Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4683

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

8

Quận Santa Clara đã được thêm vào tuyên bố thảm họa lớn cho các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng ở California diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Điều đó có nghĩa là những ai bị ảnh hưởng bởi những cơn bão này có thể đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa liên bang.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Từ ngày 27 tháng 12 năm 2022, tiểu bang California và FEMA cùng cam kết tạo tiếp cận công bằng đến tất cả các chương trình hỗ trợ sau thiên tại của liên bang và tiểu bang trong khi trợ giúp cư dân phục hồi tư những trận bão và lũ lụt nghiêm trọng.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Người dân California đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA cho những thiên tai bão và lũ lụt gần đây sẽ nhận được thư xác định từ FEMA. Thư có thể nêu ra rằng bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ chối. Người nộp đơn sẽ nhận được lý do giải thích cho việc không đủ điều kiện và những gì họ cần làm để kháng nghị lại quyết định đó. Thường thì họ chỉ cần gửi thêm thông tin.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Hạt Alameda, Contra Costa, Mendocino and Ventura đã được bổ sung vào tuyên bố thiên tai đối với những trận bão và lũ lụt nghiêm trọng của California, điều này có nghĩa là cư dân đã bị thiệt hại hay tổn thất từ các trận bão bắt đầu tư ngày 27 tháng 12 năm 2022 có thể nộp đơn xin hỗ trợ sau thiên tai của FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Hỗ trợ của FEMA không thay thế cho bảo hiểm, nhưng nó có thể hỗ trợ những nhu cầu căn bản để giúp bắt đầu quá trình phục hồi của bạn sau những trận bão lớn và lũ lụt. Chương trình này bao gồm hỗ trợ để giúp tu sửa nhà cửa thiết yếu, tìm nơi ở tạm thời, và sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục của hộ gia đình.
illustration of page of paper Trang Thông tin |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.