Các Chuyên Gia của FEMA Chỉ Dẫn Cách Xây Cất Lại tại Stine Home & Yard trong Walker

Release Date Release Number
NR-046
Release Date:
Tháng 1 14, 2022

BATON ROUGE, La. – Các chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA sẽ có mặt tại Stine Home & Yard trong Walker từ ngày 18 đến 22 tháng Giêng.

Người sống sót có thể đến để được các chuyên gia giảm thiểu thiệt hại cố vấn cách xây cất lại và bảo vệ ngôi nhà không bị hư hại vì thảm họa trong tương lai, như gió mạnh và nước lũ. Họ cũng có thông tin về cách chọn người thầu, bảo hiểm lũ lụt, sửa chữa mái nhà và các đề tài khác. Quý vị không cần lấy hẹn trước.

Chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA sẽ có mặt từ 7:30 sáng đến 6:00 chiều. Thứ Ba đến Thứ Bảy, từ ngày 18 đến 22 tháng Giêng tại:

Stine Home & Yard / Walker

29200 S. Walker Road    

Walker, LA 70785

Nếu quý vị muốn bàn thảo về cách nộp đơn xin hỗ trợ, thì gọi Đường Dây Trợ Giúp theo số 800-621-3362 để nói chuyện với chuyên gia hỗ trợ cá nhân của FEMA. Các chuyên gia tiếp ngoại giảm thiểu thiệt hại sẽ cố vấn tổng quát về việc xây cất lại nhưng sẽ không thể bàn thảo chi tiết cụ thể của từng trường hợp.

Xin gọi số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487 để nói chuyện với chuyên gia giảm thiểu thiệt hại. Quý vị có thể gởi điện thư (email) đến chuyên gia tại FEMA-LAMit@fema.dhs.gov. Vào mạng lưới Giảm Thiểu Thiệt Hại để tìm thông tin về sửa chữa, thích nghi thêm, và xây cất lại tại https://fema.connectsolutions.com/lamit cho tiếng Anh, https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit cho tiếng Tây Ban Nha, hoặc https://fema.connectsolutions.com/la-vie-mit cho tiếng Việt.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 18, 2022