U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Pennsylvania

Active Disasters: 1
Pennsylvania

Active Disaster 4618

There is an active disaster declaration involving Remnants Of Hurricane Ida. Learn about Disaster 4618

Disaster Declaration 4618 Số tiền
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 6547
Total Individual & Households Program (IHP) $20,946,035.81*
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $0.00*

As of Sep 10, 2021. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

News and Information

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp kh

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Springhill Suites, Plymouth Meeting, Montgomery Co

Address

430 Plymouth Rd.
Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462
Montgomery
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 PM - 7:00 PM
Tuesday:12:00 AM - 12:00 AM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:12:00 AM - 12:00 AM
Friday:12:00 PM - 7:00 PM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Marriott Collegeville

Address

600 Campus Dr.
Collegeville, Pennsylvania 19426
Montgomery
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:12:00 AM - 12:00 AM
Wednesday:12:00 PM - 7:00 PM
Thursday:12:00 PM - 7:00 PM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Hyatt Place, King of Prussia

Address

440 American Ave.
King Of Prussia, Pennsylvania 19406
Montgomery
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 PM - 7:00 PM
Tuesday:12:00 PM - 7:00 PM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:12:00 AM - 12:00 AM
Friday:12:00 AM - 12:00 AM
Saturday:12:00 AM - 12:00 AM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Hampton Inn, Phoenixville

Address

100 Cresson Blvd
Phoenixville, Pennsylvania 19460
Chester
Get Directions

DRC Hours

Monday:12:00 AM - 12:00 AM
Tuesday:12:00 AM - 12:00 AM
Wednesday:12:00 AM - 12:00 AM
Thursday:12:00 AM - 12:00 AM
Friday:12:00 PM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 2:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Calvary Church

Address

820 Souderton Rd.
Perkasie, Pennsylvania 18944
Bucks
Get Directions

DRC Hours

Monday:1:00 PM - 4:30 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 4:30 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Montgomery County Community College/Health Science

Address

340 DeKalb Pike
Blue Bell, Pennsylvania 19422
Montgomery
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Chadds Ford Township

Address

10 Ring Road
Chadds Ford, Pennsylvania 19317
Delaware
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Warwick Square Shopping

Address

2395 York Road
Jamison, Pennsylvania 18966
Bucks
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Manchester Township Municipal Bldg

Address

3200 Farmtrail Rd.
York, Pennsylvania 17406
York
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Philadelphia DRC

Address

7219 Ridge Ave
Philadelphia, Pennsylvania 19128
Philadelphia
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM

Ashbridge Square Shopping Center

Address

945 E. Lancaster Ave.
Downingtown, Pennsylvania 19335
Chester
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 7:00 PM
Thursday:10:00 AM - 7:00 PM
Friday:10:00 AM - 7:00 PM
Saturday:10:00 AM - 5:00 PM
Sunday:12:00 AM - 12:00 AM