Suporta sa Pagpapasilong

Ang pagbibigay ng ligtas, malinis, at matiwasay na lugar para sa mga bakwit at mga nakaligtas sa kalamidad upang manatili habang lumikas mula sa kanilang mga tahanan ay nangangailangan ng kooperasyon at koordinasyon ng maraming ahensya at organisasyon.

Kung sakaling magkaroon ng natural o taong-gawa na kalamidad, ang state, local, tribal, at territorial (SLTT) na mga gobyerno ay maaaring magpasimula ng kahilingan para sa mga sheltering support pagkatapos ng pag-isyu ng emerhensiya o malubhang kalamidad na inanunsiyo ng Presidente at na nagawtorisa sa mga protektibong hakbang sa Public Assistance emergency. Ang FEMA Mass Care sa Emergency Assistance ay naglalagay ng mga kagamitan, materyales, suplay, at tauhan upang suportahan ang mga sakop na naapektuhan ng kalamidad sa pagbibigay ng mga serbisyong nagpapanatili ng buhay sa congregate at non-congregate na mga pasilidad na nagbibigay ng ligtas at malinis na kapaligiran para sa mga displaced nakaligtas. Ang Mass Care at Emergency Assistance ay nag-uugnay din ng suporta sa mga nakaligtas na nakasilungan sa lugar, mga taong may mga kapansanan at iba pang may access at functional na mga pangangailangan, mga paghihigpit sa pagkain, mga alagang hayop sa bahay, at mga service animals, at sa ilang mga pagkakataon, ay maaaring makiusap na tumulong sa mga nakagawiang aktibidad bilang suporta ng mga nakaligtas sa mga medikal na silungan.

Ang mga taong may kapansanan at iba pang may access at functional na mga pangangailangan ay dapat tanggapin sa mga pangkalahatang silungan ng populasyon. Kung hihilingin, ang Mass Care at Emergency Assistance ay maaaring tumulong sa matibay na kagamitang medikal, consumable na mga medikal na suplay, mga serbisyo sa personal na tulong, atbp. upang magbigay ng isang payak na antas ng pangangalaga sa mga congregate shelter na tinitiyak na ang mga nakaligtas lamang na may matinding pangangailangang medikal ang ire-refer sa mga medikal na silungan. Maaaring magbigay ang FEMA ng mga kinakailangang mapagkukunan sa pamamagitan ng mga in-house na kakayahan, mga mission assignments sa ibang mga pederal na ahensya, at/o mga kakayahan sa kontrata.

Mga Awtoridad

Mga Seksyon 309, 402, 403, 502, 611, at 613 ng Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (Stafford Act), Pampublikong Batas 93-288, na binago at naka-code sa 42 U.S.C. §§ 5152, 5170a, 5170b, 5192, 5196, at 5196b

Mga Responsibilidad sa FEMA Mass Care at Emergency Assistance Bago ang Insidente at sa Pagtugon at Paggaling na Yugto ng Kalamidad

Bago ang Insidente

 • Magbigay ng teknikal na tulong para sa pagbuo ng multi-agency sheltering templates; pederal, pang-estado, pantribo, at teritoryal na mga plano sa paghahanda sa emerhensiya; mga materyales ng pagsasanay; ehersisyo; at iba pang mga kasangkapan upang palakasin at pahusayin ang kakayahan ng bansa na suportahan ang mga aktibidad ng sheltering.
 • Palawakin ang mga pambansang kakayahan lampas ng tradisyonal na mga mass care/emergency assistance shelter provider para matugunan ang Federal Interagency Operational Planning (FIOP) – Mga sukatan ng pagtugon.
 • Mag-coordinate ng suporta para sa mga nakaligtas na sumilong sa lugar na may mga kapansanan, access at functional na mga pangangailangan, mga paghihigpit sa pagkain, at mga alagang hayop sa bahay o mga service animals, pati na rin ang pagbibigay ng suporta para sa mga nakaligtas sa mga medikal na shelter, kapag hiniling.
 • Magbigay ng pagsasanay sa buong community shelter providers.
 • Suriin at isama-sama ang pinakamahuhusay na kagawian at mga aralin na natutunan sa mga aktibidad sa paghahanda, kabilang ang pagpapaalala sa mga operator ng shelter na pinahihintulutan ang mga service animals sa mga shelter ng pangkalahatang populasyon at hindi dapat ihiwalay sa kanilang mga handler.
 • Bumuo ng mga kasunduan sa iba't ibang nilalang upang magkaloob ng mga mapagkukunan, programa, at serbisyo para sa pagpapasilong sa panahon ng mga aktibidad sa pagtugon sa kalamidad.
 • Magbigay ng teknikal na tulong para sa pagtatatag ng state/territorial/tribal sheltering task forces.
 • Magbigay ng teknikal na tulong para sa pagpapatupad ng mga sistema ng data ng FEMA, kabilang ang National Shelter System, na sumusuporta sa mga gobyerno ng state, tribal, at territorial (STT) na may mass care at emergency assistance planning, pagsusuri ng data, at pagmamapa at pag-uulat.
 • Magbigay ng kadalubhasaan sa paksa sa mga panloob na kasosyo sa FEMA, kabilang ang Response, Recovery, Logistics at National Preparedness Directorates, Public Assistance Division, Office of Disability Integration and Coordination, at ang National Processing Service Centers.

Pagtugon at Paggaling 

 • Makipag-ugnayan sa ibang mga ahensyang pederal, mga gobyerno ng STT, mga non-government na organisasyon (NGO), at iba pang mga kasosyo upang suriin at patunayan ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng tao at materyal, mga programa, at mga serbisyo para sa tirahan.
 • Tulungan ang mga gobyerno ng STT sa pagpapatupad ng isang coordinated sa integrated sheltering mission na tumutugon sa mga pangangailangang sanhi ng kalamidad ng mga bakwit at nakaligtas.
 • Isulong ang koordinasyon at paghahanda upang suportahan ang paglikha ng mga makabagong programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng populasyon ng shelter.
 • Magbigay ng kadalubhasaan sa paksa/teknikal na tulong sa National Response Coordination Center (NRCC) ng FEMA, Regional Response Coordination Centers (RRCC), joint field offices (JFO), initial operating facility (IOF), STT emergency operations centers (EOC), at iba pang mga setting ng field.
 • Subaybayan, suriin, patunayan, at suportahan ang mga kinakailangan ng STT, gaya ng hinihiling, upang magbigay ng ligtas, malinis, at ligtas na kapaligiran para sa mga residente ng shelter.
 • Tukuyin ang mga kinakailangan sa mapagkukunan, pagkukulang, at mga salik na naglilimita. 
 • Pangasiwaan ang katuparan ng mga kahilingan sa pamamagitan ng pagtiyak na nasusunod ang pagkakasunod-sunod ng pagkuha ng mga mapagkukunan.
 • Magbigay ng suporta sa mapagkukunan sa pamamagitan ng Direktor ng Pamamahala ng Logistics ng FEMA, kabilang ang mga kagamitan, materyal, mga supply, at mga pasilidad, mga pagkain na matatag sa istante, tubig, higaan, kumot, durable medical equipment (DME), consumable medical supplies (CMS), at mga tauhan, sa suportahan ang STT sheltering operations.
 • Magbigay ng suporta sa bakwit at nakaligtas sa mga gobyerno ng STT sa pamamagitan ng pag-activate ng mga pre-negotiated blanket purchase agreements (BPAs) at indefinite delivery indefinite quantity (IDIQ) na kontrata para sa food and food supplies, DME, CMS, commonly used shelter items (CUSI), at iba pang kailangan na mga kalakal.
 • Suportahan ang mga gobyerno ng STT sa panahon ng kalamidad kapag ang mga pangangailangan ng sheltering operation ay lumampas sa mga kakayahan ng gobyerno ng STT gaya ng nakabalangkas sa National Response Framework Emergency Support Function (ESF) #6 Annex.
 • Magbigay ng mga kinakailangang kasangkapan at mapagkukunan upang makabuo ng pinagsama-samang diskarte at proseso para sa pagpapatupad ng mga pinag-ugnay na operasyon ng pagpapasilong ng FEMA joint field office (JFO) at ng STT government coordinator para sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa mass care, paglilimita sa pagdoble ng mga pagsisikap, at pag-maximize ng mga mapagkukunan sa loob ng anumang gobyerno ng STT na humiling ng tulong na pederal.
 • Magbigay ng suporta sa staff sa STT para sa sheltering task forces, Multi-agency Sheltering Transition Teams, o iba pang team na nagpapayo at tumutulong sa mga shelter manager na may mga kakulangan at iba pang alalahanin na maaaring nasa labas ng kanilang lugar ng kadalubhasaan (hal., functional at access ay nangangailangan ng suporta at Pagsunod sa Americans with Disabilities Act). Tingnan nationalmasscarestrategy.org para sa karagdagang impormasyon.
 • Pangasiwaan ang access ng mga kawani ng FEMA sa mga congregate care facility para tumulong sa pagpaparehistro ng mga nakaligtas sa kalamidad para sa tulong ng pederal na kalamidad.
 • Magbigay ng teknikal na tulong para sa ESF #6 Support System, na maaaring suportahan ang STT sa congregate care planning, data analysis, mapping, at pag-uulat.
 • Magbigay ng suporta para sa pangongolekta ng impormasyon ng shelter, kabilang ang data entry (kapag hiniling).
 • Mga pagtatalaga ng misyon sa iba pang pederal na ahensya, kabilang ang: AmeriCorps na magbigay ng mga boluntaryo upang dagdagan ang mga congregate care point ng pamamahagi at iba pang mga kinakailangan sa pagpapatakbo ng mga tauhan; U.S. Department of Health at Human Services (HHS) para sa suporta sa staff ng shelter assessment team; U.S. Department of Agriculture (USDA) para sa kadalubhasaan sa paksa at tulong teknikal sa mga alagang hayop sa sambahayan, mga service animal, at sumusuporta sa mga aktibidad ng hayop; at U.S. Army Corps of Engineers (USACE) para sa human at materyal na mapagkukunan, gaya ng mga pangkat ng inspection ng pasilidad.
 • Ang karamihan sa suportang pankanlungan ay nagaganap sa isang congregate setting. Gayunpaman, ang FEMA ay maaaring magbigay ng suporta sa mga non-congregate shelter, tulad ng kapag ang mga congregate shelter ay hindi sapat upang mapanatili ang mga kasalukuyang pangangailangan ng shelter (hal., proyekto ng mga shelter operator at iba pang partner na hindi nila magagawang mapanatili ang mga congregate shelter operations).  
  • Ang Transitional Sheltering Assistance (TSA) ng FEMA ay isang uri ng panandaliang hindi congregate sheltering na tulong para sa mga displaced na nakaligtas sa kalamidad na sumilong sa mga lokasyon ng emergency shelter maliban sa kanilang pangunahing tirahan bago ang kalamidad. 
 • I-activate ang Individual Assistance Support Contracts (IASC), kung kinakailangan, na nagbibigay ng malawak na hanay ng congregate at non-congregate na pamamahala sa pangangalaga at mga mapagkukunan ng suporta.  Karaniwang itinuturing na huling opsyon ang IASC.

Mga Trigger sa Pagsasagawa

Sa panahon ng mga kalamidad na idineklara ng Pangulo, karamihan sa Mass Care at Emergency Assistance ay Direct Federal Assistance, na pinondohan sa ilalim ng Stafford Act Seksyon 403 (a)(3)(B) (karaniwang tinutukoy bilang Kategorya B) ng isang malaking kalamidad o emergency na deklarasyon, at ang pederal na bahagi ng tulong ay hindi bababa sa 75 porsiyento ng angkop na gastos.

Kasangkapan at Mapagkukunan

 

Tags:
Huling na-update noong