Nouvèl & Laprès: Dezas 4564

Nòt Laprès & Fich Enfòmasyon

12

PENSACOLA, Fla. – Yon sant enskripsyon mobil FEMA nan Konte Bay te chanje lokal, ki anvigè mèkredi 21 oktòb 2020.

 

Sant Admisyon Enskripsyon Mobil (Mobile Registration Intake Center, MRIC) ki t’ap fonksyone nan Bibliyotèk Konte Bay la te deplase nan:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Lè li louvri: 9 a.m.-6 p.m. chak jou sof 22 oktòb ak 29 oktòb (9 a.m.-4 p.m.)

Ap fèmen tanporèman 24 oktòb ak 25 oktòb

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PENSACOLA, Fla. – Lè ou fin enskri pou asistans federal apre katastwòf, li enpòtan pou FEMA ka kontakte ou. Konnen apèl FEMA a ka parèt tankou yo soti nan nimewo enkoni epi asire FEMA gen enfòmasyon kontak aktyèl ou.

FEMA bezwen rele kèk sivivan nan konte Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton pou fè yon enspeksyon nan kay a distans, pa telefòn, pou yo kapab kontinye trete aplikason pou èd apre Siklòn Sally yo. FEMA ka kontakte sivivan yo tou pou jwenn plis enfòmasyon pou aplikasyon yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PENSACOLA, Fla. — Aplike pou asistans katastwòf federal nan FEMA p ap afekte lòt avantaj federal sivivan katastwòf Florida ka resevwa.

Rezidan nan konte Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton ki enskri nan FEMA ka gen kesyon sou finansman ka gen kesyon sou si lajan FEMA ka lakoz yo pèdi lòt peman federal ke yo dwe resevwa.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PENSACOLA, Fla. – Gen twa sant enskripsyon mobil FEMA nan Konte Escambia ki chanje adrès, efektif 19 oktòb 2020.

 

Sant yo, yo rele Sant Admisyon Enskripsyon Mobil (MRIC) yo, gen anplwaye FEMA kap travay ladan yo e ki ka ede avèk enskripsyon ak reponn kesyon sou pwogram asistans apre dezas yo. Yo ranplase sant ki tap fonksyone nan lòt lokal nan Konte Escambia. Nouvo adrès pou sant yo:

 

KONTE ESCAMBIA

Marie Young Wedgewood Community Center

6405 Wagner Rd.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PENSACOLA, Fla. –  Konte Jefferson elijib kounye a pou sibvansyon Asistans Piblik FEMA pou repriz apre Siklòn Sally.

Anplis, konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Okaloosa, Walton ak Washington yo elijib kounye a pou plis kategori Asistans Piblik, ki gen ladan l anlèvman debri ak reparasyon pèmanan.

illustration of page of paper Nòt Laprès |

PDFs, Grafik & Miltimedya

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Pa gen ankenn fichye ki klase nan lang sa a sou dezas sa a.