U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Hỗ Trợ của FEMA Có Thể Giúp Sửa Chữa hoặc Thay Thế Lò Sưởi

Release Date:
October 19, 2021

Quý vị là chủ nhà được hỗ trợ FEMA để sửa nhà phải không? Sau đó, quý vị có biết được lò sưởi nhà mình cũng bị hỏng hoặc phá hủy do Bão Ida không?

Nếu lò sưởi nhà quý vị không được bảo hiểm chi trả, thì quý vị có thể được hỗ trợ bổ sung từ FEMA để sửa chữa hoặc thay thế. Tuy nhiên quý vị phải khiếu nại lên FEMA bằng văn bản có kèm theo hóa đơn hoặc ước tính chi phí sửa chữa có thể kiểm chứng.

FEMA có thể trả lên đến toàn bộ chi phí thực tế theo hóa đơn hoặc chi phí ước tính cho một lò sưởi. Nếu quý vị sửa hoặc thay thế lò sưởi, thì có thể được FEMA hỗ trợ khi gửi tài liệu ước tính hoặc hóa đơn hợp lệ theo tiến trình khiếu nại. Khi nộp đơn xin hỗ trợ, quý vị nhớ báo cáo bất kỳ thiệt hại nào về lò sưởi do Bão Ida gây ra.

Quỹ cứu trợ người sống sót đủ tiêu chuẩn ở các quận Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, và Westchester đã có trong tuyên bố thảm họa liên bang do Bão Ida. Chỉ cứu xét hỗ trợ cho nhà là nơi ở chánh của chủ nhà. Nhà nghỉ và nhà thứ nhì thì không đủ tiêu chuẩn.

Hỗ Trợ Sửa Nhà cho chủ nhà chỉ dành cho các vật dụng không được bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ và những chi phí liên quan đến thảm họa để giúp nơi ở an toàn, vệ sinh và thuận tiện. FEMA cũng trợ giúp cho các thành phần cấu trúc khác trong nhà ở chánh của quý vị bao gồm giếng, hệ thống tự hoại, máy nước nóng và thiết bị điện khác.

Xin nhớ: Quý vị phải gửi đơn khiếu nại bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày FEMA ra thư cứu xét cho quý vị. Và quý vị nhớ gửi kèm tài liệu chứng minh yêu cầu khiếu nại như hóa đơn hoặc ước tính chi phí sửa chữa có thể kiểm chứng, ước tính của nhà thầu hoặc bằng chứng khác hỗ trợ cho đơn khiếu nại.

Sau khi gởi đơn khiếu nại đến FEMA, thì quý vị có thể được thư quyết định của họ trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nhận thư.

Nếu quý vị có thắc mắc về cách nộp đơn khiếu nại thì đến mạng lưới Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa – DRC Locator (Định vị DRC) (fema.gov) – hoặc gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị dùng dịch vụ tiếp âm video (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì cho FEMA số dùng dịch vụ đó. Tổng đài đường dây trợ giúp hoạt động từ 8:00 sáng đến 7:00 tối hàng ngày. Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha, số 3 để xin người thông dịch nói ngôn ngữ của quý vị.

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp, đến mạng lưới DisasterAssistance.gov hoặc dùng ứng dụng di động của FEMA để ghi danh xin hỗ trợ sau thảm họa.

Người có lợi tức thấp gặp khó khăn về pháp lý do bão Ida gây ra cũng có thể gọi số miễn phí để được cố vấn: 888-399-5459. Nếu muốn được người phục vụ pháp lý liên lạc với quý vị, xin điền mẫu trên mạng tại https://nysba.org/ida. Các ví dụ của dịch vụ hỗ trợ pháp lý bao gồm:

  • cố vấn các vấn đề về chủ nhà-người thuê
  • giúp lập hợp đồng sửa chửa nhà và với các nhà thầu
  • các vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng như tăng giá và tránh bị nhà thầu lừa đảo trong     tiến trình xây cất lại
  • hỗ trợ xin quyền lợi của chánh phủ
  • hỗ trợ nộp đơn xin bồi hoàn bảo hiểm nhân thọ, y tế và bất động sản
  • cố vấn các vấn đề vay tiền mua nhà-tịch biên

Xin đến mạng lưới DisasterAssistance.gov rồi bấm vào “Information” (Thông Tin) để có thêm các nguồn tài nguyên trực tuyến cũng như tải xuống nhiều tập sách nhỏ và hỗ trợ khác của FEMA.

Xin gọi số 211 hoặc vào mạng lưới https://www.211nys.org/contact-us để xin giới thiệu đến các cơ quan hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt trong cộng đồng. Cư dân Thành Phố New York, xin gọi số 311.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4615 để biết thông tin mới nhất về nỗ lực phục hồi sau Bão Ida của New York. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại twitter.com/femaregion2facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối October 21, 2021