Content Archive

In an effort to keep FEMA.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs.

BATON ROUGE, La. – FEMA ap anboche rezidan Louisiana yo ki abite nan zòn ki afekte nan siklòn ane pase yo pou rantre nan ekip rekiperasyon nou yo kòm anplwaye tanporè yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès

BATON ROUGE, La. – Alaswit siklòn Laura ak Delta, volontè yo toupatou nan peyi a, kominote lokal yo ak eta te ede sivivan yo avèk alafwa repons ak rekiperasyon.  Men, senk mwa apre, anpil sivivan toujou bezwen asistans pou ale Delavan nan rekiperasyon alontèm.

illustration of page of paper Nòt Laprès

Pou Sivivan siklòn Laura ak Delta Louisiana yo, rekouvreman ka genyen ladan li asistans nan FEMA pou lojman tanporè.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. – Biwo Egalite pou Dwa Moun nan FEMA ap sèvi ajans lan avèk nasyon lè li sipòte yon espas travay ki san diskriminasyon avèk aksè san patipri nan pwogram ak sèvis FEMA yo pou tout sivivan dezas yo.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. – Li pral pran plizyè ane pou Louisiana rekipere nan sezon siklòn 2020 an, yon pwosesis ki rete annaksyon sou anpil aspè.

illustration of page of paper Nòt Laprès

FEMA angaje pou ede tout rezidan Louisiana yo ki te afekte pa siklòn Laura ak Delta. Sa a gen ladan bezwen asistans spesyalize.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

Q: Kijan FEMA detèminie lòd kimoun ki pou jwenn yon inite lojman tanporè?

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

Apre yon sivivan fin anrejistre nan FEMA pou asistans dezas, yo pral resevwa yon lèt detèminasyon ki eksplike desizyon kalifikasyon an. Pou moun ki pa kalifye oswa pa satisfè avèk kalifikasyon yo, lèt la eksplike pwosesis pou fè apèl kont desizyon sa a.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf (DRC)/Sant Dapèl yo nan pawas Jefferson Davis pral fèmen nan fason pèmanan nan dat 30 Desanm nan 5 p.m. li nan:

 

Jefferson Davis Fairgrounds

810 Lake Arthur Avenue

Jennings, LA 70546

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La.– Sant Rekouvreman pou Dezas (DRC)/ Sant Reklamasyon nan Alexandria pral fèmen yon fason pèmanan a 5 p.m. nan jou 29 desanm.

 

Sant lan sitiye nan:

 

Rapides Coliseum

5600 Coliseum Blvd

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La.– Sant Rekiperasyon Katastwòf la (DRC) nan Rayne ap fèmen vrèman nan dat 23 Desanm 5 p.m.  .

 

Li nan:

 

Southside Community Center

403 Fourth Street

Rayne, LA 70578

 

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. — FEMA ap travay lepli rapid posib pou l plase fanmi ki kalifye yo nan inite lojman tanporè. Nan seri ti videyo kout sa yo sou YouTube, FEMA ap reponn kesyon sou asistans Pwogram Lojman Dirèk (Direct Housing Program) nan apre pasaj Siklòn Laura nan Louisiana.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

Pa gen fason pou w pare pou tout bagay, men sivivan se pa osijè chans sèlman.  Se osijè pou prepare pou sitiyasyon difisil alavans.  Espesyalis FEMA yo disponib pa telefòn pou diskite sou bezwen ou yo pandan wap gade alavans sou sezon siklòn ane pwochen.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

Si kay ou sibi domaj nan dlo, depannde ki wotè dlo a te monte, ou kapab pèdi aparèy elektwomenaje ou yo, pifò mèb ou, machin a lave ak seche ak refrijeratè.  Nenpòt bagay ki fonksyone sou elektrisite oswa ki pat fèt avèk plastik ki te tranpe ak posibleman pèdi.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

Peryòd fèt yo kapab pote estrès pandan nenpòt ane, men siklòn yo ak COVID-19 ajoute yon nouvo ensètitid ak fristrasyon. Jeneralman estrès jou fèt yo, tankou eseye pou rasanble paran pwòch yo, gen ladan nouvo defi tankou manke manje ak/oswa lojman.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

FEMA detèmine si aplikan yo elijib pou asistans lojman epi li parye yo avèk pi bon solisyon  lojman ki disponib pou reponn a bezwen fanmi yo.  Se pa tout moun ki pral elijib; toutfwa, opsyon lojman tanporè FEMA ka bay sipò pou sivivan ki kalifye yo.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La.– Twa Sant rekiperasyon Katastwòf FEMA sou volan (DRC) ap ajoute yon sèvis adisyonèl “Sant Dapèl” nan Pawas Jefferson Davis, Lafayette ak Rapides pou ede moun kap anrejistre yo ki vle konteste detèminasyon FEMA.

 

illustration of page of paper Nòt Laprès

Rete an kontak. Sa depannde ou

FEMA souvan bezwen pou kontakte yon aplikan pou ranpli yon aplikasyon oswa fè yon randevou pou yon enspeksyon vityèl. Yap rele nimwo ou te bay la lè ou te ranpli aplikasyon w lan.

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

BATON ROUGE, La. — FEMA ap travay osi rapidman ke posib pou plase fanmi elijib yo an inite lojman tanporè.  Nan seri videyo kout YouTube sa yo, FEMA reponn kesyon sou Pwogram Asistans Lojman Dirèk apre siklòn Laura nan Louisiana.

 

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon

 BATON ROUGE, La.–Gen de (2) Sant Repriz Apre Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) ki bay sèvis etan w nan machin ou nan Sulphur ak East Lake Charles ki pral fèmen byento.

 

illustration of page of paper Fich Enfòmasyon