1-6 sa Lowe’s sa Queens

Release Date Release Number
016
Release Date:
October 29, 2021

NEW YORK – Habang nagpapagawa at muling-nagpapatayo ng mga kanilang mga tahanan ang mga nakatira sa New York, nakipagtambal ang FEMA sa Lowe’s home improvement store sa Queens upang magbigay ng libreng impormasyon at mga tip kung paano gawing mas matibay at ligtas ang mga bahay na nasalanta ng natural na kalamidad.

Mayroong mga espesyalista ang FEMA sa mga lokasyong nakalista sa ibaba upang makasagot sa mga katanungan at magbigay ng mga tip at mga pamamaraan para magpatayo ng mga tahanang lumalaban sa panganib upang makatulong na makaiwas o magpabawas sa mga pagkasira dulot ng mga sakuna. Karamihan ng mga impormasyon ay nakatuon papunta sa gawaing do-it-yourself (gawin-ng-sarili) at mga pangunahing kontratista.

Ang mga tagapagpayo ng Hazard Mitigation (Pag-iwas sa Sakuna) ng FEMA ay naroon Lunes, Nob. 1 hanggang Sabado, Nob. 6

Lowe’s

253-01 Rockaway Blvd.

Rosedale, NY 11422

Oras: 9 ng umga hanggang 6 ng umaga

May mga libreng mapapagkukunan ng impormasyon na mga booklet tungkol sa pagprotekta sa isang tahanan mula sa pagksira dulot ng pagbaha para sa mga nakaligtas. Karagdagang impormasyon tungkol sa pagprotekta ng pag-aari ay mahahanap sa fema.gov/emergency-managers/risk-management.

Para sa pinakabago tungkol sa pagsisikap ng New York para sa pagbawi sa Bagyong Ida, bumisita sa fema.gov/disaster/4615. Sundan kami sa  Twitter sa twitter.com/femaregion2 at facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong