FEMA ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE 4618-DR-PA

Release Date:
Listopad 15, 2021

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) niniejszym podaje do wiadomości publicznej zawiadomienie o rekompensacie dla kwalifikujących się wnioskodawców za koszty kwalifikowalne poniesione na naprawę i/lub wymianę obiektów uszkodzonych przez pozostałości huraganu Ida (FEMA-4618-DR-PA), które wystąpiły w dniach od 31 sierpnia 2021 r. do 5 września 2021 r. Niniejsze zawiadomienie dotyczy programów pomocy publicznej (Public Assistance, PA), pomocy indywidualnej (Individual Assistance, IA), oraz dofinansowania na łagodzenie skutków zagrożeń (Hazard Mitigation Grant, HMGP) realizowanych na mocy Ustawy o pomocy w przypadku klęsk żywiołowych i w sytuacjach kryzysowych Roberta T. Stafforda (Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act), 42 U.S.C. §§ 5121-5206.

Zgodnie z deklaracją poważnej klęski żywiołowej (FEMA-4618-DR-PA) podpisaną przez Prezydenta w dniu 10 września 2021 r. w odniesieniu do pomocy indywidualnej, z dodatkowym zawiadomieniem w deklaracji poważnej klęski żywiołowej zmienionej w celu włączenia pomocy publicznej, która została podpisana przez Prezydenta w dniu 8 października 2021 r., następujące powiaty zostały uznane za dotknięte negatywnymi skutkami klęski żywiołowej i kwalifikują się zarówno do otrzymania pomocy indywidualnej, jak i pomocy publicznej: Bedford, Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia i York.  Następujące powiaty kwalifikują się wyłącznie do otrzymanie pomocy indywidualnej: Northampton. Następujące powiaty kwalifikują się tylko do otrzymania pomocy publicznej: Dauphin, Fulton, Huntingdon, Luzerne i Schuylkill. Dodatkowe powiaty mogą zostać wyznaczone w późniejszym terminie.  Wszystkie powiaty w stanie Pennsylvania kwalifikują się do programu HMGP.

Niniejsze zawiadomienie publiczne dotyczy działań, które mogą mieć wpływ na nieruchomości o znaczeniu historycznym, działań, które są zlokalizowane lub mają wpływ na obszary podmokłe lub znajdujące się w obrębie 100-letniej strefy zalewowej, oraz działań krytycznych w obrębie 500-letniej strefy zalewowej. Takie działania mogą mieć negatywny wpływ na nieruchomość o znaczeniu historycznym, obszar zalewowy lub teren podmokły, lub mogą powodować dalsze narażenie na szkody powodziowe.

Rozporządzenia wykonawcze Prezydenta nr 11988 I nr 11990 wymagają, aby wszystkie działania federalne na terenach zalewowych lub podmokłych lub mające na nie wpływ były analizowane pod względem możliwości przeprowadzki i oceniane odnośnie do względów społecznych, ekonomicznych, historycznych, środowiskowych, prawnych oraz bezpieczeństwa.  W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzki FEMA zobowiązana jest do przeprowadzenia szczegółowej oceny w celu ustalenia, jakie środki mogą zostać podjęte dla zminimalizowania szkód w przyszłości.  Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w procesie określania alternatyw i analizowania ich wpływu.

FEMA ustaliła, że w przypadku niektórych rodzajów obiektów nie ma zazwyczaj alternatyw dla odbudowy na obszarach zalewowych/podmokłych.  Są to obiekty, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:  1) szacunkowy koszt napraw wg FEMA jest mniejszy niż 50% kosztu wymiany całego obiektu i jest mniejszy niż $100 000; 2) obiekt nie jest zlokalizowany na obszarze zalewowym; 3) obiekt nie doznał poważnych uszkodzeń strukturalnych w poprzedniej ogłoszonej przez Prezydenta powodzi lub sytuacji kryzysowej; oraz 4) obiekt nie jest ma znaczenia krytycznego (np. obiekt nie jest szpitalem, elektrownią, centrum dowodzenia kryzysowego lub obiektem, w którym znajdują się materiały niebezpieczne).  FEMA zamierza udzielić pomocy w przywróceniu tych obiektów do stanu sprzed klęski żywiołowej, z tym, że do zakresu prac mogą zostać włączone pewne środki mające na celu złagodzenie skutków powodzi lub innych zagrożeń w przyszłości.  Na przykład, odbudowa mostu lub przepustu może obejmować większy otwór w drodze wodnej, aby zmniejszyć ryzyko podmycia w przyszłości.

W przypadku działań rutynowych będzie to jedyne zawiadomienie publiczne.  W przypadku innych działań oraz tych obejmujących obiekty nie spełniające czterech kryteriów, wymagana jest ocena bardziej szczegółowa, w tym analiza alternatywnych lokalizacji.  Kolejne ogłoszenia publiczne dotyczące takich projektów będą publikowane w razie potrzeby, w miarę uzyskiwania bardziej szczegółowych informacji.

W wielu przypadkach wnioskodawca mógł rozpocząć odbudowę obiektu przed zaangażowaniem się władz federalnych.  Nawet, jeżeli obiekt musi przejść szczegółową ocenę i analizę alternatywnych lokalizacji, FEMA sfinansuje kwalifikującą się odbudowę w lokalizacji pierwotnej, jeżeli obiekt jest funkcjonalnie zależny od swojej lokalizacji na obszarze zalewowym (np. mosty i obiekty przeciwpowodziowe), lub projekt ułatwia wykorzystanie przestrzeni otwartej, lub obiekt jest integralną częścią większej sieci, której przeniesienie jest niepraktyczne lub nieekonomiczne, takiej jak droga.  W takich przypadkach FEMA musi również zbadać możliwe skutki nieodbudowania obiektu, zminimalizować wpływ na obszary zalewowe/podmokłe, oraz stwierdzić, że nadrzędna potrzeba publiczna dotycząca obiektu wyraźnie przeważa nad wymogami rozporządzenia wykonawczego odnośnie do unikania obszarów zalewowych/podmokłych, jak również, że lokalizacja jest jedyną możliwą do zastosowania alternatywą.  Stan Pennsylvania i władze lokalne potwierdzą wobec FEMA, że proponowane działania są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi stanowymi i lokalnymi wymogami dotyczącymi zarządzania obszarami zalewowymi i ochrony terenów podmokłych.

Rozporządzenie wykonawcze Prezydenta nr 12898, Działania na rzecz sprawiedliwości środowiskowej w społecznościach mniejszościowych i społecznościach o niskich dochodach (Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations), nakazuje każdej agencji federalnej unikanie nieproporcjonalnych i wysoce negatywnych dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego skutków w społecznościach o niskich dochodach i mniejszościowych. FEMA stara się zidentyfikować społeczności o niskich dochodach i mniejszościowe na początku zadeklarowanego zdarzenia, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób wysiłki związane z reagowaniem i odbudową, w tym łagodzenie skutków, mogą wpłynąć na takie grupy i społeczności. Dodatkowo, po zidentyfikowaniu społeczności o niskich dochodach i mniejszościowych FEMA stara się zminimalizować wszelkie wpływy potencjalnie negatywne dla tych społeczności poprzez zachęcanie do alternatywnego wyboru działań w zakresie reagowania i odbudowy, w tym projektów HMGP.

W ramach programu pomocy indywidualnej FEMA zamierza zapewnić środki finansowe na mieszkania dla ofiar klęsk żywiołowych.  Działania te mogą mieć niekorzystny wpływ na obszary zalewowe/podmokłe lub mogą powodować dalsze narażenie na powodzie.  Jako minimalne środki ochrony działania te mogą obejmować naprawę, odbudowę lub budowę obiektów mieszkalnych lub prywatnych mostów, zakup i umieszczenie przyczep turystycznych lub domów prefabrykowanych, lub naprawę struktur.  Niniejsze zawiadomienia to jedyne zawiadomienie publiczne dotyczące tych działań.

FEMA zamierza również zapewnić środki finansowe w ramach programu HMGP dla stanu Pennsylvania w celu łagodzenia szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w przyszłości.  Projekty te mogą obejmować budowę nowych obiektów, modyfikację istniejących nieuszkodzonych obiektów, przeniesienie obiektów poza obszary zalewowe, rozbiórkę obiektów lub inne rodzaje projektów mające na celu łagodzenie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w przyszłości.  W trakcie opracowywania propozycji projektów, w miarę pojawiania się bardziej szczegółowych informacji w razie potrzeby będą publikowane kolejne zawiadomienia publiczne.

Narodowa ustawa o ochronie zabytków (National Historic Preservation Act) wymaga, aby agencje federalne brały pod uwagę wpływ swoich przedsięwzięć na nieruchomości o znaczeniu historycznym.  Te działania lub czynności, które wpływają na budynki,  struktury, dzielnice lub obiekty mające 50 lub więcej lat, lub które wpływają na obiekty archeologiczne lub grunty nienaruszone wymagają dalszej analizy w celu ustalenia, czy nieruchomość kwalifikuje się do wpisania do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych (National Register of Historic Places).  Jeżeli nieruchomość zostanie uznana za kwalifikującą się do wprowadzenia do rejestru, a przedsięwzięcie FEMA będzie miało na nią negatywny wpływ, FEMA udostępni dodatkowe zawiadomienia publiczne.  W przypadku nieruchomości o znaczeniu historycznym, na które przedsięwzięcie FEMA nie będzie miało negatywnego wpływu, będzie to jedyne zawiadomienie publiczne.

Jak zaznaczono, może to być jedyne zawiadomienie publiczne dotyczące wyżej opisanych działań w ramach programów pomocy publicznej, pomocy indywidualnej i HMGP.  Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat tych działań lub konkretnego projektu pisząc na adres: Federal Emergency Management Agency, Joint Field Office, 2550 Interstate Dr, Harrisburg, PA, 17110; lub wysyłając e-mail na adres: FEMA-R3-EHP-PublicComment@fema.dhs.gov. Uwagi należy kierować na piśmie do E. Craiga Levy, Federal Coordinating Officer, na powyższy adres w terminie 15 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

Tags:
Ostatnia aktualizacja