New York Remnants of Hurricane Ida

4615-DR-NY
New York

Panahon ng Insidente: Sep 1, 2021 - Sep 3, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Sep 5, 2021


Sarado na Ngayon: Panahon para Mag-apply para sa Tulong sa Sakuna

alert - warning

Ang huling araw para ang mga indibiuwal at pamilya ay mag-a-apply para sa tulong makalipas ang sakunang ito. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong paghabol.

Para suriin ang katayuan ng dating naisumiteng paghabol, pumunta sa DisasterAssistance.gov.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng Estados Unidos o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. Lahat ng mga inspeksiyon ay isasagawa sa telepono dahil sa COVID-19 at ang pangangailangang protektahan ang kaligtasan at kalusugan ng ating puwersa ng manggagawa at mga nakaligtas.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

sinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure

Magbolutaryo at Mag-donate

Maaaring abutin ng maraming taon bago makabawi makalipas ang sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng cash, mga kailangan bagay o oras mo. Matuto pa tungkol sa kung paano tulungan ang mga nangangailangan.

Pagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado ka sa pagbibigay ng mga bayad na serbisyo at goods para sa ginhawa sa sakuna, bumisita sa aming pahina ng Pakikipagnegosyo sa FEMA para magsimula.


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $202,024,921.70
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $22,420,660.38
Total Individual & Households Program Dollars Approved $224,445,582.08
Individual Assistance Applications Approved 41384
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $14,306,016.61
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $30,810,066.79
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $46,163,031.49
Huling na-update noong March 26, 2023