Hỗ trợ Trú ẩn

Cung cấp chỗ ở an toàn, vệ sinh và đảm bảo an ninh cho người sơ tán và nạn nhân thảm họa trong khi bị di dời khỏi nhà của họ yêu cầu sự phối hợp và điều phối của nhiều cơ quan và tổ chức.

Trong sự kiện xảy ra thảm họa thiên nhiên hay do con người gây ra, các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ tộc và lãnh thổ (SLTT, State-Local, Tribal and Territorial) có thể tiến hành yêu cầu dịch vụ hỗ trợ trú ẩn sau khi ban hành tình trạng khẩn cấp được Tổng thống công bố hoặc tuyên bố thảm họa lớn. Dịch vụ chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp của FEMA triển khai trang thiết bị, tài liệu, vật tư và nhân viên để hỗ trợ các khu vực tài phán bị bị ảnh hưởng bởi thảm họa trong việc cung cấp dịch vụ duy trì sự sống ở các cơ sở tập trung và không tập trung mà cung cấp môi trường đảm bảo an ninh và vệ sinh cho những nạn nhân bị di dời. Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp cũng điều phối sự hỗ trợ tới các nạn nhân trú ẩn tại chỗ, người khuyết tật và những người khác với nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng, hạn chế trong chế độ ăn uống, thú cưng gia đình và động vật trợ giúp và ở trong một vài trường hợp có thể được yêu cầu để hỗ trợ các hoạt động trú ẩn định kỳ để hỗ trợ cho các nạn nhân tại chỗ trú y tế.

Người khuyết tật và những người khác có nhu cầu về tiếp cận và hoạt động chức năng sẽ được hỗ trợ tại các chỗ trú cho công chúng. Nếu được yêu cầu, Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp có thể hỗ trợ trang thiết bị y tế bền lâu, vật tư y tế tiêu hao, các dịch vụ hỗ trợ cá nhân, v.v. Để cung cấp mức độ chăm sóc cơ bản tại các chỗ trú tập trung, đảm bảo rằng chỉ các nạn nhân có nhu cầu y tế cấp tính được giới thiệu tới chỗ trú y tế. FEMA có thể cung cấp các nguồn hỗ trợ cần thiết thông qua khả năng trong tổ chức, chỉ định nhiệm vụ cho các cơ quan liên bang khác và/hoặc khả năng ký hợp đồng.

Quyền hạn

Mục 309, 402, 403, 502, 611, và 613 của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford (Đạo luật Stanford), Luật Công 93-288, theo sửa đổi và luật hóa ở 42 U.S.C. §§ 5152, 5170a, 5170b, 5192, 5196, và 5196b

Trách nhiệm của Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ khẩn cấp của FEMA với các Giai đoạn Trước Sự cố, Trong khi Phản ứng và Phục hồi của Thảm họa

Trước Sự cố

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các mẫu trú ẩn; các kế hoạch chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp liên bang, tiểu bang, bộ tộc và lãnh thổ; tài liệu tập huấn; các bài tập; và các công cụ khác để củng cố và tăng cường khả năng của quốc gia nhằm hỗ trợ các hoạt động trú ẩn.
 • Mở rộng khả năng của quốc gia vượt qua các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc quy mô lớn/chỗ trú hỗ trợ khẩn cấp để đáp ứng các tiêu chí Lên Kế hoạch Vận hành Liên ngành Liên bang (FIOP) – Phản ứng.
 • Điều phối sự hỗ trợ cho các nạn nhân trú ẩn tại chỗ bị khuyết tật, có nhu cầu tiếp cận và hoạt động chức năng, hạn chế trong chế độ ăn uống và thú cưng gia đình hoặc động vật trợ giúp, cũng như là cung cấp sự hỗ trợ cho các nạn nhân ở chỗ trú y tế khi được yêu cầu.
 • Cung cấp tập huấn cho toàn thể các nhà cung cấp chỗ trú cộng đồng.
 • Phân tích và tích hợp các phương pháp và bài học tốt nhất tiếp thu được vào các hoạt động chuẩn bị, bao gồm nhắc nhở người vận hành chỗ trú rằng động vật trợ giúp được cho phép trong các chỗ trú công chúng và không nên bị tách khỏi người xử lý của chúng.
 • Phát triển thỏa thuận với nhiều tổ chức để cung cấp các nguồn hỗ trợ, chương trình và dịch vụ về trú ẩn trong các hoạt động phản ứng với thảm họa.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho sự thiết lập của các lực lượng công tác trú ẩn tiểu bang/lãnh thổ/bộ tộc.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho sự lắp đặt hệ thống dữ liệu FEMA, bao gồm hệ thống Trú ẩn Quốc gia, hệ thống hỗ trợ các chính quyền tiểu bang, bộ tộc và lãnh thổ (STT) với dịch vụ chăm sóc quy mô lớn và lên kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp, phân tích và lập bản đồ cũng như là báo cáo dữ liệu.
 • Cung cấp các chuyên môn liên quan tới vấn đề cho các đối tác nội bộ của FEMA, bao gồm Ban giám đốc Phản ứng, Phục hồi, Hậu cần và Chuẩn bị Quốc gia, Phòng Hỗ trợ Công cộng, Văn phòng Hòa nhập và Điều phối Khuyết tật và Trung tâm Xử lý Dịch vụ Quốc gia.

Phản ứng và Phục hồi 

 • Phối hợp cùng với các cơ quan liên bang khác, các chính quyền STT, các tổ chức phi chính phủ (NGO), và các đối tác khác nhằm phân tích và kiểm chứng nhu cầu đối với các nguồn hỗ trợ con người và vật liệu, các chương trình và dịch vụ cho việc trú ẩn.
 • Hỗ trợ các chính quyền STT trong việc thực hiện nhiệm vụ trú ẩn được điều phối và tích hợp đáp ứng các nhu cầu do thảm họa gây ra của người sơ tán và nạn nhân.
 • Thúc đẩy sự điều phối và chuẩn bị nhằm hỗ trợ việc tạo ra các chương trình đổi mới phản ứng với các nhu cầu của dân số trú ẩn.
 • Cung cấp chuyên môn liên quan đến vấn đề/hỗ trợ kỹ thuật tại Trung tâm Điều phối Phản ứng Quốc gia (NRCC) của FEMA, Trung tâm Điều phối Phản ứng Vùng (RRCC), văn phòng thực địa chung (JFO), cơ sở vận hành ban đầu (IOF), các trung tâm vận hành khẩn cấp (EOC) STT, và các thiết lập lĩnh vực khác.
 • Giám sát, phân tích, kiểm chứng và hỗ trợ các yêu cầu của STT, khi được yêu cầu, để cung cấp môi trường an toàn, vệ sinh và đảm bảo an ninh cho các cư dân trú ẩn.
 • Phân tích các yêu cầu, thiếu hụt và các nhân tố hạn chế của nguồn hỗ trợ. 
 • Tạo điều kiện cho việc thực hiện các yêu cầu bằng cách đảm bảo rằng trình tự nhận được các nguồn hỗ trợ được tuân thủ.
 • Cung cấp hỗ trợ nguồn lực thông qua Ban giám đốc Quản lý Hậu cần FEMA, bao gồm trang thiết bị, tài liệu, vật tư và các cơ sở, bữa ăn bảo quản ở nhiệt độ phòng, nước, nôi, chăn, thiết bị y tế bền lâu (DME), vật tư y tế tiêu hoa (CMS) và nhân viên để hỗ trợ việc vận hành trú ẩn của STT.
 • Cung cấp hỗ trợ người sơ tán và nạn nhân cho các chính quyền STT thông qua sự kích hoạt các thỏa thuận mua hàng trống đã thương lượng trước (BPA), và các hợp đồng vận chuyển không giới hạn-số lượng không giới hạn (IDIQ) đối với thực phẩm và tiếp liệu thực phẩm, DME, CMS, các vật dụng trú ẩn thường được sử dụng (CUSI) và các hàng hóa cần thiết khác.
 • Hỗ trợ các chính quyền STT trong khi xảy ra thảm họa khi các nhu cầu vận hành trú ẩn vượt quá khả năng của chính quyền STT như đã nêu trong Phụ lục Kế hoạch Phản ứng Quốc gia về Chức năng Hỗ trợ Khẩn cấp (ESF) Số 6.
 • Cung cấp các công cụ và nguồn lực cần thiết để phát triển chiến lược và quy trình tính hợp để thực hiện hoạt động vận hành trú ẩn được điều phối bơi văn phòng thực địa chung (JFO) của FEMA và điều phối viên của chính quyền STT về việc thực hiện các hoạt động chăm sóc quy mô lớn, hạn chế trùng lặp nỗ lực và tối đa hóa các nguồn hỗ trợ trong bất kỳ chính quyền STT nào đã yêu cầu hỗ trợ liên bang.
 • Cung cấp hỗ trợ nhân viên tới STT cho các nhóm công tác trú ẩn, Nhóm Phụ trách Chuyển tiếp Trú ẩn Đa cơ quan và các nhóm khác cố vấn và hỗ trợ các quản lý chỗ trú ẩn với sự thiếu hụt và các quan ngại khác có thể nằm ngoài chuyên môn của họ (vd: hỗ trợ nhu cầu chức năng và tiếp, tuân thủ Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật). Xem nationalmasscarestrategy.org để có thêm thông tin.
 • Tạo điều kiện cho quyền truy cập của các nhân viên FEMA với các cơ sở chăm sóc tập trung để hỗ trợ trong việc đăng ký của các nạn nhân thảm họa để nhận hỗ trợ thảm họa của liên bang.
 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống Hỗ trợ ESF số 6, hệ thống có thể hỗ trợ STT về việc lên kế hoạch chăm sóc tập trung, phân tích, sắp xếp và báo cáo dữ liệu.
 • Cung cấp sự hỗ trợ cho hoạt động thu thập dữ liệu chỗ trú ẩn, bao gồm nhập dữ liệu (khi yêu cầu).
 • Chỉ định Nhiệm vụ cho các cơ quan liên bang khác, bao gồm: AmeriCorps để cung cấp tình nguyện viên nhằm tăng cường các điểm phân phối chăm sóc tập trung và các yêu cầu nhân viên vận hành khác; Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) về hỗ trợ nhân viên nhóm đánh giá trú aanrl Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) về chuyên môn liên quan đến vấn đề và hỗ trợ kỹ thuật về thú cưng gia đình, động vật trợ giúp và hoạt động của động vật hỗ trợ và Công binh Lục quân Hoa kỳ (USACE) về các nguồn hỗ trợ vật liệu và con người như là nhóm kiểm tra cơ sở.
 • Đa số hỗ trợ trú ẩn diễn ra tại môi trường tập trung. Tuy nhiên, FEMA có thể cung cấp hỗ trợ cho các chỗ trú không tập trung, như là khi chỗ trú tập trung không đủ khả năng để duy trì các nhu cầu trú ẩn hiện có (vd: nhân viên điều hành chỗ trú ẩn và các đối tác khác dự kiến họ sẽ không thể duy trì các hoạt động vận hành chỗ trú tập trung).  
  • Hỗ trợ cấp Trú ẩn Chuyển tiếp (FEMA) của FEMA là một loại hỗ trợ trú ẩn không tập trung ngắn hạn cho các nạn nhân thảm họa bị di dời trú ẩn tại các địa điểm trú ẩn khẩn cấp ngoài nơi cư trú chính trước thảm họa của họ. 
 • Kích hoạt Hợp đồng Hỗ trợ Dịch vụ Hỗ trợ Cá nhân (IASC) khi cần, hợp đồng cung cấp một loạt dịch vụ quản lý chăm sóc tập trung-không tập trung và nguồn lực hỗ trợ. IASC thường được coi là tùy chọn cuối cùng.

Yếu tố kích hoạt cho Việc thực hiện

Trong khi xảy ra các thảm họa được tổng thống công bố, đa số Dịch vụ Chăm sóc Quy mô lớn và Hỗ trợ Khẩn cấp là Hỗ trợ Liên bang Trực tiếp, được cấp ngân sách theo Mục 403 (a)(3)(B) của Đạo luật Stafford (thường được gọi là Loại B) của công bố thảm họa lớm hoặc tình trạng khẩn cấp, và khoản chia sẻ hỗ trợ liên bang không được ít hơn 75 phần trăm chi phí đủ điều kiện.

Công cụ và Nguồn Hỗ trợ

 

Tags:
Cập nhật lần cuối