FEMA THÔNG BÁO CÔNG CỘNG 4618-DR-PA

Release Date:
Tháng 11 15, 2021

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) thông qua văn bản này đưa ra thông báo cho công chúng về ý định bồi hoàn cho những người nộp đơn đủ điều kiện các chi phí hợp lệ để sửa chữa và/hoặc thay thế các cơ sở bị hư hại do Tàn dư của Bão Ida (FEMA-4618-DR-PA) diễn ra từ ngày 31 Tháng Tám, 2021 đến ngày 5 Tháng Chín, 2021. Thông báo này áp dụng cho các chương trình Hỗ trợ Công cộng (PA), Hỗ trợ Cá nhân (IA), và Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) được thực hiện theo thẩm quyền của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford, 42 U.S.C. §§ 5121-5206.

Theo tuyên bố thảm họa lớn (FEMA-4618-DR-PA) được Tổng thống ký vào ngày 10 Tháng Chín, 2021 cho chương trình Hỗ trợ Cá nhân, kèm thông báo bổ sung để sửa đổi tuyên bố thảm họa lớn nhằm bao gồm cả chương trình Hỗ trợ Công cộng, được Tổng thống ký vào ngày 8 Tháng Mười, 2021, các quận sau đây đã được chỉ định là bị ảnh hưởng bất lời bởi thảm họa và đủ điều kiện cho cả IA và PA: Bedford, Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia, và York.  Các quận sau chỉ đủ điều kiện cho IA: Northampton. Các quận sau chỉ đủ điều kiện cho PA: Dauphin, Fulton, Huntingdon, Luzerne, và Schuylkill. Có thể sẽ chỉ định thêm các quận khác sau này.  Tất cả các quận trong Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania đều đủ điều kiện cho HMGP.

Thông báo công cộng này đề cập đến các hoạt động có thể ảnh hưởng đến các tài sản lịch sử, các hoạt động nằm trong hoặc ảnh hưởng đến các khu vực đất ngập nước hoặc vùng ngập lụt 100 năm, và các hành động quan trọng nằm trong vùng ngập lũ 500 năm. Những hoạt động như vậy có thể ảnh hưởng bất lợi đến tài sản lịch sử, vùng ngập lụt hoặc đất ngập nước, hoặc có thể dẫn đến việc tiếp tục dễ bị thiệt hại do lũ lụt.

Các Sắc Lệnh 11988 và 11990 của Tổng thống yêu cầu tất cả các hành động của liên bang nằm trong hoặc ảnh hưởng đến vùng ngập lụt hoặc đất ngập nước phải được xem xét về các cơ hội tái định cư, cũng như được đánh giá để cân nhắc về mặt xã hội, kinh tế, lịch sử, môi trường, pháp lý và đảm bảo an toàn.  Ở những nơi không có cơ hội tái định cư, FEMA được yêu cầu thực hiện việc xem xét chi tiết để xác định những biện pháp có thể thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.  Công chúng được mời tham gia vào quá trình xác định các giải pháp thay thế và phân tích tác động của chúng.

FEMA đã xác định rằng đối với một số loại hình cơ sở nhất định, thường là không có giải pháp thay thế nào để phục hồi trong vùng ngập lụt/đất ngập nước.  Đây là những cơ sở đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:  1) Ước tính của FEMA về chi phí sửa chữa thấp hơn 50% chi phí để thay thế toàn bộ cơ sở, và ít hơn $100,000; 2) cơ sở không nằm trong vùng ngập lụt; 3) cơ sở không bị thiệt hại lớn về cấu trúc trong thảm họa lũ lụt hoặc tình huống khẩn cấp được Tổng thống tuyên bố trước đó; và 4) cơ sở không quan trọng (ví dụ, cơ sở không phải là bệnh viện, nhà máy phát điện, trung tâm hoạt động khẩn cấp, hoặc cơ sở có chứa các vật liệu nguy hiểm).  FEMA dự định cung cấp hỗ trợ để phục hồi các cơ sở này về tình trạng trước thảm họa, ngoại trừ việc một số biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của lũ lụt hoặc các nguy cơ khác trong tương lai có thể được đưa vào trong công việc.  Ví dụ, việc phục hồi một cây cầu hoặc cống có thể bao gồm một đường dẫn nước lớn hơn để giảm nguy cơ rửa trôi trong tương lai.

Đối với các hoạt động định kỳ, đây sẽ là thông báo công cộng duy nhất được cung cấp.  Các hoạt động khác và những hoạt động liên quan đến cơ sở mà không đáp ứng bốn tiêu chí trên phải được xem xét chi tiết hơn, bao gồm nghiên cứu các địa điểm thay thế.  Các thông báo công cộng tiếp theo về các dự án như vậy sẽ được công bố nếu cần thiết, khi có thông tin cụ thể hơn.

Trong nhiều trường hợp, người nộp đơn có thể đã bắt đầu thực hiện công việc phục hồi cơ sở trước khi có sự tham gia của liên bang.  Ngay cả khi cơ sở phải trải qua quá trình xem xét và phân tích chi tiết các địa điểm thay thế, FEMA sẽ tài trợ cho việc phục hồi đủ điều kiện tại địa điểm ban đầu nếu cơ sở phụ thuộc về mặt chức năng vào địa điểm vùng ngập lụt của nó (ví dụ: các cây cầu và các cơ sở kiểm soát lũ lụt), hoặc dự án sẽ tạo điều kiện cho việc sử dụng một không gian mở, hoặc cơ sở là một phần không thể tách rời của một mạng lưới lớn hơn và sẽ là không thực tế hoặc không kinh tế để di dời, ví dụ như đường xá.  Trong những trường hợp như vậy, FEMA cũng phải xem xét các ảnh hưởng có thể xảy ra của việc không phục hồi lại cơ sở, giảm thiểu các tác động đến vùng ngập lụt/đất ngập nước, và xác định rằng nhu cầu thiết yếu đối với cơ sở của công chúng là lớn hơn rõ ràng so với các yêu cầu của Sắc Lệnh để tránh vùng ngập lụt/đất ngập nước, và địa điểm đó là giải pháp khả thi duy nhất.  Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania và các quan chức địa phương sẽ xác nhận với FEMA rằng các hành động được đề xuất tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành về quản lý vùng ngập lụt và bảo vệ vùng đất ngập nước của Tiểu bang và địa phương.

Sắc Lệnh 12898 của Tổng thống, các Hành động Giải quyết Công lý Môi trường ở các Nhóm Thiểu số và Nhóm có Thu nhập Thấp, chỉ đạo mỗi cơ quan liên bang tránh các tác động gây nhiều bất lợi và bất cân xứng đến sức khỏe con người hoặc môi trường lên các nhóm thiểu số và có thu nhập thấp. FEMA hướng đến việc xác định các cộng đồng thiểu số và có thu nhập thấp khi bắt đầu một sự kiện được tuyên bố để hiểu rõ hơn về việc các nỗ lực ứng phó và phục hồi, bao gồm các hoạt động giảm thiểu có thể tác động đến các nhóm và cộng đồng đó như thế nào. Ngoài ra, sau khi xác định được các cộng đồng thiểu số và có thu nhập thấp, FEMA sẽ hướng đến việc tối thiểu hóa bất kỳ tác động bất lợi tiềm ẩn nào lên các cộng đồng đó thông qua việc khuyến khích lựa chọn các hành động ứng phó và phục hồi khác nhau bao gồm các dự án HMGP.

FEMA dự định cung cấp tài trợ của chương trình IA cho nhà ở khẩn cấp liên quan đến thảm họa.  Những hành động này có thể ảnh hưởng bất lợi đến một vùng ngập lũ/đất ngập nước hoặc có thể dẫn đến việc tiếp tục dễ bị thiệt hại do lũ lụt.  Những hành động này có thể bao gồm việc sửa chữa, phục hồi, hoặc xây dựng nhà ở hoặc các cầu tư nhân, mua và lắp đặt các xe kéo du lịch hoặc các căn nhà lắp rắp, hoặc sửa chữa các công trình như là các biện pháp bảo vệ tối thiểu.  Đây sẽ là thông báo công cộng duy nhất về những hành động này.

FEMA cũng dự định cung cấp tài trợ HMGP cho Khối Thịnh Vượng Chung Pennsylvania để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa trong tương lai.  Các dự án này có thể bao gồm việc xây dựng các cơ sở mới, sửa đổi các cơ sở hiện có, chưa bị hư hại, di dời các cơ sở ra khỏi vùng ngập lụt, phá dỡ các công trình, hoặc các loại hình dự án khác để giảm thiểu thiệt hại do thảm họa trong tương lai.  Trong quá trình xây dựng các đề xuất dự án, các thông báo công cộng tiếp theo sẽ được công bố nếu cần thiết, khi có thêm thông tin cụ thể.

Đạo luật Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia yêu cầu các cơ quan liên bang phải tính đến ảnh hưởng của các công việc của họ lên các tài sản lịch sử.  Những hành động hoặc hoạt động ảnh hưởng đến các tòa nhà, công trình, khu vực hoặc đối tượng từ 50 năm tuổi trở lên hoặc ảnh hưởng đến các địa điểm khảo cổ hoặc khu đất chưa bị đào xới sẽ cần được xem xét thêm để xác định liệu tài sản đó có đủ điều kiện để được liệt kê vào trong Sổ Đăng ký Quốc gia về Địa điểm Lịch sử (Sổ đăng ký) hay không.  Nếu tài sản được xác định là đủ điều kiện để đưa vào Sổ đăng ký, và công việc của FEMA sẽ ảnh hưởng bất lợi đến tài sản đó, thì FEMA sẽ đưa ra thêm các thông báo công cộng khác.  Đối với các tài sản lịch sử không bị ảnh hưởng bất lợi bởi công việc của FEMA, đây sẽ là thông báo công cộng duy nhất.

Như đã lưu ý, đây có thể là thông báo công cộng duy nhất về các hành động được trình bày ở trên theo các chương trình PA, IA và HMGP.  Những cá nhân quan tâm có thể nhận được thông tin về những hành động này hoặc dự án cụ thể bằng cách viết thư gửi đến địa chỉ Federal Emergency Management Agency, Joint Field Office, 2550 Interstate Dr., Harrisburg, PA, 17110; hoặc gửi email đến: FEMA-R3-EHP-PublicComment@fema.dhs.gov. Bình luận phải được gửi bằng văn bản cho E. Craig Levy, Cán bộ Điều phối Liên bang, theo địa chỉ trên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này.

Tags:
Cập nhật lần cuối