alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4564

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

A breakdown of federal assistance for Hurricane Sally, as of Sept. 10, 2021.
One Year Later: By the Numbers

file icon
Florida; FEMA-4564-FL

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4564-DR; Florida as a result of Hurricane Sally beginning on September 14, 2020, and continuing.

file icon
Florida DR-4564 State And Local Referral