U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Chuẩn bị Sẵn sàng: Định nghĩa các Thuật ngữ Chính trong việc Chuẩn bị Sẵn sàng

Các thảm họa như lũ lụt, bão, lốc xoáy, và một số sự cố do con người gây ra có thể tạo nên những tình huống khẩn cấp công cộng tại Louisiana. Việc chuẩn bị cho các sự cố đó là trách nhiệm của mọi người.

Việc chuẩn bị là yếu tố quan trọng nhất để sinh tồn. Điều vô cùng quan trọng là các cá nhân, gia đình và toàn cộng đồng phải có khả năng ứng phó, bất kể tình huống đó là gì. Đó là lý do tại sao việc dành thời gian để lập kế hoạch và chuẩn bị rất lâu trước khi thảm họa ập đến lại là việc vô cùng quan trọng. Tìm hiểu các thuật ngữ thảm họa khẩn cấp là một cách hữu ích để chuẩn bị và có thể cứu mạng quý vị và người thân của quý vị.

Hướng dẫn hữu ích này xác định những nguy cơ có khả năng cao nhất trong tiểu bang, cung cấp thông tin về chỗ trú ẩn, tuyến sơ tán, một danh sách chi tiết các thứ mà quý vị có thể cần và nhiều thông tin khác. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn Chuẩn bị cho Tình huống Khẩn cấp của Louisiana và hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Các Thuật ngữ Thường dùng trong việc Chuẩn bị Sẵn sàng:

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP (EOC) CỦA GIÁO XỨ:

Cơ sở cung cấp điều phối tất cả các phản ứng khẩn cấp và hoạt động khắc phục hậu quả cho giáo xứ trong các tình huống khẩn cấp được ban bố.

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP (EAS):

Một hệ thống kỹ thuật số tối tân được thiết kế để cung cấp thông tin khẩn cấp và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng liên bang, tiểu bang, và địa phương. Hệ thống này kết nối giao diện với hệ thống truyền hình cáp cũng như các trạm phát radio và truyền hình. Khi được kích hoạt, nó cung cấp thông tin mới nhất về thời tiết, tình trạng đường xá, sơ tán, địa điểm trú ẩn và thông tin để vào trở lại.

LỆNH SƠ TÁN:

Hướng dẫn quan trọng nhất mà quý vị sẽ nhận được từ các viên chức chính quyền địa phương. Khi phù hợp, Kế hoạch Sơ tán Tiểu bang Louisiana sẽ được kích hoạt. Kế hoạch này có thể yêu cầu sơ tán người ở những vùng dễ bị ảnh hưởng, tùy vào tác động dự kiến.

LŨ QUÉT:

Một trận lũ xảy ra trong vòng vài giờ (thường là ít hơn sáu giờ) có mưa lớn hoặc đập hay đê bị vỡ.

NƯỚC DÂNG DO BÃO:

Mực nước biển dâng cao dọc bờ biển, tích tụ dần khi một cơn bão (thường là bão hurricane) đi qua trên biển.

ĐƯỜNG ĐI CỦA BÃO:

Đường đi của một khu vực áp thấp (bão hurricane, lốc xoáy, mưa lớn).

CẢNH BÁO:

Được đưa ra khi có một tình trạng thời tiết cụ thể hay nguy cơ lũ lụt hiện hữu hoặc đang diễn ra (ví dụ cảnh báo lốc xoáy hay cảnh báo lũ quét). Một cảnh báo được đưa ra khi tình trạng đó gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản.

THEO DÕI:

Dự báo trước để cảnh báo công chúng về khả năng xảy ra một nguy cơ liên quan đến thời tiết (theo dõi lốc xoáy, theo dõi lũ quét). Nó nhằm báo trước đủ sớm để những người cần khởi động kế hoạch của họ có đủ thời gian để làm việc đó.

Để tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp và thảm họa hãy truy cập trang web Get A Game Plan tại getagameplan.org.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Zeta, hãy truy cập Louisiana Hurricane Zeta (DR-4577-LA). Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated March 17, 2021