Sant Enskripsyon Mobil FEMA nan Konte Bay ap chanje lokal

Release Date Release Number
NR 017
Release Date:
October 21, 2020

PENSACOLA, Fla. – Yon sant enskripsyon mobil FEMA nan Konte Bay te chanje lokal, ki anvigè mèkredi 21 oktòb 2020.

 

Sant Admisyon Enskripsyon Mobil (Mobile Registration Intake Center, MRIC) ki t’ap fonksyone nan Bibliyotèk Konte Bay la te deplase nan:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Lè li louvri: 9 a.m.-6 p.m. chak jou sof 22 oktòb ak 29 oktòb (9 a.m.-4 p.m.)

Ap fèmen tanporèman 24 oktòb ak 25 oktòb

L’ap re-ouvri 26 oktòb epi fèmen nan fason pèmanan a 6 p.m. 30 oktòb

 

Sant yo ap fonksyone nan konte Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton. Sivivan dezas yo ka jwenn pou anrejistre nan nenpòt nan sant yo. Adrès:

 

KONTE ESCAMBIA

Marie Young Wedgewood Community Center, 6405 Wagner Rd., Pensacola, FL 32505

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

 

Lexington Terrace Community Center, 700 S. Old Corry Rd., Pensacola, FL 32507

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

 

Escambia County Equestrian Center, 7750 Mobile Highway, Pensacola, FL 32526

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

 

KONTE OKALOOSA

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

 

KONTE SANTA ROSA

Pensacola State College, 5988 U.S. 90, Milton, FL 32583

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

 

KONTE WALTON

Freeport Regional Sports Complex

563 Hammock Trail East, Freeport, FL 32439

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

Jou li louvri: 18 Okt – 22 Okt

 

Boys and Girls Club of the Emerald Coast

427 Greenway Trail, Santa Rosa Beach, FL 32459

Lè li louvri: Chak jou 9 a.m.– 6 p.m.

Jou li louvri: 23 Okt – 28 Okt

 

Sant yo fonksyone konfòmeman ak pwotokòl COVID-19 ki anplas yo pou asire vizitè yo ak pèsonèl FEMA yo san danje. Distans sosyal ak pwoteksyon pou kouvri figi obligatwa.

 

Li pa nesesè pou ale nan yon sant pou anrejistre ak FEMA. Sivivan dezas ki gen pèt ki pa asire ka aplike tou lè yo:

  • Ale sou DisasterAssistance.gov;
  • Teledechaje Aplikasyon FEMA a; oswa lè yo
  • Rele 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Gen operatè ki pale plizyè lang ki disponib. Nimewo pou apèl gratis yo disponib apati 7 a.m. jiska 10 p.m., lè lokal, sèt jou nan semèn nan. Moun ki itilize yon sèvis relè tankou yon telefòn videyo, InnoCaption oswa CapTel dwe bay FEMA nimewo telefòn espesifik yo deziyen pou sèvis sa a.   The deadline to register is Dec. 1, 2020.

 

Enfòmasyon swivan yo nesesè lè w ap anrejistre:

  • Adrès rezidans ki domaje a kote domaj la te rive a (adrès anvan dezas la)
  • Adrès postal aktyèl
  • Nimewo telefòn aktyèl
  • Enfòmasyon sou Asirans
  • Revni anyèl total pou tout kay la
  • Nimewo woutaj ak nimewo kont pou kont chèk oswa kont epay (sa pèmèt FEMA transfere dirèkteman lajan asistans pou dezas la nan yon kont labank)
  • Yon deskripsyon sou pèt ak domaj dezas la koze
Tags:
Dènye mizajou March 18, 2021