News, Media & Events: Pennsylvania

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) thông qua văn bản này đưa ra thông báo cho công chúng về ý định bồi hoàn cho những người nộp đơn đủ điều kiện các chi phí hợp lệ để sửa chữa và/hoặc thay thế các cơ sở bị hư hại do Tàn dư của Bão Ida (FEMA-4618-DR-PA) diễn ra từ ngày 31 Tháng Tám, 2021 đến ngày 5 Tháng Chín, 2021.
illustration of page of paper Trang Thông tin |