Siklòn Ian – Repons ak Rekiperasyon

Release Date:
March 8, 2023

Anvan ouragab an te rive, resous federal yo te pozisyone pou yo reponn imedyatman ak siklòn Ian. Men yon delè pou preparasyon ak sipò federal bay Floridyen an repons a tanpèt la ak rekiperasyon prèske sis mwa apre.

Apèsi jeneral

 • Siklòn Ian te rive sou tè 28 septanm 2022, toupre Cayo Costa, Florid, kòm yon tanpèt Kategori 4 ak van maksimòm soutni de 150 kilomèt alè.
 • Ian te pouse yon vag tanpèt 15 pye pi wo pase nivo tè a nan sidwès Florid, sa ki lakòz yon inondasyon rekò nan zòn kotyè yo, espesyalman Sanibel Island ak Fort Myers.
 • Van fòs siklòn yo te obsève jiska Orlando, sa ki te kite plis pase 2.7 milyon kliyan san kouran ak gwo domaj estriktirèl nan kay, machin, ak biznis yo.
 • Siklòn Ian se twazyèm siklòn ki te frape Etazini apre Katrina ak Harvey, dapre Sant Nasyonal Enfòmasyon sou Anviwònman (National Centers for Environmental Information, NCEI) NOAA ak Sant Nasyonal Siklòn (National Hurricane Center, NHC). Domaj yo estime a $112.9 milya dola, ki gen ladan pèt asirans ak pèt ki pa gen asirans.

Repons

 • Plis pase 4,000 sekouris federal te deplwaye
 • 33,823 sivivan abrite nan 262 abri
 • Pwoteksyon ak Sekirite Liy lavi te estabilize 15 jou apre ouragan an te rive (13 OCT 2022)
  • 11 Gwoup travay federal ak 8 Gwoup Travay Eta pou Rechèch ak Sovtaj
   • 5,572 entèraksyon moun/animal
   • 86,722 evalyasyon estriktirèl
  • 22 ekip rechèch kanin
 • Nouriti Dlo Abri Liy lavi te estabilize 19 jou apre ouragan an te rive (17 OCT 2022)
  • Asistans Ebèjman Tranzitwa (ebèjman ki pa kolektif) nan otèl ki apwouve pou 26 konte.
   • 4,548 fwaye total te sèvi
   • 705 fwaye ki ebèje kounye a
  • Komodite yo
   • 11 milyon lit dlo ki disponib pou leta pou distribisyon
   • 6.8 milyon manje, prela, dra, kabann, ekipman medikal ak lòt pwodui ki disponib pou eta a pou distribisyon.
 • Stabilizasyon Liy lavi SanitV ak Medikal te estabilize 9 jou apre ouragan an te rive (07 OCT 2022)
  • 183 etablisman swen sante te evakye
  • 3,782 moun te trete pa 7 ekip federal asistans medikal pou katastwòf ki te bay dekonpresyon lopital nan 6 etablisman e ki te etabli 1 klinik mobil.
   • 1 nan Konte Charlotte, 2 nan Konte Sarasota, ak 4 nan Konte Lee
  • 300 anbilans te founi
 • Enèji (elektrisite ak gaz) Liy lavi te estabilize 9 jou apre ouragan an te rive (07 OCT 2022)
  • 42,000 motè te patisipe nan restorasyon kouran elektrik atravè Kontra Asistans Jesyon Ijans
  • Se sèlman 12 jeneratè ki nesesè pou misyon elektrik tanporè US Army Corps of Engineers akòz vitès restorasyon kouran an.
 • Kominikasyon Liy lavi te estabilize 2 jou apre ouragan an te rive (30 SEP 2022)
  • Plis pase 1,500 sit selil te afekte
  • 17 machin federal repons pou ijans te sipòte kominikasyon sekouris yo ak aktivite aplikasyon sivivan yo
 • Transpò Liy lavi te estabilize 10 jou apre ouragan an te rive (08 OCT 2022)
  • Barge ak Operasyon Ayeryen te mobilize resous ki nesesè pou retabli sèvis nan Sanibel Island
  • Aksè nan kominote izole yo etabli atravè reparasyon ijans nan enfrastrikti enpòtan yo
 • Materyèl Danjre Liy lavi te estabilize 2 jou apre ouragan an te rive (30 SEP 2022)
  • Yo te rapòte 323 dlo egou ak domaj nan 8 enstalasyon dechè danjere
  • Laboratwa dlo mobil EPA yo te itilize pou ogmante tès dlo potab

Rekiperasyon (3/6/2023)

 • $6.6 milya te founi a sivivan yo, eta a ak kominote yo (FEMA IA/PA, SBA, NFIP)
 • Asistans Endividyèl
  • 911,000 anrejistreman valab
  • $1.04 milya dola apwouve pou 383,081 fwaye
   • $680.5 milyon dola nan Asistans Lojman
   • $357.7 milyon dola nan Lòt Bezwen Asistans
  • Te jere 57 Sant Rekiperasyon Dezas (37 fiks, 20 mobil)
   • 138,000 vizitè
   • 11 sant ouvè kounye a
  • Asistans pou Abri Tanporè
   • 4,548 fwaye nan 26 konte te sèvi
   • 705 fwaye rete nan otèl kounye a
   • 3,843 fwaye te verifye
 • Misyon Blue Roof US Army Corps of Engineers la te fini (14 NOV 2022)
  • 20,119 twati tanporè enstale nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Lee ak Sarasota.
 • Lojman Dirèk
  • Lojman dirèk apwouve pou 7 konte: Konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota ak Volusia.
  • 2,263 fwaye elijib kounye a pou Lojman Dirèk (trelè vwayaj, inite lojman manifaktire, apatman lwe)
  • 530 aplikan ap viv nan yon inite depi 6 Mas
 • U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Etazini)
  • $1.73 milya dola nan prè pou katastwòf apwouve
 • National Flood Insurance Program (Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon)
  • 46,400 reklamasyon Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon soumèt; 3.2 milya dola peye
 • Disaster Survivor Assistance (Asistans Sivivan Dezas)
  • 354,615 kay te vizite
 • Asistans Piblik
  • 132 pwojè obligatwa pou $636.8 milyon (pati federal)
 • Retire Debri
  • 31.5 milyon mèt kib nan estimasyon 32.6 milyon mèt kib te retire
  • 520 bato pou retire idwokabi ak matyè dajere te reyalize
  • Plis pase 36,000 galon petwòl te rekipere
  • Plis pase 6,600 liv materyèl danjere te rekipere

 

Inovasyon

Ekip Rechèch ak Sekou Iben Prepozisyon

Anvan ouragan an te rive, FEMA  te deplwaye yon Gwoup Kowòdinasyon Federal Ekip Rechèch ak Sekou Iben (Urban Search and Rescue, US&R), yon Ekip Sipò pou Ensidan US&R ak  senk ekip US&R nan Florid. Gad Kòt Ameriken an,  Depatman Defans ak Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè te deplwaye resous, anplis apeprè 10,000 pèsonèl Gad Nasyonal  ak lòt pèsonèl leta ak lokal k ap fè operasyon  rechèch ak sekou. Sipò federal te gen ladann 26 avyon, 10 avyon zèl an wotasyon, 40 bato ki pa fon ak 1,234 machin pou gwo dlo.

Teknoloji avanse jeospasyal

Pandan repons siklòn Ian an, yo te itilize teknoloji jeospasyal pou akselere pwosesis deklarasyon katastwòf la epi pou pwodui evalyasyon konplè enpak ensidan apre ouragan an. Ekip sistèm enfòmasyon jeospasyal FEMA te fè 56,000 evalyasyon aleka ki te idantifye 24,000 estrikti rezidansyèl ak domaj vizib. Evalyasyon yo te fèt avèk entèlijans atifisyèl, crowdsourcing ak imaj-wo rezolisyon ki soti nan satelit, lè ak tè. Apre ouragan an, yo te fè 5,627 enspeksyon GIS, sa ki lakòz $78.3 milyon asistans pou sivivan yo san yo pa bezwen yon enspeksyon an pèsòn.

Akselere Retire Debri

Retire debri te depase kapasite kominote lokal yo ak Eta Florid san asistans FEMA. Plis pase 6,100 estrikti yo te detwi ak plis pase 15,700 sibi gwo domaj, anpil nan yo sou pwopriyete prive oswa pwopriyete komèsyal yo. Egzekisyon nòmal nan Retire Debri Pwopriyete Prive (Private Property Debris Removal, PPDR) ak Retire Debri Pwopriyete Komèsyal (Commercial Property Debris Removal, CPDR) tap pran tan, men FEMA te vle akselere retire debri rapid pou elimine menas pou lavi, sante ak sekirite piblik, domaj enpòtan nan amelyore pwopriyete piblik oswa prive, epi asire rekiperasyon ekonomik kominote ki afekte a.

Yon Gwoup Travay pou Retire Rapid Debri te itilize enfòmasyon teknik ak obsèvasyon pou kreye yon endèks ki konsistan, ki baze sou done ki gen rapò ak zòn ki kalifye pou dispans PPDR/CPDR nan pwosesis aplikasyon an. Endikatè yo enkli vitès van, done inondasyon oswa vag tanpèt, ak nivo domaj (detwi, domaje grav, elatriye). Done sipò ki soti nan Endèks Vilnerabilite Sosyal Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, lis konte ki gen kontrent fiskal Florid yo ak kote Depatman Lojman Etazini ak Zòn Opòtinite Devlopman Iben yo te enkòpore nan matris la. Akòz efò sa yo ak itilizasyon nouvo teknoloji yo, kominote ki gen plis enpak yo gen plis pase sis mwa devan delè nòmal pou operasyon retire debri pwopriyete prive ak komèsyal yo.

Lojman Dirèk nan Zòn Espesyal Danje Inondasyon

Yon Ekip Enplemantasyon Lojman Dirèk yo te deplwaye nan Florid pou bay entegrasyon atravè zòn fonksyonèl nan misyon Asistans Lojman Tanporè Dirèk. Pifò nan zòn ki gen lojman gravman andomaje yo nan Zòn Espesyal Danje Inondasyon. Apre yo fin evalye risk inondasyon, an Janvye 2023 FEMA te anonse apwobasyon konsiderasyon espesyal pou Inite Lojman Tanporè nan Zòn Espesyal Danje Inondasyon, espesyalman pou plizyè pak komèsyal nan Konte Lee. Desizyon sa a pa enkli inondasyon, Zòn Kotyè Gwo Danje yo, Zòn Kotyè A, Inite Sistèm Resous Baryè Kòt yo, zòn ki nan Limit Aksyon Onn Modere (Limit of Moderate Wave Action, LIMWA), oswa nan nenpòt zòn ki gen yon deziyasyon "V". Enstalasyon inite yo dwe konfòme yo ak tout règleman federal, eta, lokal yo ak kòd konstriksyon, ki gen ladan tout egzijans elevasyon ak ankraj.

Gwoup Travay pou Rezilyans Kòt

Gwoup Travay pou Rezilyans Kòt, yon konbinezon ajans lokal, eta ak federal yo, konsantre sou rekiperasyon zòn kotyè ki afekte yo, restorasyon rivaj yo ak lòt solisyon ki baze sou lanati pou bese inondasyon kotyè yo ak enpak vag tanpèt yo. Gwoup Travay la ap travay ak Depatman Pwoteksyon Anviwònman Florid pou idantifye defi, priyorite ak opòtinite pou yon rejyon kotyè ki pi rezistan. Yon somè inogirasyon te fèt 5 Desanm 2022 epi yon dezyèm reyinyon Gwoup Travay la te konvoke 2 Mas 2023. Lòt ajans federal yo enkli EPA, USDA, NOAA, ak USACE.

Tags:
Dènye mizajou