U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Wsparcie FEMA może pomóc w naprawie lub wymianie pieca

Release Date:
October 19, 2021

Czy jesteś właścicielem domu, który otrzymał pomoc od FEMA na naprawy w gospodarstwie domowym? Czy niedawno odkryłeś, że Twój piec uległ uszkodzeniu lub został zniszczony przez huragan Ida?

Jeśli koszt Twojego pieca nie został pokryty przez odszkodowanie z ubezpieczenia, FEMA może Ci zapewnić dodatkową pomoc w jego naprawie lub wymianie. Ale najpierw musisz złożyć pisemny wniosek do FEMA i dołączyć możliwe do sprawdzenia rachunki za naprawę lub wycenę.

FEMA może pokryć wartość maksymalnie do rzeczywistego kosztu rachunku lub wyceny za piec. Jeśli naprawiłeś lub wymieniłeś piec, FEMA może zapewnić Ci pomoc jeśli podczas składania wniosku przedstawisz ważną wycenę lub rachunek. Składając wniosek o pomoc, pamiętaj o zgłoszeniu uszkodzenia pieca z powodu huraganu Ida.

Finansowanie jest dostępne dla kwalifikujących się osób ocalałych z hrabstw: Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, and Westchester, które zostały ujęte w federalnym oświadczeniu o klęsce żywiołowej z powodu huraganu Ida. Do pomocy mogą się kwalifikować wyłącznie właściciele zamieszkujący główne domostwo. Domy wakacyjne i drugie domy nie są ujęte w programie.

Pomoc na remont domu jest dostępna tylko dla właścicieli domów za nieubezpieczone lub niedoubezpieczone sprzęty i związane z klęską żywiołową wydatki, służące do przywrócenia bezpieczeństwa, higieny i funkcjonalności domu. Pewna pomoc od FEMA jest również dostępna za inne konstrukcyjne elementy Twojego podstawowego domu, m.in. studnie, szamba, grzejniki wody i inne urządzenia elektryczne.

Pamiętaj: musisz się odwołać w ciągu 60 dni od daty wystawienia przez FEMA pisma orzekającego. Nie zapomnij dołączyć dokumentów wspierających prośbę o rozpatrzenie, takich jak możliwe do sprawdzenia rachunki za naprawę lub wycenę, wycenę wykonawcy lub inne dowody wspierające Twoje odwołanie.

Po wysłaniu odwołania do FEMA, możesz się spodziewać pisma postanawiającego w ciągu 90 dni po otrzymaniu przez FEMA Twojego pisma.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu złożenia odwołania, wejdź na stronę Centrum Reagowania Kryzysowego – DRC Locator (fema.gov) – lub zadzwoń na infolinię FEMA pod numer 800-621-3362. Jeśli korzystasz z transmisji tekstu wideo (VRS), telefonii z napisami lub innej podobnej usługi, podaj agencji FEMA numer dla tej usługi. Operatorzy infolinii są dostępni od 8:00 do 19:00 codziennie. Naciśnij 2 dla języka hiszpańskiego, naciśnij 3, aby uzyskać pomoc tłumacza mówiącego w Twoim języku.

Aby złożyć wniosek o pomoc z tytułu klęski żywiołowej, możesz również zadzwonić na infolinię, wejść na stronę DisasterAssistance.gov lub użyć aplikacji mobilnej FEMA.

Osoby o niskich dochodach, mające problemy prawne w wyniku skutków przejścia Ida, mogą dzwonić na darmową infolinię, aby uzyskać poradę: 888-399-5459. Jeśli chcesz, aby doradca prawny skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz znajdujący się pod adresem https://nysba.org/ida. Przykłady dostępnej pomocy prawnej obejmują:

  • konsultacje dotyczące problemów związanych ze stosunkiem właściciel - najemca
  • pomoc w umowach remontu domu i umowach z wykonawcami
  • problemy związane z ochroną konsumenta, takie jak oszacowanie ceny i unikanie oszustw ze    strony wykonawców w procesie odbudowy
  • pomoc w uzyskaniu świadczeń państwowych
  • pomoc z tytułu roszczeń życiowych, medycznych i dotyczących mienia
  • konsultacje dotyczące problemów z egzekucji z zastawu na hipotece

Więcej zasobów internetowych oraz ulotek FEMA do pobrania i innych pomocy znajdziesz na stronie DisasterAssistance.gov - kliknij „Information”.

Namiary na agencje wspierające szczególne potrzeby społeczne można uzyskać, dzwoniąc pod numer 211 lub znaleźć pod adresem https://www.211nys.org/contact-us. Mieszkańcy Nowego Jorku dzwonią pod numer 311.

Aby się dowiedzieć o najnowszych działaniach związanych z odbudową po przejściu huraganu Ida, wejdź na stronę www.fema.gov/disaster/4615. Śledź nas na Twitterze pod adresem twitter.com/femaregion2 i www.facebook.com/fema.

Tags:
Ostatnia aktualizacja October 21, 2021