Trung tâm Đăng ký Lưu động của FEMA ở Quận Bay Chuyển Địa điểm

Release Date Release Number
NR 017
Release Date:
Tháng 10 21, 2020

PENSACOLA, Fla. – Một trung tâm đăng ký lưu động của FEMA ở Quận Bay đã chuyển địa điểm, có hiệu lực vào Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2020.

 

Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động (MRIC) này, từng hoạt động tại Thư viện Quận Bay đã chuyển tới:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Giờ phục vụ: 9 a.m.-6 p.m. hàng ngày trừ 22 Tháng 10 và 29 Tháng 10 (9 a.m.-4 p.m.)

Tạm thời đóng cửa 24 Tháng 10 và 25 Tháng 10

Mở lại vào 26 Tháng 10 và đóng cửa hẳn lúc 6 p.m. 30 Tháng 10

 

Các trung tâm đang hoạt động ở các quận Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và Walton. Các nạn nhân của thảm họa có thể nhận trợ giúp để đăng ký tại bất kỳ trung tâm nào. Các địa điểm:

 

QUẬN ESCAMBIA

Marie Young Wedgewood Community Center, 6405 Wagner Rd., Pensacola, FL 32505

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

 

Lexington Terrace Community Center, 700 S. Old Corry Rd., Pensacola, FL 32507

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

 

Escambia County Equestrian Center, 7750 Mobile Highway, Pensacola, FL 32526

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

 

QUẬN OKALOOSA

Northwest Florida Fairgrounds, 1958 Lewis Turner Blvd, Fort Walton Beach, FL 32547

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

 

QUẬN SANTA ROSA

Pensacola State College, 5988 U.S. 90, Milton, FL 32583

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

 

QUẬN WALTON

Freeport Regional Sports Complex

563 Hammock Trail East, Freeport, FL 32439

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

Các ngày hoạt động: 18 Tháng 10 - 22 Tháng 10

 

Boys and Girls Club of the Emerald Coast

427 Greenway Trail, Santa Rosa Beach, FL 32459

Giờ phục vụ: Hàng ngày 9 a.m.-6 p.m.

Các ngày hoạt động: 23 Tháng 10 - 28 Tháng 10

 

Các trung tâm hoạt động theo quy trình phòng chống COVID-19 để đảm bảo khách và nhân viên FEMA được an toàn. Yêu cầu giữ khoảng cách và đeo đồ che mặt.

 

Không nhất thiết phải đến một trung tâm để đăng ký với FEMA. Các nạn nhân thảm họa bị thiệt hại không được bảo hiểm đền bù cũng có thể đăng ký bằng cách:

  • Truy cập DisasterAssistance.gov;
  • Tải về Ứng dụng FEMA; hoặc
  • Gọi 800-621-3362 (800-462-7585 TTY). Có các nhân viên tổng đài nói được nhiều ngôn ngữ. Các số điện thoại miễn phí có người trực từ 7 a.m. đến 10 p.m.(giờ địa phương) bảy ngày mỗi tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cung cấp cho FEMA số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.   Thời hạn để đăng ký là ngày 1 Tháng 12, 2020.

 

Thông tin sau là cần thiết khi quý vị đăng ký:

  • Địa chỉ căn nhà bị thiệt hại là nơi xảy ra thiệt hại (địa chỉ trước thảm họa)
  • Địa chỉ nhận thư hiện tại
  • Số điện thoại hiện tại
  • Thông tin bảo hiểm
  • Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình
  • Số định tuyến và số tài khoản cho tài khoản ghi chi phếu (checking) hoặc tài khoản tiết kiệm (savings) (việc này cho phép FEMA chuyển trực tiếp quỹ hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng)
  • Mô tả về thiệt hại hoặc mất mát do thảm họa gây ra
Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 18, 2021